މުނިފޫހިފިލުވުން / މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް ސީޒަން 2

ފަރަޝްގެ ރުއިމާއި އަހަރެމެން ދަސްކުރަންވީ ފިލާވަޅު

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް އިން ބައިވެރިޔަކު ކަޓައިގެންދިޔަ ޝޯއެއްގައި ފަރަޝް ރޮނީ: އެލިމިނޭޝަން ޝޯތަކުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ހިތާމަފާޅުކުރާ ބައިވެރިޔަކީ ފަރަޝް.

އެއް ގޮތަކުން ބަލާ އިރު، މިއީ ކުރަން ޖެހޭ ސުވާލެއް ވެސް ނޫނެވެ. އެކަމަކު މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގައި ވާދަކުރާ މި ބައިވެރިޔާއާ ބެހޭގޮތުން މީހުން ދައްކާ ވާހަކަތައް ވަރަށް ގިނަވެއްޖެ އެވެ.

އައިޑޮލްގެ މި ސީޒަންގައި އެލިމިނޭޝަން ޝޯއެއް އޮންނަ ކޮންމެ ރެއަކު ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އެންމެ ހިނގާ މައުލޫއުއަކީ އަހުމަދު ފަރަޝްގެ ރުއިމުގެ ވާހަކަ އެވެ. މުބާރާތުން ކަޓައިގެންދާ ބައިވެރިއަކީ ކާކުކަން އިއުލާންކުރާ ހިސާބުން ފެށިގެން ގޮސް ޝޯ ނިމެންދެން ވެސް ފަރަޝް، 21، ވަރަށް ބޮޑަށް ރޮއެ ހަދަ އެވެ. މިއީ ބައެއް މީހުންނަށް ބަލައިގަނެވޭ ކަމަކަށް ނުވެ އެވެ. ނުވަތަ އެއީ އެ މީހުންނަށް ވަރަށް މަޖާ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟

ލަވަކިޔުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ދިޔުމުގެ ވަރުގަދަ އަޒުމެއްގައި ހުރި ފުވައްމުލަކު ޒުވާނާ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް އަށް މުޅިން ހުސްވެގެން އޮޑިޝަންގައި ބައިވެރިވި ހިސާބުން ޖަޖުން އޮތީ އޭނާގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހެދިދާނެ ކަން ގަބޫލުކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ބުރަކަށް ފަހު ބުރެއް ފުރިހަމަކުރަމުން އައިސް ގަދަ ދިހައަކުން ޖާގަ ހޯދުމަކީ ފަރަޝް އަށް ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއަކަށް ވާނެ އެވެ. އެކަމަކު، ނަތީޖާ ގެނެސްދޭ ކޮންމެ ޝޯއެއް އޭނާ އަށް ނިމެނީ ބޮޑު ހިތާމައަކުންނެވެ.

އައިޑޮލްގެ ޓައިޓްލް އަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ކިތަންމެ ބޮޑު ވާދަވެރިކަމެއް އޮތަސް، އެހެން ބައިވެރިއަކު މުބާރާތާ ވަކިވެގެންދާ ވަގުތު ފަރަޝްގެ ފަރާތުން ފެންނަނީ މުޅިން އެހެން މަންޒަރެކެވެ. ކަރުނަ އަޅައި ރޮއެ، ގިސްލުން ހުއްޓާނުލެވިގެން އުޅޭ ތަނެވެ. މިއީ އައިޑޮލްގެ އެހެން އެއްވެސް ބައިވެރިއެއްގެ ފަރާތުން މިހާތަނަށް ފެނިފައި ނުވާ ކަމެކެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޚިޔާލުފާޅުކުރާ މީހުން ހަޖޫ ޖަހަނީ އެހެން މީހަކު ކަޓައިގެންދާ އިރު ފަރަޝް ރޯތީ އެވެ. ނުވަތަ އޭނާ މާ ގަދަ އަށް ރޯތީ އެވެ. ނުވަތަ ފިރިހެނަކަށް ވެ ހުރެ ރޯތީ އެވެ.

