ވާދަވެރިކަމެއް ނެތް، ފިލްމީ ދާއިރާ އިން ނުފެނުން ވެސް އެކަށީގެންވޭ: ޔުނާން

މި މަހުގެ 31 ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމް "ބޮސް" އިން އަލަށް ތައާރަފްވާ މުހައްމަދު ޔުނާންއާ މެދު ބޮޑެތި އުންމީދުތަކެއް ކުރެވުނަސް އޭނާ ބުނަނީ ފިލްމު ކުޅުމަށް އަދި ސީރިއަސް ނޫން ކަމަށާއި އެއްވެސް މީހަކާ ވާދަވެރިކަމެއް ވެސް ނެތް ކަމަށެވެ.


ފާތުމަތު ނަހުލާ ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، އައިޝަތު ރިޝްމީ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ "ބޮސް" ގެ ބަތަލު ޔުނާންއާ ދޭތެރޭ ހުރި އުންމީދުތައް ބޮޑެވެ. އޭނާގެ އެކްޓިން ބަލައިލުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ބޮޑުވާ އެއް ސަބަބަކީ މި އަހަރަކީ ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް އާ އެކްޓަރުންގެ އަހަރަކަށް ވެސް ވާތީ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ދާދި ފަހުން ނެރުނު އަބްދުލް ފައްތާހްގެ ފިލްމް "ހައްދު" އިން ތައާރަފު ކުރި އަހުމަދު ޝިބާން އަށް ފަހު، ޔުނާން އަށް އެތައް ކަޅިއެއް ވަނީ ހުއްޓިފަ އެވެ. މި ދެ ތަރިން އަޅާކިޔުމުގެ ސިލްސިލާއެއް ވެސް ފެށިގެން އުޅޭތާ މިހާރު ދުވަސްކޮޅެއްވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު ޔުނާން ސީރިއަސް އެއް ނޫނެވެ.

"ވިސްނާފައެއް ނެތް ބޮސް އަށް ފަހު ސީރިއަސްކޮށް ފިލްމް ކުޅޭކަށް. ފަހަރުގައި ނުފެނި ވެސް ދާނެ. ނޫނީ ހަމަ ފަހަރުގައި ފެނިވެސް ދާނެ. ވާ ގޮތަކީ އޮފީހުގައި ވަރަށް ބުރަކޮށް އުޅެމުން ފިލްމީ މަސައްކަތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ވަގުތު ވެސް ދެވެން ނެތީ،" ރަސްމީ ވަޒީފާއާ ދޭތެރޭ ވަރަށް ސީރިއަސްކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުންޏެވެ. "މިސާލަކަށް އަނެއްކާ ވެސް ހަމަ ނަހޫގެ ފަރާތުން އޮފާއެއް ލިބިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ހީވަނީ ފެނިދާނެހެން. ނޫނީ ބޮސް އަށް ބެލުންތެރިން ދޭ ކޮމެންޓްތަކަށް ބަލާފައި އިތުރަށް ކުރިއަށް ދިއުމާ ދޭތެރޭ ވިސްނާނަން. އެކަހަލަ ހިޔާލެއްގައި މި ހުންނަނީ. އަހަންނަށް ވަޒީފާ ވަރަށް މުހިއްމު."

"ބޮސް" ރިލީޒް ވާން ކައިރިވަމުން އަންނަ އިރު، ފިލްމާ ދޭތެރޭ ޔުނާން ހުރީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިފަ އެވެ. އޭނާ ބުނީ ފިލްމަށް ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކޮށްފައި ވާނެ ކަމަށެވެ. ހާއްސަކޮށް އެކްޓިން ރަނގަޅު ކުރަން ވަރަށް ހިތްވަރުލި ކަމަށް އޮފީސްތަކުގެ ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުގައި ވެސް ހުނަރު ދައްކާލި ޒުވާން އެކްޓަރު ބުންޏެވެ.

