ބިގް ބޮސް 13: އާ ތިން ބައިވެރިއަކަށް ފުރުސަތު

ކަލާޒް އިން ދައްކަމުން އަންނަ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 13 އިން މިހާތަނަށް ތިން ބައިވެރިއަކު ބޭރުކޮށްލާފައި ވަނިކޮށް، ވައިލްޑް ކާޑްގެ ދަށުން އިތުރު ތިން މީހަކަށް ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.


ހޮނިހިރާއި އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ، ހޯސްޓް ސަލްމާން ޚާނާ އެކު ގެނެސްދިން "ވީކެންޑް ކާ ވާރު" ގައި ވަނީ އާ ތިން ބައިވެރިން ވެސް ތައާރަފު ކޮށްފަ އެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޔޫޓިއުބުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި އަދި ސަންޖޭ ދަތުގެ ބޮޑު ފޭނެއް ކަމަށްވާ ހިންދުސްތާނީ ބައު އާއި އިންޑިއާގެ ޒުވާން ޕޮލިޓިކަލް އެނަލިސްޓް ތެހްސީން ޕޫނަވާލާގެ އިތުރުން ބޯޖްޕޫރީ އެކްޓަރު ޚޭސަރީ ލާލް ޔާދަވް އެވެ.

މި ތިން މީހުން މިހާރު ތިބީ "ބިގް ބޮސް" ގޭގެ ސިއްރު ކޮޓަރިއެއްގައި، ޝޯގެ މިހާރުގެ ބައިވެރިންގެ ހަރަކާތްތައް ބަލާށެވެ.

ނަމަވެސް މިކަން އަދި ޝޯގެ ބައިވެރިންނަކަށް ނޭނގެ އެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުން އަލަށް ގެއަށް ވަދެ، "ބިގް ބޮސް" ގެ ރަސްމީ ކުޅިގަނޑުގެ ތެރެއަށް އާ ތިން ބައިވެރިން ވައްދާނީ މިހާރު އިންޑިއާގައި ކުރިއަށްދާ ދިވާލީގެ ފޯރި ނިމުމުންނެވެ.

"ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 13 ދައްކަން ފެށީ މިިދިޔަ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު 13 ބައިވެރިންނާ އެކީގަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނީ އަންހެން 8 ބައިވެރިންނާއި ފިރިހެން 5 ބައިވެރިންނެވެ. ބެލުންތެރިންގެ ވޯޓް އެންމެ މަދުން ލިބިގެން ގެއިން ބޭރުކޮށްލާފައިވާ ތިން ބައިވެރިންނަކީ ބޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ބަތަލާ ކޮއެނާ މިތުރާ އާއި މިއުޒިޝަން އަބޫ މަލިކްގެ އިތުރުން ޓީވީ ބަތަލާ ދަލްޖީތު ކޯރެވެ.

ޝޯގައި މިހާރު ވާދަކުރަމުން އަންނަ ބައިވެރިންނަކީ ޓީވީ އެކްޓަރު ސިދާތު ޝުކްލާ، އެކްޓަރު/މޮޑެލް ޕާރަސް ޗަބްރާ، ލިޔުންތެރިޔާ ސިދާތު ޑޭ، މޮޑެލް އާސިމް ރިއާޒް، ޓީވީ ބަތަލާ ޑެވޮލީނާ ބަޓަޗަރްޖީ (ގޯޕީ ބަހޫ)، ޓީވީ ބަތަލާ ރާޝްމީ ދެސާއީ، ޓީވީ ބަތަލާ މާހިރާ ޝަރުމާ، ޕަންޖާބީ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝެހެނާޒް ގިލް، ޓީވީ ބަތަލާ އާރްތީ ސިންގް އަދި ޓީވީ އެންކަރު ޝެފާލީ ބައްގާ އެވެ.

މި ހަފުތާގެ "ވީކެންޑް ކާ ވާރު" ގައި ސަލްމާން ވަނީ ބައެއް ބައިވެރިން ގޭތެރޭގައި އެކަކު އަނެކަކަށް ޒުވާބުކޮށް އައުގުރާނަ ގޮވައި، ރުޅި ކޮންޓްރޯލުން ނައްޓައި އެކަކު އަނެކެއްގެ މައިންބަފައިންނަށް ގޮވައި ހައްދުން ބޭރުވަމުންދާކަން ފާހަގަކޮށް އެ މީހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަވައިފަ އެވެ.

"ބިގް ބޮސް" ޝޯ ފޮލޯކުރާ ގިނަ ބަޔަކު ބުނާގޮތުގައި ބެލުންތެރިންގެ ލޯބި ވަރަށް ބޮޑަށް ހޯދާފައިވާ ޓީވީ އެކްޓަރު ސިދާތު ޝުކްލާ ވަނީ މި ޝޯގެ ތެރެއިން އޭނާގެ އިމޭޖް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަރާބުކޮށްލައިފަ އެވެ. އޭނާ ފާހަގަކުރެވެނީ ރުޅި ކޮންޓްރޯލް ނުވެ، ދެ ޖިންސްގެ ބައިވެރިންގެ ގަޔަށް ބޮލަށް އަރާ ހިސާބަށްދާ ފަންނާނެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެކަން ފާހަގަކޮށް ސަލްމާން ވަނީ ސިދާތު ވަރަށް ބޮޑަށް މައިތިރިވާން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

އަދި އިއްޒަތާއި އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމަކީ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އަމިއްލަ އަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށްވާތީ ހުރިހާ ބައިވެރިން ވެސް އެކަމަށް ވިސްނައިގެން ކުރިއަށްދާން ސަލްމާން ނަސޭހަތް ވެސް ދީފައިވެ އެވެ.

އޭނާ ފާހަގަކުރި ގޮތުގައި "ބިގް ބޮސް" ހޯސްޓްކުރާތާ މި އަހަރަށް 10 އަހަރުވީ އިރު، މި ވަރުގެ ކަންތައްގަނޑު ބޮޑު ހައްދުން ނެއްޓިފައިވާ ސީޒަނަކާ އަދި ދިމައެއް ނުވެ އެވެ.