ވިޔަފާރި / ދިރާގު

ދިރާގުން ފަހުގެ އައިފޯނުތައް ޕްރީއޯޑަރަށް ހުޅުވައިލަނީ

އައިފޯން 12: ދިރާގުން ވެސް ޕްރީއޯޑާ ހުޅުވާލަނީ މިރޭ 12:00ގައި--

ދިރާގުން އައިފޯނު 12 އަދި އައިފޯނު 12 އަށް ޕްރޯ ޕްރީއޯޑާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިރޭ ހުޅުވައިލާނެ އެވެ. މި ފުރުސަތު ދިރާގުން ހުޅުވައިލާނީ މިރޭ 12:00 އިން ފެށިގެންނެވެ. އެ ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް www.dhiraagu.com.mv މެދުވެރިކޮށް ޕްރީއޯޑާ ކުރެވޭނެ އެވެ.

ދިރާގުން ބުނިގޮތުގައި ފޯނުތަކުގެ އަގުތައް އެނގޭނީ މިރޭ ޕްރީއޯޑާ ފެށުމުންނެވެ.

އެޕަލް އިން ވަނީ މި މަހުގެ 13 ގައި އައިފޯނު 12ގެ ހަތަރު މޮޑެލެއްް ތައާރަފުކޮށްފަ އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އައިފޯނު 12 އާއި އައިފޯނު 12 މިނީ އާއި އައިފޯނު 12 ޕްރޯ އަދި އަދި އައިފޯނު 12 ޕްރޯ މެކްސް ހިމެނެ އެވެ. ނަމަވެސް އުރީދޫން ޕްރީއޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފައިވަނީ އައިފޯނު 12 އާއި 12 ޕްރޯ އެވެ.

ދިރާގުން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އެންމެ ފަހުގެ އައިފޯނުތައް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެޕަލްއާ ގުޅިގެން ޕްރީއޯޑާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލަ އެވެ.

7 ކޮމެންޓް, 21 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 19%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 81%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ރަދީފްއޮފިޝިއަލް

30 October 2020

ފައިސާވެރިން ގަންނާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

1828

30 October 2020

"ދިރާގުން ބުނިގޮތުގައި ފޯނުތަކުގެ އަގުތައް އެނގޭނީ މިރޭ ޕްރީއޯޑާ ފެށުމުންނެވެ." މިހިރީ ދައްކާ ވާހަކަ. އެކަމަކު އެޕަލްއިންވަނީ އައިފޯން 12 ގެ ހުރިހާ މޮޑެލްއެއްގެ އަގު ހިއްސާކޮށްފައި. 23000ރ އިން މިއަތުން ދިރާގު އަދި އުރީދޫއިންވެސް ނުވިއްކާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ގޯނިކުޑޭ

30 October 2020

ހެދުން ވިއްކާ ފިހާރަތަކުން ތައިލޭންޑުން 100 ބާތައް ލިބެން ހުންނަ ހެދުން ގެނެސް ރާއްޖޭގަ އެ ވިއްކަނީ 200 ރުފިޔާއަށް. އެއްވެަް ބަޔަކު އެްްޗެްް އިންޕޯޓު ކުރާ އަގަކަށް ނުވިއްކާނެ ދޯ؟ ވިޔަފާރި ކުންފުނި ތަކަކީ ހައިރާތު ޖަމިއްޔާތަކެއް ނޫން.

The name is already taken The name is available. Register?

މޫސަ123

30 October 2020

އެއީކީ މައްސަލައެއްނޫން ކޮންމެހެން ނުފޯރާ ފޮތީން ފޫގަޅާކަށް ނުޖެހޭ ސައިޒުގަ ތިއްބަވާ..

The name is already taken The name is available. Register?

1828

29 October 2020

ހަމަ ދާދި ދެންމެއަކު https://mihaaru.com/business/82275

The name is already taken The name is available. Register?

ް1828

29 October 2020

ތިޔައީ ރައްޔިތުންނަށް 500ރ އަށް ސިމް ވިއްކި މީހުން. ތިމީހުންނަކަށް އަހަރެންގެ ހިތް ހަލާސެއް ދުވަހަކުވެސް ނުވާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޝާފީ1

30 October 2020

ކަލޭމެން ހިތްހަލާސްވާނެ ރޯދަ އަށް އަގުބޮޑުކޮށް ފިޔާ ވި އްކާ ގުރޫޕަށް، އަހަރެމެން މި އަދު ޓެކުނޮލޮޖީ އިން މިހިސާބަށް އަ އީ ދިރާގާ ހެދި، 500 އަށް ވި އްކީ އޭރުގެ ވިޔަފާރީގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން، މި އީ ވިޔަފާރީގަ އި ކީ އްވެ ހިނގާކަމެ އްކަން ބަލަން ދިރާގު އިންޓަނެޓް ބޭނުން ކުރަ އްވާ!! ކޮމެންޓް ސްޕޮންސަރޑް ބަ އި: ދިރާގު

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454