"އަހަރެން ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ފިލްމާ ދޭތެރޭ. ހަމަ ޔަގީނުން ވެސް އަހަރެންގެ ސައިޑުން ދޭން ޖެހޭ މެކްސިމަމް ދީފައި ހުންނާނެ. އަސްލު އެކްޓިންއަކީ ކޯޗެއްކަން އެނގުނީ ބޮސްގެ ތަޖުރިބާ އިން،" ގދ. ހޯޑެއްދު އަށް އުފަން ޔުނާން ބުންޏެވެ. "އެކަމަކު އެއްވެސް މީހަކީ ޕާފެކްޓް މީހަކަށް ނުވާނެ. އަބަދު ވެސް ހުންނާނެ ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭ ކަހަލަ ކަންކަން. އަހަރެން ގަބޫލު ކުރަނީ ބޮސް ބަލާފައި އެކަން ބެލުންތެރިން ވެސް ފާހަގަ ކުރާނެ ކަމަށް."

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރަމުން އަންނަ ޔުނާން ބުނަނީ އޭނާއަކީ ބިނާކުރުވަނިވި ފާޑުކިޔުންތަކަށް މަރުހަބާ ކިޔާނެ މީހެއް ކަމަށެވެ. އަދި ހެޔޮހިތުން އެކަން ބަލައި ގަންނާނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

"އަހަންނަކީ އަބަދު ވެސް ވަރަށް އޯޕަން މީހެއް. ފިލްމުގައި އަހަރެން ކުޅުނު ރޯލާ ދޭތެރޭ އެއްވެސް ކަހަލަ ފާޑެއް ކިޔަން އޮތް ނަމަ، ކޮންމެ ތަނަކުން ފެނުނަސް ވެސް ހަމަ އެކަން ކުރަންވީ. އޭގައި ނެތް އެއްވެސް މައްސަލައެއް،" ރާއީ ކިޔާ ވަރަށް އަސަރު ގަދަ ލޯބީގެ ކެރެކްޓާއެއް ކުޅުނު ޔުނާން ބުންޏެވެ. "ރަނގަޅު ކުރަން ވެސް އެނގޭނީ ފާޑު ވެސް ކިޔައިގެން."

ބޮޑު ފިލްމެއްގެ ލީޑް ރޯލުން ޔުނާން ބެލުންތެރިންނާ ބައްދަލު ކުރާ އިރު، ފިލްމް ބެލުންތެރިންނަށް ކަމުދާނެކަމާ ދޭތެރޭ ޔުނާން ޝައްކެއް ނުކުރެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް "ބޮސް" އަކީ ނަހުލާގެ ފިލްމަކަށްވާތީ އެވެ. އަދި މީގެ ވާހަކަ ވަރަށް ރީތި ވާނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ. އޭނާ ބުނީ ނަހުލާގެ ކުރީގެ މެލޮޑްރާމާތައް ކަމުދިޔަ މީހުންނަށް "ބޮސް" އަކީ ވަކި ދޫކުރާނެ ފިލްމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

"ބޮސް" އަކީ ހަގީގަތުގައި ޔުނާނަށް ޑްރީމް ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. އޭނާ ބުނީ ބޮޑުވަމުން އައީ ނަހުލާގެ ފިލްމްތަކުގެ ދުނިޔޭގައި ކަމަށެވެ. އަދި ނަހުލާގެ އަސަރު ގަދަ ފިލްމްތައް އަބަދު ވެސް ވަރަށް ކަމުދާ ކަމަށް ބުންޏެވެ. އެކަމަކު އެއް އިރެއްގައި ވެސް އޭނާގެ ފިލްމެއް ކުޅެން ލިބޭނެއެކޭ ޔުނާންގެ ހިތަކަށް ނާރަ އެވެ.

