"ސްޓާ ވޯސް" ތީމްގެ ރެސިޕީ ފޮތެއް ނެރެނީ

އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގައި ހިންގާ ޑިޒްނީ ލޭންޑް ރިސޯޓްގައި ހަދާފައިވާ "ސްޓާ ވޯސް" ތީމް ޕާކް "ގެލެކްސީޒް އެޖް" މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، އެތަނުން ލިބެން ހުންނާނެ ކާނާތަކަށް ހާއްސަ ރެސިޕީ ފޮތެއް ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.


ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 5 ގައި ނެރެން ނިންމާފައިވާ 176 ސޮފްހާގެ ފޮތުގެ ނަމަކީ "ސްޓާ ވޯސް ގެލްކްސީޒް އެޖް: ދި އޮފިޝަލް ބްލެކް ސްޕަޔާ އައުޓްޕޯސްޓް ކުކްބުކް" އެވެ.

ޑިޒްނީ އާއި އިންސައިޓް އެޑިޝަންސް ގުޅިގެން ނެރޭ ފޮތް ލިޔެފައި ވަނީ ކުރިން ވެސް ފެންޓަސީ ތީމުގެ ކައްކާ ފޮތްތަކެއް ނެރުނު މާކް ސުމެރެކާއި ޗެލްސީ މޮންރޯއީ-ކެޒެލް އެވެ.

ސުމެރެކަކީ "ހިޑެން ޔުނިވާސް ޓްރެވެލް ގައިޑްސް: ދަ ކޮމްޕްލީޓް މާވެލް ކޮސްމޯސް" ގެ ވެސް ލިޔުންތެރިޔާ އެވެ.

މި ފޮތާ ބެހޭ ގޮތުން ޑިޒްނީން ބުނީ މިއީ ގެލެކްސީޒް އެޖަށް ޒިޔާރަތްކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުން ދަތި މީހުންނަށް އެތަނުގެ ކެއުންތައް ތަޖުރިބާކުރަން ގެނެސްދޭ އެއްޗެއް ކަމަށެވެ. އެހެންވެ ވަރަށް ހާއްސަ ކެއުންތަކެއް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ފޮތުގައި ކިޔައި ދީފައި ހުންނާނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

ފޮތް ވިއްކާގެ އަގެއް އަދި އިއުލާނެއް ނުކުރެ އެވެ.