ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ގޮތުގައި ވިވެކް އޮބެރޯއީ ދައްކާލައިފި

އިންޑިއާގެ މިހާރުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ރޯލް ވިވެކް އޮބެރޯއީ ކުޅޭ ފިލްމު "ޕީއެމް ނަރެންދުރަ މޯދީ" ގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.


އިއްޔެ މުމްބާއީގައި ބޭއްވި ހަފުލާއެއްގައި، އޮމަންގް ކުމާރު ޑައިރެކްޓް ކުރާ މި ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރު ނެރެދެއްވީ މަހާރަޝްތުރާ ސްޓޭޓްގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ދެވެންދުރަ ފަދްވަނިސް އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މޯދީއާ ބެހޭ ގޮތުން ހަދާ ފިލްމު ވަރަށް ހާއްސަ ފިލްމަކަށް ވާނެ ކަމަށާއި ފިލްމު ބަލައިލަން ކުރެވޭ އިންތިޒާރު ބޮޑު ކަމަށެވެ.

ވިވެކް ބުނީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް އެތައް ބައެއްގެ ލޯބި ހޯދާފައިވާ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީގެ ރޯލް ކުޅެން ލިބުމަކީ އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ޝަރަފު ކަމަށާއި ފިލްމަށް ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ބޮލީވުޑްގައި އެހާ ކާމިޔާބު ނޫން އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ވިކެވް ބުނި ގޮތުގައި މޯދީގެ ފިލްމުގެ ދަތުރު ނިންމައިލާ އިރު އޭނާ އަށް ވަރަށް ގިނަ އެއްޗެހި ދަސްވެ، މިހާރަށް ވުރެ ރަނގަޅު މީހަކަށް ވާނެ ފުރުސަތު ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރެ އެވެ.

"މި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދަން ހުރިހާ އެންމެންގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ދުއާ ވެސް ބޭނުން ވާނެ،" ވިވެކް ބުންޏެވެ. "އަހަރެން އުންމީދު ކުރަން ބެލުންތެރިން ފިލްމަށް އިންތިޒާރު ކުރާނެ ކަމަށް."

މީގެ ކުރިން ވެސް ދެ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ ހަދާފައިވާ އޮމަންގް ބުނީ މިއީ ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ކުރިމަތިލާ އެންމެ ބޮޑު ޗެލެންޖް ކަމަށެވެ.

"ފުރަތަމަ ކަމަކީ މޯދީ ކަހަލަ ވަރުގަދަ ޝަހުސިއްޔަތެއްގެ ފިލްމެއް ހެދުން ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެތީ. އެކަމަކު އަހަރެން ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން މި ފިލްމު މޮޅު ރީތި އަދި ޝައުގުވެރި ފިލްމަކަށް ހަދަން،" އޭނާ ބުންޏެވެ. "މިއީ އަހަރެންގެ މެކްސިމަމް ދޭނެ ފިލްމެއް."

"ޕީއެމް ނަރެންދުރަ މޯދީ" ގެ ޕްރޮޑިއުސަރުންނަކީ ވިވެކްގެ ބައްޕަ އަދި އެކްޓަރު ސުރޭޝް އޮބެރޯއީ އާއި ސަންދީޕް ސިންގް އެވެ. ޖުމްލަ 23 ބަހަކުން އުފައްދާ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން މި މަހުގެ މެދުތެރޭގައި ފަށަން ނިންމި ނަމަވެސް، ފިލްމު ރިލީޒް ކުރާނެ ތާރީހެއް އަދި އިއުލާނެއް ނުކުރެ އެވެ.

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ބޮކްސިން ތެޅުންތެރިޔާ މޭރީ ކޮމްގެ ވާހަކަ ކިޔައި ދިން 2015 ގެ ފިލްމު "މޭރީ ކޮމް" އާއި ޖާސޫސު ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޕާކިސްތާނުގެ ޖަލެއްގައި 20 އަހަރު ހޭދަ ކުރި އިންޑިއާގެ ދަނޑުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ސަރަބްޖީތު ސިންގްގެ ވާހަކަ ކިޔައި ދިން 2016 ގެ ފިލްމު "ސަރަބްޖީތު" އަކީ އޮމަންގް ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވިގެން ދިޔަ ފިލްމެވެ. އެހެންވެ "ޕީއެމް ނަރެންދުރަ މޯދީ" އާ ދޭތެރޭ ވެސް ކުރެވޭ އުންމީދުތައް ބޮޑެވެ.

އޭނާ އެންމެ ފަހުން ޑައިރެކްޓް ކުރީ 2017 ގައި ރިލީޒް ކުރި "ބޫމީ" އެވެ.