މީހަކު ރޮއެގެން "ނުވާނެ" އެއްވެސް ހާލަތެއް އޮންނާނެ ހެއްޔެވެ؟

ފަރަޝްއަކީ އަވަހަށް ކަންކަމާ ދެރަވާ ޒާތުގެ މީހަކަށް ވާތީ ރޮވެނީ ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. އޭނާގެ އިހުސާސްތައް އެ ގޮތަށް ބަންޑުންވެގެން ދާނީ ޖަޒުބާތުތައް ކޮންޓްރޯލްކުރަން އުނދަގޫވީމަ އެވެ. އެއީ ތޮބީއީ ކަމެކެވެ. އިންސާނީ ސިފައެކެވެ. އައިޑޮލްއަކީ ރިއަލިޓީ ޝޯއެކެވެ. ހަގީގީ އިހުސާސްތަކާއި ޖަޒުބާތުތަކަށް އެ ޝޯގައި ޖާގަ އޮންނާނެ އެވެ.

އައިޑޮލްގެ އެލިމިނޭޝަން ޝޯއެއްގައި އެހެން ބައިވެރިންނާ އެކު އިށީނދެގެން އިން އިރު ފަރަޝް ރޮނީ

ފަރަޝްގެ އާއިލާގެ މެމްބަރަކު ބުނިގޮތުން ނަމަ ޝޯގެ ބައެއް ބައިވެރިންނާ ފަރަޝް ދެމެދު ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ އިރު އެއިން މީހަކު ވަކިވެގެން ދިޔުމަކީ ފަރަޝް އަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ހިތާމައަކަށް ވާނެ އެވެ. އައިޑޮލްގެ ބައިވެރިން އާއިލާ އާއި ގާތް މީހުންނާ އެކަހެރިކޮށް އަދި ބޭރުތެރެއާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނުބޭއްވޭ ގޮތަށް ހޮޓަލެއްގައި އެތައް ދުވަހެއް ހޭދަކުރެ އެވެ. ފަރަޝްގެ ގާތް މީހާ ފާހަގަކުރި ގޮތުގައި އެ ގޮތަށް އުޅޭ އިރު ދެން ތިބޭ ބައިވެރިންނާ ވަރަށް ބޮޑު ގާތްކަމެއް އުފެދުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ އެވެ. ފަރަޝް އެންމެ ބޮޑަށް ރުއީ އަހުމަދު މާއިޝް ކަޓައިގެން ދިޔަ ޝޯގައި ކަމަށް ވާއިރު އެހާ ތަނަށް ފަރަޝް އާއި މާއިޝް އުޅުނީ ވަރަށް ގާތްކޮށްކަން އޭނާ ފާހަގަކުރި އެވެ.

"ވެދާނެ، ކުޑައިރު މައިންބަފައިންގެ ކައިވެނި ރޫޅިފައި ހުރި ކުއްޖެއް ވީމާ ފަރަޝް އަށް ވާ ގޮތެއް ކަމަށް ވެސް. ފަރަޝްއަކީ އެންމެ ކުރިންސުރެ ވެސް ހިތް ބަލި ކުއްޖެއް،" އާއިލާގެ މެމްބަރު ބުންޏެވެ.

ފަރަޝް (ވ) މާއިޝްއާ އެކު

ފަރަޝް ރޯތީ ފާޑުކިޔައި މަލާމާތްކުރާކަށް ނުޖެހެ އެވެ. ނުވަތަ ކަރުނަތައް އޮބަހައްޓަން އޭނާ އަށް ނަސޭހަތްދޭކަށް ވެސް ނުޖެހެ އެވެ.

ފަރަޝް އަށް ކުރަންވީ ތައުރީފެވެ. ވާދަވެރިކަމުގެ ރޫހަށް ވުރެ ބޮޑަށް އޭނާގެ ހިތަށް އެ ވެރިވަނީ އެކުވެރިންނަށްޓަކައި އިހުސާސްކުރެވޭ ލޯތްބާއި ކުލުނެވެ. ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ނަމަވެސް، އަމިއްލަ ނަފްސަށް ވުރެ ބޮޑަށް އޭނާ އެ އިސްކުރަނީ އެހެން މީހެކެވެ.

