ހާލުގައި ޖެހި ކުލި ނުދެއްކިގެން ރަށަށްދާން ބޭނުންވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަނީ

ދަރުބާރުގޭގައި މިހާރު ކުރިއަށް ދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވީ


މިރޭގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަބްރޫކްގެ އިތުރުން ދެން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް އާއި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ފާތިމަތު ޔުމްނާ އެވެ.

)ތަފުސީލު އަންނަނީ(