ގްރެޓާ ތަންބާގްގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓްގެ ނަން ޝެރޯނަށް، ކީއްވެ؟

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރާ އެކްޓިވިސްޓަކީ ކޮބައިތޯ ޓީވީ ގޭމް ޝޯ އެއްގެ ބައިވެރިއަކާ ކުރި ސުވާލެއްގެ ޖަވާބުގައި ޝެރޯންއޭ ބުނުމުން، މަޝްހޫރު އެކްޓިވިސްޓް ގްރެޓާ ތަންބާގް އޭނާގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓްގެ ނަން ޝެރޯން އަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.


ގްރެޓާއާ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލު ކުރެވުނީ ބީބީސީގެ "ސެލެބްރިޓީ މާސްޓަމައިންޑް" ޝޯގައި ބަތަލާ އެމެންޑާ ހެންޑަސަންއާ އެވެ. ސުވާލުގެ ޖަވާބާ މެދު ޝައްކެއްގެ މަތީގައި ހުރެ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖްގެ އެކްޓިވިސްޓަކީ ޝެރޯން ކަމަށް އެމެންޑާ ބުނާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯ ވެސް ޓްވިޓާގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނީ ދައުރުވެފަ އެވެ. އެ ވީޑިއޯ ބެލި މީހުންގެ އަދަދު ފަސް މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ އެވެ.

ވީޑިއޯ އަށް ދިން ރައްދެއްގެ ގޮތުގައި ގްރެޓާ ޓްވިޓާގެ ނަން ހުކުރު ބަދަލުކޮށްފައިވާ އިރު، މީގެ ކުރިން ވެސް އޭނާ އަށް އިޝާރާތްކޮށް ބައެއް މީހުން ފާޅުކޮށްފައިވާ ޝުއޫރުތަކަށް ޓްވިޓާގައި ސަމާސާ ގޮތްގޮތަށް ރައްދު ދީފައި ވެ އެވެ.

އެގޮތުން، މިދިޔަހުކުރު ދުވަހު 17 އަހަރު ފުރުނު ގްރެޓާ އަކީ "ރުޅި ކޮންޓްރޯލް ނުވާ ކުއްޖެއް ކަމަށާއި އެ ކަމަށް އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ" ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ދާދި ފަހުން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކުރެއްވި ޓްވީޓަކަށް ވެސް ގްރެޓާ ރައްދު ދީފައިވެ އެވެ. ޓްވިޓާގެ ބައޯގައި "ފުރާވަރުގެ ކުއްޖަކު ރުޅި ކޮންޓްރޯލް ކުރަން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް" ލިޔެފައިވެ އެވެ.

އަދި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބްރެޒިލްގެ ރައީސް ޖައިރް ބޮލްސޮނާރޯ، ގްރެޓާ އަށް އިޝާރާތްކޮށް ދެއްކި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ޓްވިޓާގެ ބަޔޯގައި ގްރެޓާ ވަނީ "ޕިރާލްހާ" އެ ލަފުޒު ހިމަނައިފަ އެވެ. ޕޯޗްގީޒްގެ އެ ބަހުގެ މާނަ އަކީ ބްރެޓް ނުވަތަ ގޯސްކޮށް އުޅޭ ކުއްޖެކެވެ.

ހަމަ މިގޮތަށް ރަޝިއާގެ ރައީސް ލަޑިމިއާ ޕުޓިން، ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަކަށް ވެސް ސްވިޑްން އަށް އުފަން ގްރެޓާ ޓްވިޓާ ބައޯގައި ރައްދު ދީފައިވެ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޯބެލް ޕީސް ޕްރައިޒަށް ނޮމިނޭޓްވި، ގްރެޓާ އަކީ ޓައިމްސް މަޖައްލާގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޝަހުސިއްޔަތު ވެސް އެވެ. މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް އޭނާ ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން މުޅި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން އޭނާ އަށް ލިބިފައިވެ އެވެ.