"ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 12 އާ އެކު އަނެއްކާ ވެސް ބަދަލެއް ގެންނަނީ

ކަލާޒް ޗެނެލުން ގެނެސްދޭ "ބިގް ބޮސް" ގެ 12 ވަނަ ސީޒަނަށް އެ ޗެނެލުން ތައްޔާރު ވާން ފަށާފައިވާ އިރު، މި ސީޒަނާ އެކު ޝޯ އަށް އަނެއްކާ ވެސް ބަދަލެއް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.


މިދިޔަ އަހަރާއި އޭގެ ކުރީ އަހަރު ގެނެސް ދިން ސީޒަންތަކަށް ގެނައި ތަފާތަކީ ސެލެބްރިޓީންނާ އެކު، އާންމުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކަށް ވެސް ޝޯ އިން ފުރުސަތު ދިނުމެވެ. މި ބަދަލު ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމު ދިޔަ އެވެ.

"ބިގް ބޮސް 12" ގެ އޮޑިޝަނަށް މިހާރު ހުޅުވާލައިފައިވާ އިރު، މި ފަހަރުގެ ތަފާތަކީ "ބިގް ބޮސް" ގެ ގެއަށް ކޮންމެ ބައިވެރިއަކާ އެކު ވެސް އޭނާ އަށް ހާއްސަ އިތުރު މީހަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމެވެ.

ކަލާޒް އިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ މި ބަދަލާ އެކު ޝޯގެ ފޯރި ދެ ގުނަ ބޮޑުވާނެ ކަމަށެވެ.

ކަލާޒްގެ ޓްވީޓް.

"ބިގް ބޮސް" އަކީ ސަލްމާން ހާން ހޯސްޓް ކުރާ ވަރަށް މަގުބޫލު ރިއަލިޓީ ޝޯއެކެވެ. މި ޝޯގައި ބައިވެރިން ތިން މަސް ދުވަސް ވަންދެން އެއް ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ގެންގުޅޭނެ އެވެ. "ބިގް ބޮސް" އަކީ އާންމުކޮށް އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި ގެނެސްދޭ ޝޯއެކެވެ. އެހެންވެ މިހާރު އޮޑިޝަނަށް ވެސް ހުޅުވާލާފައިވާތީ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެ އެވެ.

"ބިގް ބޮސް" ގެއަށް ވަައްދާނެ 16 ބައިވެރިން ކަނޑައަޅާނީ އޮޑިޝަނަށް ފަހު އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސްދިން "ބިގް ބޮސް 11" ކާމިޔާބު ކުރީ ޓީވީ ބަތަލާ ޝިލްޕާ ޝިންޑޭ އެވެ.

"ބިގް ބޮސް 12" ގެ އިތުރުން މި އަހަރު ސަލްމާން ހޯސްޓްކޮށްދޭ އެހެން ޝޯއެއް ވެސް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އަންނާނެ އެވެ. އެއީ ސޮނީގެ "ދަސް ކާ ދަމް" އެވެ. މި ޝޯ އަލުން މި އަންނަނީ މީގެ ފުރަތަމަ ސީޒަން 2008 ގައި ގެނެސް ދިނުމަށް ފަހު އެވެ. "ދަސް ކާ ދަމް" އަކީ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދީގެން، ފައިސާގެ އިނާމު ލިބޭ ޝޯއެކެވެ.