ފަރަޝް އަށް ކުރަންވީ ތައުރީފެވެ. ރުއިމަކީ ފިރިހެންވަންތަކަން ގެއްލޭ، "ރަނޑު" ކަމެއް ކަމަށް ދެކޭ މުޖުތަމައެއްގައި އޭނާ އެ ދައްކަނީ ގަދަ ހިތްވަރެވެ. ސާބިތުކަމެވެ. ކެރުމެވެ. އޭނާ އަށް އަދިވެސް ބުނެދޭންވީ ރުއިމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމެވެ. އިތުރަށް ޔަގީންކޮށްދޭންވީ "ފިރިހެން ކުދިން ނުރޯނެ" ކަމަށް ދުށުމަކީ ތަންދޮރު ނުދަންނަ ބޯދާ ވިސްނުމެއް ކަމެވެ.

ޓީވީން ހަގީގީ ޖަޒުބާތުތައް މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ ގައުމެއްގައި ފަރަޝްގެ ރުއިމަކީ ކުރިއެރުމެކެވެ. ޝުއޫރުތަކާއި އިހުސާސްތައް ރަނގަޅަށް ފާޅުކުރަން ނޭނގޭ، ނުކެރޭ ނުވަތަ އެކަން ކުރަން ބޭނުން ނުވާ މީހުންނަށް ފަރަޝް އެ ނަގައިދެނީ ފިލާވަޅެކެވެ.

84 ކޮމެންޓް, 600 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 72%
icon sad icon sad 18%
icon angry icon angry 10%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

12

31 July 2017

ފަރަޝް ވަރެއް ނެތް

The name is already taken The name is available. Register?

މެންޓަލް ކޭސް

14 March 2017

500000ރ ތަ ލިބެނީ؟ ރޮވޭނެ، ރޮވޭނެ، އެހެންވެގެން އަހަރެން ތީގަ ބައިވެރި ނުވީ

The name is already taken The name is available. Register?

ދިރާސާ

14 March 2017

ރުއިމަކީ ވެސް ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރިކަމެއް..ދިރާސާ

The name is already taken The name is available. Register?

ކިޔުންތެރިޔާ767

13 March 2017

އަހަރެން ކުރީގައި އަޑުއެހިން ދިރާސާއަކުން އާއްމު ތަނެއްގައި ރޯން ކެރޭނީ އަސްލު ހިތްވަރު އާލާވެ، ޖަޒުބާތީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މީހުނޭ. ސަބަބަކީ ޖަޒުބާތު އަސްލު ފޮރުވާނީ ނުކެރޭ މީހުން ވީމަ. ޖަޒުބާތު ގަސްތުގައި ހުއްޓުވައިގެން ނުވާނެ. އެއީ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުން ފޯރާ ކަމެއް. ރޮވެން އުޅެނަމަ ހަމަ ރޯލީމަ ހިތް ހަމަ ޖެހޭނެ. ރަގަޅުވާނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ބޫ

13 March 2017

އޯއެމްޖީ. މަށަށް ފަރަސް ވަރަށް ރީތި ހަމަ ހަބޭސް

The name is already taken The name is available. Register?

ފަރާ

13 March 2017

އޭނަ ހަމަ ރޮނީ މީހުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ފާއްތަ

13 March 2017

އޭނައަށް ބޭއިޚްތިޔާރުގަ ރޮވެނިއްޔޭހަމަ. . . އެއީ ސަމާލުކަން ހޯދަން ކުރާކަމެއްނޫން. .

The name is already taken The name is available. Register?

ޑޭމް

14 March 2017

ސަމާލުކަން ހޯދަން ރޯ މީހެއްގެ ލޮލުން ކަރުނައެއް ނާންނާނެ... އެއީ ފޭކް ޖެއްސޭނެ ކަމެއް ނޫން ކިތަންމެ އެކްޓް ކުރަން މޮޅު މީހަކަށް ވިޔަސް....

The name is already taken The name is available. Register?

ސިންޓު

13 March 2017

ކޮންމެ މީހަކު ކޮންމެ އެއްޗެއް ބުންޏަސް އޯކޭ!!! ފަރަޝް ގެ ހަގީގަތް ނުދަންނަ މީހުން ޗުކު ޗުކު ތިލައްވަނީ.. ރަހުމަތްތެރި ކަމަކީ ކޮން އެއްޗެއް ކަން އަދި ނޭނގެނީ !!! "މާތް ﷲ ފަރަޝް އައް ކެތްތެރިކަމާއި ކާމިޔާބު މިންވަރު ކުރައކުރައްވާށި، އާމީން"

The name is already taken The name is available. Register?

