ފަގީރު ދެބެއިންގެ އަސަރުން ފުރިގެންވާ މަންޒަރެއް

އެންމެ ފަގީރު ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފިލިޕިންސްގައި، މަގުމަތީ ސަލާންޖަހަން އުޅޭ ކުއްޖެއްގެ އަސަރުގަދަ ހާދިސާއެއް މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބަޔަކު ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ.


މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ފިލިޕިންސަށް ދިޔަ ބޭރު ގައުމެއްގެ ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ޖިއޯ އާއި ޖޯން ބެނެޑިޓް، ކުއެޒަން ސިޓީގައި ހުންނަ ތަނަކަށް ކާން ދިޔަ އެވެ. އެ މީހުން ދިޔަ "ޖޮލީބީ" އަކީ އެ ގައުމުގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ފާސްޓް ފުޑް ޗެއިންގެ ތަނެކެވެ. އެމީހުން ތިބި ތަނާ ކުރިމަތިވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހުރި ފިހާރައެއްގެ ދޮރުމަތީގައި ކުޑަ ފިރިހެންކުއްޖަކު ސަލާންޖަހަން ހުއްޓާ އެމީހުންނަށް ފެނުނެވެ.

އެ ކުއްޖާއަށް ފައިސާ ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ޖޮލީބީ ކެއުމެއް ހިމެނޭ ސެޓެއް ގަނެފައި ޖިއޯ އެ ކުއްޖާއަށް ދިނެވެ. އެ ކުއްޖާ ވަރަށް އަވަހަށް އެ ހިފައިގެން ދުވެފައި ދިޔަ އެވެ.

އެ ދެމަފިރިން އެކަމަކާ ނުވިސްނަ އެވެ. ނަމަވެސް ކައިގެން ދާން ހިނގައިގަތްތަނާ އެއްކަލަ ކުއްޖާ އެމީހުންނަށް ފެނުނެވެ. އޭނާއަށް ވުރެ ކުޑަ އަންހެންކުއްޖެއް ގޮވައިގެން މަގުމަތީގައި ހުރި ކޮންކްރީޓްގަނޑެއް މަތީގައި އިންދަ އެވެ. އެ ދެމަފިރިން ދިން ކެއުން ފިރިހެންކުއްޖާ އޭނާގެ ކުޑަ ކޮއްކޮއަށް ވަރަށް ލޯބިން އަތުން ލަވައި ކާންދެނިކޮށް ފެނުނެވެ.

މި އަސަރުގަދަ މަންޒަރުގެ ފޮޓޯތައް ޖިއޯ ނެގި އެވެ. އެތަނުން އެއް ފޮޓޯއިން ފެންނަނީ ބަނޑުހައިވެފައި އިން ބޭބެ ކޮއްކޮއަށް ކާންދޭއިރު އުފަލުން ހެވިފައި އިންދަ އެވެ. އޭނާ އެންމެ އެތިފުކެއް ވެސް ނުކައި ކޮއްކޮއަށް އޭނާގެ އަތުން ހެވިފައި އިނދެ ކާންދޭ މަންޒަރެވެ.

ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖާ ހެވިފައި އިނދެ ކޮއްކޮއަށް ކާންދެނީ

މި ފޮޓޯތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ބަލާފައިވެ އެވެ. އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކަމުގެ ގުޅުން މަގުމަތީގައި އުޅޭ މައުސޫމް ކުދިންނަށް ވުރެ ބޮޑަށް އެނގޭ ބަޔަކު ނެތް ކަހަލަ އެވެ.

ފިލިޕީންސަކީ ފަގީރުން ގިނަ ގައުމެކެވެ. ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާގެ މި ގައުމަކީ 7،107 ޖަޒީރާ ރަށުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިފައިވާ ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމުތަކުގެ ގިންތީގައި ހިމެނޭ ގައުމެއް ނަމަވެސް 2015 ގައި އެއްކޮށްފައިވާ އެ ގައުމުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ފިލިޕީންސްގައި 3.8 މިލިއަން އާއިލާ ފަގީރު ހާލުގައި އުޅެ އެވެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 21.9 މިލިއަން މީހުންނެވެ. އެ ގައުމުގެ އާބާދީ 100 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ އެވެ.