"މިއީ އަސްލު އުންމީދު ވެސް ނުކޮށް ހުއްޓައި ލިބުނު ފުރުސަތެއް. އަބަދު ވެސް ބޭނުންވީ ޔޫއްޕެއާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެލަން. ވަރަށް ކުޑައިރު ވެސް ހިތުގައި އޮންނަ އެއްޗެއް ކޮންމެވެސް ދުވަހަކު ޔޫއްޕެއާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެލާނަމޭ. އެކަހަލަ ހުވަފެނެއްގެ ތެރޭގައި ހުއްޓައި ރިޝްމީ [ބޮސްގެ ޑައިރެކްޓަރު] ގެ ކޯލެއް ލިބުނީ،" މީހަކާ އިނދެގެން މިހާރު ބައްޕައަކަށް ވެސް ވެފައިވާ ޔުނާން ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނީ ރިޝްމީ ގުޅާފައި އޮޑިޝަނަކަށް ގޮވައިލުމުން ދިޔައީ ކަމަށެވެ.

"އޮޑިޝަން ވެސް ހެދި ފަހުން މި އެނގުނީ ނަހޫގެ ފިލްމެއްކަން ކުޅެން މި ލިބުނީ. ދެން އަސްލު ވަރަށް ހެޕީވި. ހިތަށް އެރި ފިލްމެއް ކުޅެން ބޭނުމިއްޔާ މިއަށް ވުރެ ވަކި ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ނުލިބޭނޭ،" ޔުނާން ބުންޏެވެ. "އެހެންވެ މި ތަޖުރިބާއަކީ ހަނދާނުން ނުފިލާނެ އަދި އެހާމެ ސަޅި އެކްސްޕީރިއަންސެއް."

ޔުނާން ނަހުލާ ސިފަ ކުރަނީ ފިލްމީ ދައިރާގައި ހުރި އޭނާގެ މަންމަގެ ގޮތުގަ އެވެ. އަދި "ބޮސް" ގެ މުޅި ޓީމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރެއް ކަމަށް ބުންޏެވެ.

"މީގައި އެކްޓްކޮށްލަން އެންމެ ބޮޑަށް ފަސޭހަވި އެއް ކަމަކީ ނަހޫ ސީންތައް ކިޔައިދޭލެއް ފުރިހަމަކަން. އޭނަ ކިޔައިދޭ އިރު މޫނަށް ބަލާލީމަ އެނގޭނެ އެ އިމޯޝަންކަން ގެންނަންވީ ކިހިނެއްކަން، ރޯން ޖެހޭ ނަމަ ރޯންވީ ކިހާ ވަރަކަށްކަން، ކަރުނަތިކި ވައްޓާލަން ޖެހެނީ ކިހާ ހިސާބަކުންކަން،" އޭނާ ބުންޏެވެ. "ޑައިލޮގް ޑެލިވަރީ ހުންނަންވީ ކިހިނެއްކަން. ކުރުކޮށް ބުނަންޏާ ވަރަށް ޑިޓެއިލްކޮށް ކިޔައިދޭ. އެއީ އެންމެ ބޮޑު ފަސޭހައަކީ."

ނަހުލާ އާއި ރިޝްމީ ޔުނާންއާ އެކު.

"ބޮސް" އާ އެކު ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް އޭނާ ތައާރަފުކޮށް ދޭތީ، އެކަން އަބަދު ވެސް ހަނދާން ކުރާނެ ކަމަށް ޔުނާން ބުންޏެވެ.

"ނަހޫ އާއި ބޮސްގެ ޓީމާއެކު ކުރެވުނު މަސައްކަތް އަބަދު ވެސް ވެލިއު ކުރާނަން. ހާއްސަކޮށް ނަހޫ އަސް އަބަދު ވެސް ހާއްސަ ޝުކުރެއް އޮންނާނެ،" އޭނާ އަށް އިތުބާރުކޮށްފައި "ބޮސް" ގެ ލީޑް ރޯލް ދިންކަން ފާހަގަކޮށް ޔުނާން ބުންޏެވެ.