ފަށުފުލުގައި ނަފްސާނީ ބަލިތަކުގެ ނަން ލިޔުމުން ބޮޑު މައްސަލައަކަށް

"ޑިޕްރެޝަން"، "އެންޒައިޓީ" އަދި "ބައިޕޯލާ" ފަދަ ލަޒުފުތައް ފަށުފުލުގައި ލިޔެ، އެމެރިކާގެ ގަހަނާ ބްރޭންޑަކުން އުފެއްދި ފަށްތަކަކަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑު ކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.


ބޭން.ޑޫ އިން މި ފަށްތައް އުފެއްދީ ޑިޕްރެޝަން ފަދަ ނަފުސާނީ ބަލިތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުމަށާއި އެފަދަ ބަލިތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމިއްޔާ "ބްރިންގް ޗޭންޓް ޓް މައިންޑް" އަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ނަމަވެސް މި އުފެއްދުންތަކަށް ފާޑު ކިޔާ މީހުން ބުނަނީ މިއީ ނަފުސާނީ ބަލިތައް "ޕްރޮމޯޓްކޮށްދޭ" އުފެއްދުންތަކެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން "ޑިޕްރެޝަން" ނުވަތަ "އެންޒައިޓީ" ޖަހާފައި އޮތް ފަށެއް އަޅާނީ ކާކުތޯ ސުވާލު އުފައްދާފައިވެ އެވެ.

މައްސަލަޔާ ބެހޭ ގޮތުް މީހަކު ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއް.

ފާޑު ކިޔާފައިވާ ބައެއް މީހުން ބުނި ގޮތުގައި ސީދާ މުޅި ލަފުޒު ގެނަައުމުގެ ބަދަލުގައި ބަލިތައް ރަމްޒުކޮށްދޭ ނިޝާނެއް ގޮތަށް ފަށްތައް ފަރުމާ ކުރި ނަމަވެސް ބަލައިގަންނަން މިއަށް ވުރެ ފަސޭހަވީހެވެ.

އަދި "އަހަރެންގެ ބައްޔަކީ ކަލޭގެ ފެޝަން ސްޓޭޓްމަންޓެއް ނޫނޭ" ބުނެ ބައެއް މީހުން ކޮމެންޓްކޮށްފައިވެ އެވެ.

"މިއީ ނަފުސާނީ ބަލިތައް ހުންނަ މީހުންނަށް ކުރި ފުރައްސާރައެއްގެ ގޮތުގައި އަހަރެން ދެކެނީ،" ޓްވިޓާގައި މީހަކު ބުންޏެވެ. "މިސާލަކަށް ޑިޕްރެޝަން ޖަހާފައި އޮތް ފަށެއް އަޅައިގެން އުޅޭ ނަމަ ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ނަގައި ގަންނާނީ އެ މީހަކީ އެ ބަލީގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ މީހެއް ކަމަށް. އެހެންވެ އަހަރެމެން ގަބޫލެއް ނުކުރަން މީގެ ސަބަބުން ރަނގަޅެއް ނުކުންނާނެ ކަމަކަށް."

ބޭން.ޑޫ ގެ ޓްވީޓެއް.

މި އުފެއްދުންތަކުގެ ފަހަތުގައި ހުރި ބޭން.ޑޫގެ ބާނީ އަދި ޗީފް ކްރިއޭޓިވް އޮފިސަރު (ސީސީއޯ) ޖެން ގޮޗް ބުނީ އޭނާއަކީ ވަރަށް ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން ބައިޕޯލާ ޑިސްއޯޑާގެ ޝިކާއަކަށްވި މީހެއް ކަމަށެވެ.

"އެހެންވެ އަސްލު މިކަހަލަ ބަލިތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އުފައްދައި، އެ ބަލިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަން މަގުފަހިވާނެ ފުރުސަތުތަކެއް ފަހި ކުރުން އަހަރެމެންގެ މި އުފެއްދުންތަކު މަގުސަދަކީ،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

މީހެއްގެ ކޮމެންޓެއް.

ޖެން ބުނި ގޮތުގައި ނަފުސާނީ ބަލިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ގިނަ މީހުންނަށް އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި އެފަދަ ވާހަކަތައް ދައްކަން ލަދުވެތިވެ، ފަސްޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

"އެހެންވެ ކަރުގައި އަޅާފައި އޮންނަ ފަށެއް ފެނިގެން މިސާލަށް ޑިޕްރެޝަންގެ ވާހަކަ ދައްކަން މަގުފަހި ވިޔަސް އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ވަރަކަށް ވާނެ،" އޭނާ ބުންޏެވެ. "މި އުފެއްދުންތަކުން ހާސިލު ކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑަކީ އެއީ. އަހަރެމެން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ބަޔަކަށް ފުރައްސާރަ ކުރަނީކީ ނޫން. އަދި ނަފުސާނީ ބަލިތައް ޕްރޮމޯޓް ކުރަނީކީ ވެސް ނޫން."