ފިނޭންސް އިން އެމްޓީސީސީގެ ޑްރެޖަރަށް ދެއްކި ފައިސާ، ހިއްސާ އަށް ބަދަލުކުރަން އަންގައިފި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ ޑްރެޖަރު ގަންނަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ދެއްކި ފައިސާ، ހިއްސާ އަށް ބަދަލުކުރަން ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު (ޕީސީބީ)ން އަންގައިފި އެވެ.


"މިހާރު"އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މިދިޔަ އޮގަސްޓް 31 ވަނަ ދުވަހު ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން އެމްޓީސީސީ އަށް އަންގާފައި ވަނީ ޑްރެޖަރު ގަތުމަށް ފިނޭންސް އިން ދެއްކި 11 މިލިއަން ޑޮލަރާ އެއްވަރަށް ޝެއާ ވެލިއު ބަދަލުކޮށް ހަތަރު މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިއްސާގެ ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކުރުމަށެވެ. ޕީސީބީން ދިން މުއްދަތު ހަމަވާނީ އަންނަ މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އެމްޓީސީސީން 36 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ގަންނަ ޑްރެޖަރުގެ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހޭ 11 މިލިއަން ޑޮލަރު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ދީފައި ވަނީ ސުން ޕަސެންޓް އިންޓަރެސްޓްގައި ކޮންވާޓަބްލްގައި ލޯނެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ވެސް އެނގިފައިވެ އެވެ. އަދި އެމްޓީސީސީގެ ބޯޑުން ނިންމާފައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ބަދަލު ނާންނަ ގޮތަށް، އާއްމުންނަށް ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިއްސާ ވިއްކައިގެން އެ ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކާ ގޮތަށް ކަމަށް ވެސް އެނގިފައިވެ އެވެ.

އެކަމަކު ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން އެންގި ގޮތަށް ހިއްސާ ބަދަލުކޮށްފި ނަމަ އެމްޓީސީސީގައި ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ ގާތްގަނޑަކަށް 73 ޕަސެންޓަށް އިތުރުވާނެ އެވެ. އަދި އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ އާއްމު ހިއްސާދާރުންގެ އަދަދު މަދުވާނެ އެވެ.

އެ ފައިސާ ފިނޭންސް އަށް ދައްކަން އެމްޓީސީސީގެ މެނޭޖްމަންޓުން އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ މިހާރު ތިބި ހިއްސާދާރުން ހިއްސާއެއް 650ރ. ގެ ރޭޓުން ވިއްކުމަށެވެ. އެކަމަކު އެއީ ރަސްމީ ހުށަހެޅުމެއް ނޫން ކަމަށާއި އަދި ބޯޑުން ވިއްކާނެ އަގެއް ނިންމާފައިނުވާ ކަމަށް ވެސް އެނގިފައިވެ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނިޒާރު މިއަދު ވިދާޅުވީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެމްޓީސީސީ އަށް ދޫކުރި ފައިސާ ހޯދަން ސަރުކާރުން ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ހިއްސާ ހޯދަން ނޫޅޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކުންފުނީގެ ޝެއާ ސްޓްރަކްޗާ ބަދަލުކުރަން އަންގާފައި ވަނީ ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަސް އުސޫލުން އާއްމުންނަށް ހިއްސާ ވިއްކައިގެން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެމްޓީސީސީ އަށް އަންގާފައި ވަނީ ޑްރެޖަރު ގަންނަން ދޫކުރި ފައިސާ ކެޕިޓަލެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނަން ބޭނުންވާ ކަމަށް. އަދި ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް އުސޫލްތަކާ އެއްގޮތަށް އެކަން ހަމަޖައްސައި ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އަންގަން އެދިފައިވާނެ،" ނިޒާރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމްޓީސީސީގެ އޮފިޝަލަކު ވެސް ވިދާޅުވީ އާއްމުންނަށް ހިއްސާ ވިއްކުމާ މެދު މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ހިއްސާ ވިއްކާނެ ވަކި ގޮތެއް ނުނިމޭ ކަމަށް ވެސް އެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމްޓީސީސީން ނެދަލެންޑްސްގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ބަންނަ ޑްރެޖަރު އަންނަ އަހަރުގެ މާޗްމަހު ރާއްޖެ ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފައިވެ އެވެ. "މަހާ ޖައްރާފް" ނަމުގައި އައިއެޗްސީން ޗައިނާގައި ބަންނަމުން އަންނަ ޑްރެޖަރަކީ 90 މީޓަރު ފުޅާ ބޯޓެކެވެ. އަދި 50 މީޓަރު އަޑިން ވެލި ނެގުމުގެ ގާބިލްކަން ހުންނަ މި ބޯޓުގައި އެއްފަހަރާ 3700 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ވެލި ބަރު ކުރެވޭނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުންޏެވެ.