ވިޔަފާރި / ކަރަންޓު

މާލެ-ހުޅުމާލެ ކަރަންޓް ކޭބަލް ބްރިޖުމަތިން ގުޅާލައިފި

ބްރިޖް މަތިން ކަރަންޓް ކޭބަލް ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ--ފޮޓޯ: ސްޓެލްކޯ

މާލެ އާއި ހުޅުލެ އާއި ހުޅުމާލެ އެއް ކަރަންޓު ވިއުގައަކުން ގުޅުވާލަން ސްޓެލްކޯއިން ފަށާފައިވާ "ގްރޭޓާ މާލެ އިންޓަކަނެކްޝަން ގްރިޑް ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ދަށުން ބްރިޖު މަތިން އިންޓަކަނެކްޝަން ކޭބަލް ގުޅާލައިފި އެވެ.

ސްޓެލްކޯ އިން ބުނީ މިޕްރޮޖެކްޓްގެ 90 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް މިހާރު ނިމިއްޖެ ކަމަށާއި މިއަދު ބްރިޖުމަތިން ކަރަންޓް ކޭބަލް ހުޅުމާލެއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓް ސްޓެލްކޯ އިން ރަސްމީކޮށް ފަށާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މާލެ އާއި ހުޅުލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސިސްޓަމްތަކާއި ޓްރާންސްފޯމަރުތަކެއް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ވަނީ ނިމިފަ އެވެ.

ބްރިޖުމަތިން ކޭބަލް ހުޅުމާލެއަށް ގެންދަނީ. ޕްރޮޖެކްޓްގެ 90 ޕަސެންޓް ވަނީ ނިމިފަ

މި ޕްރޮޖެކްޓު ނިމުމުން ހުޅުމާލެ އިން މާލެ އަށް، މާލެ އިން ހުޅުލެ އަށް ވެސް ބޭނުން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ވަގުތުން ކަރަންޓު ދެވޭނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުންޏެވެ. ހުޅުމާލޭގައި އަޅާފައިވާ 50 މެގަވޮޓުގެ އިންޖީނުގެ އިން 50 މެގަވޮޓުގެ ކަރަންޓު އުފައްދާއިރު، މިހާރު ހުޅުމާލެ އަށް ބޭނުން ވަނީ އެންމެ 15 މެގަވޮޓް ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެހެންވެ، ބާކީ އުފައްދާ ކަރަންޓު މި ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް މާލެ ސަރަހައްދަށް ބަހައިލާނެ އެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދުން ކަރަންޓުގެ ޑިމާންޑު އަހަރަކު ގާތްގަނޑަކަށް ހަތް ޕަސެންޓަށް އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުންޏެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓާ އެކު މިކަމަށް ބޮޑު ހައްލެއް ލިބި، ޑިމާންޑާ އެއްވަރަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

18 ކޮމެންޓް, 16 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 75%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 13%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 13%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޢަލިލޮ

15 April 2021

ތި މައުލޫމާތު ރަނގަޅެއްނޫން. ތީގެ އަދި 5 ކޭ ބަލް އަޅާނެ. އަދި އެ ޖޮއިންޓުވެސް ކުރާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ލ.އަތޮޅު

15 April 2021

ތިޔަ ކޭބަލް މަށައް ހިމައީ...

The name is already taken The name is available. Register?

ތުނިޔަ

15 April 2021

ތިޔައީކޮންވެރިކަމެއްގާފެށިމަސް ރޫ އުއެއްތޯ

The name is already taken The name is available. Register?

