ބުލީގެ ޝިކާރައަކަށްވި ކުއްޖާގެ ހަގީގަތަކީ ކޮބާ؟

އިސްކޮޅުން ކުރުކަމުން ބުލީގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ އޮސްޓްރިލިއާ ކުއްޖެއްގެ ވާހަކަ އަކީ މި ދުވަސްކޮޅު މީޑިއާތަކުގައި ވަރަށް ގަދަ އަށް ދެކެވޭ ވާހަކައެކެވެ. އެއް ބަޔަކު އެ ކުއްޖާގެ ދިފާއުގަައި މަސައްކަތްކުރަނީ އެވެ. އަނެއް ބަޔަކު އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ކެމްޕޭން ކުރަނީ އެވެ. އެގޮތުން މިއީ ނުވަ އަހަރުގެ ކުއްޖެއް ނޫން ކަމަށާއި އޭނާގެ އުމުރު އޭގެ ދެ ގުނަ އަށް އަރާ ކަމަށް ބުނެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެކި ކަހަލަ ވާހަކަަތައް ދައްކައިފަ އެވެ.


ބައެއް މީހުން ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި 18 އަހަރުގެ އެ ޒުވާނާ އާއި އޭނާގެ މަންމަ ދަނީ ބުލީ ބަހަނާއަކަށް ހަދައި ފައިދާތަކެއް ނަގަމުންނެވެ.

ނަމަވެސް އެ ކުއްޖާގެ އާއިލާ އިން ބުނަނީ އެ ކުއްޖާ އުފަންވީ ޑިސެމްބަރު 13، 2010 ގައި ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ އަށް އެކޮންޑްރޮޕްލޭޝާ ނުވަތަ ޑްވާފިޒަމްގެ ޝިކާރައަކަށްވީ އުމުރުން ތިން އަހަރުގައި ކަމަށް ބުނެ އެވެ.

ބައެއް މީހުން ވަނީ މި ކުއްޖާ އާއި އާއިލާ ޑިޒްނީ ލޭންޑަށް ފޮނުވައިދޭން ބަޔަކު ފަންޑްރައިޒް ކުރާތީ އެކަމަށް ވެސް ފާޑު ކިޔައިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިސްކޮޅުން ކުރު ބަޔަކު ތިބޭ މަޝްހޫރު އާއިލާއެއް ކަމަށްވށާ "7 ލިޓްސް ޖޯންސް' އިން ވަނީ އިސްޓަގްރާމްގައި އެކަމާ ދެކޮޅަށް ޝުއޫރުތައް ބަންޑުންކޮށްފަ އެވެ.

View this post on Instagram

So many of you have reached out to us asking to help! We are so grateful that you all think of us for this situation. We try our best to answer questions, lend advice and give opinions 😉. This incident is very sad, however, the 7 of us have been through this as children, as teenagers and as ADULTS! As a family and in our experience (we have a lot), we feel the mother could and should have definitely handled this very differently! Education is key. Get involved with the schools early! Teach him, show him how to speak up for himself and that he will not tolerate such behavior from peers. This not only impacts him and his self-esteem, it has an impact on the students, and lets admins and parents know as well, that he deserves the respect and dignity just like all of the other children. He is there to receive the same education as the others! The mom wasting time on videoing is ridiculous. Get your ass in that school and demand change, respect, and action! He needs support from his mother. He will learn how to handle situations by observing how she handles them and this is not the way to handle them! Trips to Disneyland, farms, sports games, etc may give a moment of happiness, but it will not resolve the problem. Face the situation. Conquer the fight. Educate the ignorant. We’re happy to share experiences, resources, encouragement and advice with Quaden and his family! #parentsmustadvocate #wemustbeheard #socialacceptanceisourbiggestchallenge #respectall #bethechange

A post shared by 💛official 7 little Johnstons💛 (@team7lj) on

ކްއަޑޭން ބޭލެޒަކީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކްއީންސްލޭނަށް ނިސްބަތްވާ ކުއްޖެކެވެ. އޭނާގެ މަންމަ ޔެރާކާ ބޭލެޒް ކިޔައިދީފައިވާ ގޮތުގައި ނުވަ އަހަރުގެ ފަރުފުޅު ވަނީ ސްކޫލްގައި ބުލީ ޝިކާއަރަކަށްވެ، ވަރަށް ހިތްދަތި ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރަމުންނެވެ. އަދި މިކަމާ ހުރެ އޭނާ ބޭނުން ވަނީ އަމިއްލަ މަރުވާބް ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ. ދަރިފުޅު ބުލީގެ ޝިކާރަކަށްވުމާ ގުޅިގެން ޔެރާކާ އަންނަނީ 2015 އިން ފެށިގެން އެކަމާ ދެކޮޅަށް ހޭލުންތެރިކަން އުފައްދަން ވެސް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

މި ވާހަތަކާ ގުޅިގެން މަޝްހޫރު އެތައް ބަޔަކާއި އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ވެސް ކްއާޑޭންގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންދާ އިރު، އޭނާ ދެކޮޅަށް ބައެއް ދައްކާފައި ހުރި ވާހަކަތަކަށް ބަލާ އިރު އުމުރު އޮޅުވާލައިގެން މަޝްހޫރުކަމާއި މީހުންގެ ފަރާތުން އެހީ ހޯދަން އުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވެ އެވެ.

ކްއަޑޭން އަކީ މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓެއް ހަދައިގެން ބޮޑު ސަމާލު ކަމެއް ހޯދުމަށް ފަހު، މިހާރު އުމުރު އޮޅާވާލައި ބުކީގެ ޝިކާރައެއްގެ ދައުވާކުރާ މީހެއް ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އަދި އޭނާގެ ހަގީގަތް ފަޅާއެރުމުން ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތައް ބްލޮކްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބައެއް މީހުން ބުނެފައިވެ އެވެ.

ކޮންމެއަސް ކްއަޑޭން އަށް އެތައް ބައެއްގެ ލޯތްބާއި ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެ އެވެ. އޭނާ އަށް މި ދަނޑިވަޅުގައި ލިބުނު އެއް ފުރުސަތަކީ ރަގްބީ ޓީމެއް ކަމަށްވާ ސައުތު ސިޑްނީ ރެބިޓޯސްއާ އެއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރުމެވެ. އެ ތަޖުރިބާ އަށް ފަހު، ކްއަޑޭން ޗަނީ އޭނާގެ ހުވެފަނަކީ އެ ކުޅިވަރުގެ ތަރިއަކަށްވުން ކަމަށް ބުންޏެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ކްއަޑޭން އާއި އާއިލާ ޑިޒްނީ ލޭންޑަށް ފޮނިވައިދޭން އިސްކޮޅުން ކުރު އެމެރިކާގެ ކޮމީޑިއަން ބްރެޑް ވިލިއަމްސް ގޯފަންޑްމީ ޕޭޖްފައި ފެށި ފަންޑް ރެއިޒިން ކެމްޕޭނާ އެކު އެތައް ހާސް ޑޮލަރެއް މިހާރު ވަނީ ލިބިފަ އެވެ.

ދިހަ ހާސް ޑޮލަރު އެއްކުރުމގެ ބޭނުމުގައި ފެށި ކެމްޕޭނުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް ފައިސާ ލިބުނު އަދަދު ވަނީ 460,000 ޑޮލަރަށް ވުރެ މަތީގަ އެވެ.