ކައިވެންޏަށް ފަހު ރަންވީރު ސިންގަށް ތިން ކަމެއް މަނާ

ރަންވީރު ސިންގް ބުނާ ގޮތުން ކައިވެނި ވަރަށް އުފާވެރި އެވެ. އޭނާ އާއި އަންހެނުން އަދި ދީޕިކާ ޕަދްކޯންގެ ދިރިއުޅުން މިހާރު ވަރަށް ފުރިހަމަ އެވެ. އަދި ކައިވެންޏަށް ފަހު ދެ މީހުން ކުރިއަށް ވުރެ ވެސް ޒިންމާދާރު ދެ މީހުންނަށްވެ، އެކަކަކު އަނެކަކަށް އޮންނަ އިތުބާރާއި ލޯބި ވެސް އެތައް ގުނައަކަށް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.


ފިލްމުފެއާ އިން ބޭއްވި ޝޯއެއްގައި ރަންވީރު ބުނި ގޮތުގައި ކައިވެންޏަށް ފަހު، އޭނާ އަށް ތިން ކަމެއް މިހާރު މަނަލެވެ. އަދި އެކަންކަން ނުކުރަން ދީޕިކާ ވަރަށް ބާރު އަޅާ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ކަމަކީ މާ ލަސްވަންދެން ގެއިން ބޭރުގައި އުޅުމެވެ. ދެވަނަ ކަމަކީ ނުކައި ގެއިން ބޭރަށް ދިއުމެވެ. ތިން ވަނަ ކަމަކީ ދީޕިކާގެ އެއްވެސް ކޯލެއް މިސްކޮށް ނުލުމެވެ.

"އެ ތިން ކަމަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުވެގެން އަދި އެގޮތަށް އުޅެވޭތޯ މި ބަލަނީ،" މިދިޔަ މަހު ރިލީޒްކޮށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދި ފިލްމު "ސިމްބާ" ގެ ބަތަލު ބުންޏެވެ.

ރަންވީރު ބުނި ގޮތުގައި އޭނާ ކައިގެންތޯ ބަލާނެ މީހަކު ކުރިން ނުހުރެ އެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ދީޕިކާ އެކަމަށް ވަރަށް ބަލާ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

"މިހާރު ދީޕިކާ ވަކިން ހާއްސަކޮށް ރޭގަނޑު ކެއުމަށް އަންނަން އަހަރެން ކޮންމެ ތާކު ހުއްޓަސް ހަނދާންކޮށް ދޭނެ. އެހެންވެ ރޭގަަނޑުގެ ކެއުން އެކީގައި އިންސާފުކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

ރަންވީރުގެ ތަފާތު ސްޓައިލެއް.

ރަންވީރުގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމަކީ އަންނަ މަހުގެ 14 ގައި ރިލީޒް ކުރާ "ގަލީ ބޯއި" އެވެ. އަދި އޭނާ މިހާރު އަންނަނީ ކަބީރު ހާން ޑައިރެކްޓް ކުރާ ކްރިކެޓް ފިލްމު "83" ގެ ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

މީޑިއާތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ކައިވެންޏަށް ފަހު ރަންވީރަށް އައި އެންމެ އެންމެ ބޮޑު ބަދަލަކީ އޭނާ ހެދުން އަޅާ ސްޓައިލަށް އައި ކުއްލި ބަދަލެވެ. އޭނާ ކުރިން އާންމުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދަނީ ވަރަށް "ޖޯކްކޮށް" ހެދުން އަޅައިގެންނެވެ.

އެގޮތުން ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރުން ނުލާ ފާޑުގެ، ތަންކޮޅެއް ތަފާތު ސްޓައިލްގެ ކެޝްއެލް ހެދުންތައް ރަންވީރު ކުރިން ލައި އުޅުނެވެ. އެކަމަށް ދީޕިކާ ވެސް އިންސްޓަގްރާމްގައި އޭނާ އަށް އެތައް ފަހަރަކު ކުރިން ޖޯކް ޖަހާފައިވެ އެވެ.