ސަހީލު

15 April 2021

އެހެންވެގެން މި ބުނަނީ މި ސަރުކާރަކީ ޔާމީނަށް ނުވި ކަނތައްކުރާ ސަރުކާރެކޭ. 2 އަހަރު ތެރެޭ އެ އޮތީ މާލެއާހުޅުމޭލެާ ކަރަންޓް ގުޅާފަ. ޢަދި ފެންވެސް ގުޅާލާނަން. އިތުރަށްށް ރިހާކުރާ ގަރުދިޔަ ހޮޅިއެއްވެސް ގުޅާލާނަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ފަހުދު

14 April 2021

ރ ޔާމީނު ވެރިކަމުގަ ބޮޑު ބްރިޖެއް އަޅަން 2 އަހަރު. މޑޕ ވެރިކަމުގަ އެބުރިޖު އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅައް ކަރަންޓު ނަރެއް ގުޅާލާން 3 އަހަރު

The name is already taken The name is available. Register?

އަށްގޮދާ

14 April 2021

ރ. ޔާމީން ގެ ދުރުވިސްނުން.... ތަނެއް ކުރިއަރާނީ އެތަނަކަށް ވަތަނީ ލޯބި ޖެހިގެން.

The name is already taken The name is available. Register?

ޖޯރޭ 78

14 April 2021

ވަތަނީ ލޯތްބަކީ ވެރިމީހާއި ޙަވާލުކުރި މަސައްކަތް ނުކޮށް ގޭގައި ގޯނި ގޯނިން ޑޮލަރު ވެއްްދުމާއި މާރުކުރުމަށް ވެއްޖެ ނަމަ ވަތަން އޮތީ ގިސްލާފައި ރޯން

The name is already taken The name is available. Register?

ބޯރޭ

15 April 2021

ތީ ޖޯރޭ މެން ޔާމީނު ބޮލުގައި އަޅުވާ ކަންކަން. ޑޮލަރު ނުވައްދާއިރު ކަމެއް ނުވެގެން މިއުޅެނީ ކިއްވެ؟

The name is already taken The name is available. Register?

އަށްގޮދާ

15 April 2021

ޖޯރޭ.... ރ. ޔާމީން ކުރި މަސައްކަތް ފެންނަން އެހުރީ... ވަރަށް ސަލާމް... 5 އަހަރު ދުވަހުން މިދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިއަކަށް ނުކުރެވުނު ކިތައްްމެ ކަމެއް އެހުރީ ކޮށްފަ... ފެންނަން.... ހަޖަމް ކުރަން ދަސްކުރޭ...

The name is already taken The name is available. Register?

1828

14 April 2021

އެމްޑީޕީގައި ހަމައެކަނި ހުންނާނީ ވިސްނުން. އަމަލީ ގޮތުން ހަމަ ސުމެއް

The name is already taken The name is available. Register?

އަބްދުﷲވަހީދު

14 April 2021

ރައީސް ޔާމީން ވައްކަން ކުރިކަމަށް މިހާރުގެ ސަރުކާރުގައި ތިބި މީހުން ބުނޭ, އޯކޭތާ އެމަނިކުފާނު އަށް ނޫނީޔާނެއް ދުރުރާސްތާގެ މުސްތަޤްބަލަށް ވިސްނާފަ މިވަރުކަމެއް ވެސް ކުރެވުނު ވެރިޔަކު, ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް ޔާމީން.

The name is already taken The name is available. Register?

ހިމާރުލްގައުމު

14 April 2021

ހެހެ. ހަމަ ރައީސް ޔާމީންގެ މިންނެތް މަސައްކަތްދޯ. ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް ޔާމީން. ރީނދޫ ކުދިން ބާރަށް ހިފަހައްޓައިގެން ތިބެއްޗޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

އުދުހޭ

14 April 2021

ލޮނާ އަވީގަ ކޭބަލް އޮންނަންވީމަ އޭގެ އުމުރަށް ކުރަނީ ކޮން އަސަރެއްތޯ ބެލުން މުހިންމު. ވަރުގަދަ ރަބަރަކީ ހޫނުގަ ގިނަ މުއްދަތަކަށް އޮންނަންޏާ މުރަނަވެ ހަލާކުވާ އެއްޗެއް. ލަފާކުރެވޭގޮތުން މީގެ ކޭބަލެއް 20 އަހަރު ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ 5 އަހަރުން ހަލާކުުނުވާނެ ގޮތަކަށް ކޭބަލް ބޭއްވުން މުހިންމު.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454