"ކުލަ ބުރާފައި" އޮތް ބޮއިލަރު ސޫޓެއް 620 ޕައުންޑަށް

އަންނައުނާއި ބޫޓު ފަދަ ތަކެތި ހަޑިވެފައި ހުންނަ ގޮތަށް ޑިޒައިންކުރުން މިހާރު ވަނީ ޓްރެންޑްވާން ފަށައިފަ އެވެ. އަނެއްކާ ވެސް މިއޮތީ މިކަހަލަ "ހަޑި" އެކަމަކު "ޒަމާނީ ފެޝަން" ބޮއިލަރު ސޫޓެކެވެ.


މި ވައްތަރީ ގަރާޖެއް ކަހަލަ ތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމުން ހަޑިވެފައި ނުވަތަ ކުލަ ލާން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ކުލަ ބުރައި ހަޑިވެފައިވާ އެއްޗަކާ އެވެ. ރާފް ލޯރެންގެ ވެބްސައިޓްގައިވާ ގޮތުން މީގެ އަގަކީ 260 ޕައުންޑް (337 ޑޮލަރު) އެވެ.

މި "ހަޑިވެފައިވާ" ބޮއިލަރު ސޫޓަކީ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ކުންފުނި ރާފް ލޯރެންގެ އުފެއްދުމެކެވެ. "ޕެއިންޓް-ސްޕްލެޓާ ކަވަރޯލް" ގެ ނަން ދީފައިވާ މި ބޮއިލަރު ސޫޓްގެ ހަތަރު ސައިޒެއް ގަދަ ނޫކުލައިގައި ލިބޭނެ އެވެ. އެއީ ލާޖް އެކްސް ލާޖް، މީޑިއަމް އަދި ސްމޯލް އެވެ.

މި ޒާތުގެ އެހެން އުފެއްދުންތަކަށް ފާޑުކީ ގޮތަށް މިއަށް ވެސް އެތައް ބަޔަކު މިހާރު ދަނީ ޖޯކް ޖަހައި، ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

ބައެއް މީހުން ޓްވިޓާގައި ބުނެފައި ވަނީ މިގޮތަށް ކުލަ ބުރައި އަދި ކިލާވެ، ބާވެފައި ހުރި އަންނައުނު އެ މީހުންގެ އަތުގައި ވެސް އެބަހުރި ކަމަށާއި ފެޝަނަކަށް ބަލާފައި އެ އެއްޗެހި ގަންނަން ބޭނުން މީހަކު ހުރި ނަމަ އަންގާލަން އެދޭ ކަމަށެވެ.

"ހަޑިވެފައި" ހުންނަ އެއްޗެހި ފެޝަނަކަށް ހަދައިގެން ކުންފުނިތަކުން ވިއްކާތީ ކަންބޮޑުވާ މީހުން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރާ އެއް ކަމަކީ މިއީ ނިކަމެތިންނާއި މުއްސަނދިންގެ މެދުގައި އޮތް ފަރަގު ދައްކުވައިދޭން ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އަދި މިއީ ނިކަމެތި، ފަގީރުންނަށް ކުރާ ފުރައްސާރައެކެވެ.