"ހުވާ"ގެ ލަވަތަކަށް މިއުޒިކް ހަދަން އާންމުކޮށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މިއީ މިއުޒިކް ދާއިރާ އިން ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވާ ޒުވާން މިއުޒިޝަނުންނަށް ލިބޭނެ ރަނުގެ ފުރުސަތަކަށް ވެދާނެ އެވެ. މަޝްހޫރު ޕްރޮޑިއުސަރު/ޑައިރެކްޓަރު ފާތުމަތު ނަހުލާ މިހާރު ހަދަމުން އަންނަ ވެބް ސީރީޒް "ހުވާ" ގެ ލަވަތަކުގެ މިއުޒިކް ހަދަން މިއޮތީ ހުޅުވިފައި އޮތް ފުރުސަތެކެވެ.


ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ޒުވާން މިއުޒިޝަނުން ކޮށްލަން ޖެހޭ ކަމަކީ ފޭސްބުކުން ނަހުލާ އަށް އިންބޮކްސްކޮށްލުމުވެ.

"އޭރު އަހަރެން އެ މީހުންނާ ކޮންޓެކްޓްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާނަން. އަސްލު ބޭނުންވީ މި ފަހަރު ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާތީ އަމިއްލަ ރާގުގެ ލަވަތައް ހަދަން ޝައުގުވެރިވާ ޒުވާން އާ މިއުޒިޝަނުންނަށް ފުރުސަތުތަކެއް ދޭން،" ނަހުލާ ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނީ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އާ ބައެއް މިއުޒިޝަނުން އެ މީހުން ހަދާފައި ހުންނަ ލަވަތައް ހިއްސާ ވެސް ކުރާ ކަމަށެވެ.

"އަހަރެން ބޭނުންވާ ކަހަލަ ފީލްގެ ލަވަތައް ހަދައި ދެވޭ ކަހަލަ ކުދިންނަށް ހުވާ އިން ހަމަ ޔަގީނުން ވެސް ފުރުސަތު ލިބޭނެ."

"ދޭތެރެއަކުން ކޮންމެ ވެސް ކުއްޖަކު އޭނާ ހަދާފައި އޮންނަ ލަވައެއް އަޑު އަހާލަދޭށޭ ކިޔާފައި ޝެއާކޮށް ހަދާނެ. އެހެންވެ މި ފަހަރު އަހަރެން ނިންމީ ހުވާގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ލަވަލަވަކޮޅުތައް އަންނާތީ އާ ކުދިންނަށް މީގެ ލަވަތައް ހަދަން ފުރުސަތު ދޭން،" އަބަދުވެސް އުފެއްދުންތަކުގައި ލަވަތައް ރީތި ކުރަން ހާއްސަ އިސްކަމެއްދޭ ޕްރޮޑިއުސަރު ބުންޏެވެ. "އަހަރެން ބޭނުންވާ ކަހަލަ ފީލްގެ ލަވަތައް ހަދައި ދެވޭ ކުދިންނަށް ހުވާ އިން ހަމަ ޔަގީނުން ވެސް ފުރުސަތު ލިބޭނެ."

ނަހުލާ ބުނީ މިއީ ގެއްލިފައި ނުވަތަ ކުރިއަށް ދާނެ މަގެއް ނުފެނި ތިބި ޒުވާން މިއީ ހުޅުވައިލާ ވަރަށް ބޮޑު ފުރުސަތެއް ކަމަށެވެ.

"ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ހަމަ އެ ކުދިންނަށް އިތުރު ފުރުސަތުތައް ވެސް ލިބިގެން ދާނެ." އޭނާ ބުންޏެވެ.