ވިހެއުމުގެ ހާއްސަ ދެ ޕެކޭޖެއް ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ތައާރަފުކޮށްފި

ވިހެއުމާއި ތުއްތުކުއްޖާގެ ޗެކަޕް ހިމެނޭ އާ ދެ ޕެކޭޖެއް ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.


ތުއްތުކުއްޖާގެ ހާއްސަ ސިއްހީ ސްކްރީނިން އާއި ޑޮކްޓަރު ކޮންސަލްޓޭޝަނާއި މިޑްވައިފް ކެއާގެ ހިދުމަތްތައް މި ޕެކޭޖުގެ ދަށުން ލިބޭނެ އެވެ.

މި ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނުގައި ހިމެނެނީ، 16،000ރ. ގެ ނޯމަލް ޑެލިވަރީ ޕެކޭޖަކާއި 27،500ރ. ގެ އިލެކްޓިވް ސީ-ސެކްޝަން ޑެލިވަރީ ޕެކޭޖެކެވެ.

ނޯމަލް ޑެލިވަރީ ޕެކޭޖު ނަގާ މީހުންނަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ދެ ދުވަހު ހުރެވޭނެ އެވެ. އިލެކްޓިވް ސީ-ސެކްޝަން ޕެކޭޖު ނަގާ މީހުންނަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި މަޑުކުރެވޭނީ ތިން ދުވަހާ ހަމައަށް ކަމަށް ޓްރީ ޓޮޕުން ބުނެ އެވެ.

މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބައިވެރިވެވޭ މި ޕެކޭޖުތަކުގެ ދަށުން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޓްވިން ޝެއަރިން ރޫމެއްގައި ހުރުމާއި ކެއުމާއި ނާސިން ކެއާގެ ކަންކަން ހަމަޖެހޭނެ އެވެ. އަދި އޮބްސްޓެޓްރިކްސް އާއި ކުޑަކުދިންގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނިއުރޮލޮޖީގެ އިތުރުން އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ޑޮކްޓަރުންނަށް ގަވާއިދުން ދެއްކޭނެ ކަމަށް ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ބުންޏެވެ.

ވިހެއުމަށް ފަހު، ދޭން ޖެހޭ ވެކްސިންތަކާއި އެހެނިހެން ނިއުބޯން ހެލްތުގެ ކަންކަން ވެސް މި ދެ ޕެކޭޖުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަށް ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ބުންޏެވެ. ތުއްތުކުއްޖާ ހިތުގެ ބަލިތަކަށް ޓެސްޓު ކުރުމާއި އަޑުއެހުމާއި ކެޓަރެކްޓް ސްކްރީންގެ އިތުރުން ލޭގެ ސްކްރީނިންތައް ވެސް މި ޕެކޭޖުގައި ހިމެނެ އެވެ.

ވިހެއުމުގެ ޕެކޭޖުތަކާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދަން 3351610 އަށް ގުޅުމުން ނުވަތަ care@treetophospital.com އަށް އީމެއިލް ކުރުމުން ލިބޭނެ އެވެ.

ސިއްހީ ހިދުމަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަކޮށް، ފޯރުކޮށްދޭން ތަޖުރިބާކާރު ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންގެ ޓީމެއް ޓްރީ ޓޮޕްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުންޏެވެ.