ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި ހަވާ އެރުވުމުން ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އަށް ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ

އިންޑިއާގައި ފާހަގަ ކުރާ ދިވާލީ ފަދަ ހާއްސަ މުނާސަބުތަކާ ގުޅުވައިގެން ހަވާ އަރުވައި، ބަޑިބޭހުގެ ތަފާތު ކުޅިވަރުތުތައް ކުޅުމަކީ ސަގާފީ އާދައެކެވެ. އެކަމަކު މި ފަހުން ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރުތަކުގެ ސަބަބުން ނުރައްކާތެރި ބައެއް ހާދިސާތައް ހިނގާފައިވުމާއި އޭގެ ސަބަބުން ޖައްވު ނުސާފުވެ، އަޑުފަށްގަނޑު ވެސް ގަދަވާތީ ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރު ކުޅުން އިންޑިއާގައި މިހާރު އޮންނަނީ ހިފެހެއްޓިފަ އެވެ.


ނަމަވެސް ހޮނިހިރު ދުވަހާއި އާދީއްތަ ދުވަހު އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރި ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާގެ ޗޯޕްޅާ އާއި އެމެރިކާގެ ނިކް ޖޯނަސްގެ ކައިވެނީގެ ހަފުލާތައް ޖޯދުޕޫރްގެ އުމައިދު ބަވަން ގަނޑުވަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިރު، ރޭގަނޑު ވަނީ ވަރަށް ގަދައަށް ހަވާ އެރުވުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވައިފަ އެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ޕްރިޔަންކާ އަށް އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް މިހާރު ވަނީ އަމާޒުވެފަ އެވެ.

އުމެއިދު ބަވަން ގަނޑުވަރުގައި ހަވާ އަރުވަނީ.

އޭނާއަކީ ވެސް ދިވާލީ ފަދަ މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަ ކުރަން ވާނީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހިކޮށް ބަޑިބޭހާ ނުލާ ކަމަށް ދައުވާ ކުރާ ބަތަލާއެކެވެ. އަދި ނޭވާ ހިއްލުމުގެ މައްސަލަ ވެސް ހުންނާތީ ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރަކީ އެހާ ގަޔާވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ޕްރިޔަންކާ ކުރިިން ބުނެފައިވެ އެވެ.

މީހެއްގެ ޓްވީޓެއް.

އެހެންވެ، އޭނާގެ ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި ހަވާ އެރުމުން އެކަން ގިނަ ބަޔަކަށް ހަޖަމު ކުރަން ދަތިވީ އެވެ. އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދަނީ ޕްރިޔަންކާ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ.

މީހެއްގެ ޓްވީޓެއް.

މިކަމާ ގުޅިގެން ހިޔާލު ފާޅު ކުރި މީހަކު ބުނި ގޮތުގައި ޕްރިޔަންކާގެ ފަރާތުން ފެނުނީ ދެފުށް ދެގޮތްކަމުގެ ލާމަސީލު މިސާލެކެވެ. އަދި އެހެން މީހުންނަށް ކަންކަން ނުކުރުމަށް ގޮވައިލާ އިރު، ފުރަތަމަ ތިމާ މީހާ އިސްލާހު ވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

"ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރު ކުޅޭތީ އޭނާ އަށް ނޭވާލެވޭ ކަމަކަށް ނުލެވޭ. އަޑުފަށްގަނޑު ގަދަކަމުން ކަންފަތް ބައްވޭ. އެކަމަކު އަމިއްލަ ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި ހަވާ އަރުވަންވީމަ މިއިން އެއްވެސް ކަމެއް ވާ ކަމަކަށް ނުވޭ،" ޓްވިޓާގައި މީހަކު ބުންޏެވެ.

ބަޑިބޭހާ ނުލައި ދިވާލީ ފާހަގަ ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ޕްރިޔަންކާ ދީފައިވާ މެސެޖެއް.

އޭނާ އަދި ވަނީ ޕްރިޔަންކާގެ ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި އެރުުވީ ފަތްފިލާވެލިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ހަވާތޯ ވެސް ސުވާލު އުފައްދައި، ޖޯކް ޖަހައިފަ އެވެ.

ބައެއް މީހުން އަދި ވަނީ ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި ހަވާ އެރުވި ސީދާ ސަބަބު ޕްރިޔަންކާ ސާފުކޮށް ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެކަމަށް މައާފަށް އެދެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފަ އެވެ.