ފަހަތުގައި އިން މިހާ

13 March 2017

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ އެލިމިނޭޝަން ރައުންޑަކަށް އަހަރެން ދިޔައިން... އޯޑިއަންސްގެ ތިބެގެންތި ފަރަޝްގެ ފަރާތުން ގޮސްތިބޭމީހުން ދެންބައިވެރިވާއެންމެނަށް ކުދިކިޔާ ސިފަޔާބެހި މަލާމާތްކުރޭ... ދެންތިބިއެންމެންވެސް ތިބީ ރުޅިގަދަވެފަ.. އެންމެފަހު އެލިމިނޭޝަން ރައުންޑްގަވެސް މިމީހުންގެ އުނދަގޫ ވަރަށް ބޮޑުވި.. ޙީވަނީ މިމީހުންވަރު ބަޔަކު އެތާނެތްހެން...

The name is already taken The name is available. Register?

ހާމަ333

13 March 2017

ރުއިމަކީ އިންސާނާގެ ތަބީއަތުގައި ލައްވާފައިވާ ކަމެއް...އެކި މީހުންނަށް ރޮވޭނީވެސް އެކިވަރަށް...މިހުރިހައި ކަމެއް ލެއްވެވީ ﷲ....އެކަލާންގެ ހުރިހާކަމެއް މޮޅަށް ދެނަވޮޑިގެންވޭ....އެކަކު އަނެކަކަށް މަލާމާތްކުރާނެކަންވެސް އެނގޭނެ...ފިރިހެނުންވީމަ ނުރޯނެއޭ ބުންޏަސް އެއީ ގަޓުވާންވެގެން ބައެއް މީހުން ބުނެއުޅޭ އެއްޗެއް...ހަގީގަތަކީ ބައެއްމީހުންނަށް ހީވަނީ ދެން ފިރިހެނަކަށްވެހުރެ ރޮއިފިއްޔާ ތިމާ ކަޑަވާނެއޭ...އެކަމަކު އެކަނިވެހުރެ ނުވަތަ ކަނަކަށް ވަދެހުރެ ގަދަޔަށް ރޯ ފިރިހެނުން ވެސް މަދެއްނޫން.... ކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް ތަފާތު މީހެއްކަން ހުޅަނގުގެ އިސްލާމީ ނޫން މުޖުތަމައުތަކުންވެސް ޤަބޫލުކުރާއިރު އަހަރުމެން އިސްލާމުންނަށް އެވަރު ނުވިސްނެނީ ނޫނީ ތަންދޮރު ނުފިލަނީ ކީއްވެގެންބާވައޭ....ދިވެހިން ވީމަ ވާގޮތެއް ކަމަށްވެދާނެ...ދިވެހިން ތިމާހެ އަނބި ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށްވެސް ހަޖޫޖަހާނެ....މިއީ އެވަރުގެ މުޖުތަމައެއް... ..އެއްވެސް އިންސާނަކީ އަނެކާއަށް ހަޖޫޖެހޭވަރުގެ ފުރިހަމަ މީހެއްނޫން.....

The name is already taken The name is available. Register?

ވޯލް

13 March 2017

އެކި އިންސާނުން ތަފާތުވާނެ. ރުޅި އިތާމަ އުފާ މިއީ ހުސް ޖަޒުބާތު އެކިމީހުން އެޖަޒުބާތުތައް ބޭރުކުރަނީ އެކި ގޮތަށް. ދިވެހިން ވެއްޖެ ތަންކޮޅެއް ސިވިލައިޒްވާން. ކޮންމެ މީހަކީ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމިންދާ މީހުން. އެންމެން އެއްގޮތް ވާކަށް ނުޖެހޭ. ހަމަ އެކަނި ގަތްތިމާގެ މީހަކު މަރުވުމަކީ ނޫން ރޯންޖެހޭ ހާލަތަކީ. އެފަދަ ހާލަތުިގައި ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުރޮއި ތިބޭ މީހުންވެސް އުޅޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454