ދުބާއީގެ ވަލީއަހުދުގެ ކާރުކޮޅުގައި ދޫންޏެއް ހާލި ހެދުމުން ކާރު ޕާކުކޮށްފައި

ދުބާއީގެ ޒުވާން ވަލީއަހުދު ޝައިޚް ހަމްދާން ބިން މުހައްމަދު ބިން ރާޝިދު އަލް މަޚްތޫމްގެ ކާރުކޮޅުގައި ދޫނިތަކެއް ހާލި ހެދުމުން އެ ކާރު ބޭނުންކުރެއްވުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައްވައިފި އެވެ.


ޕާކްކޮށްފައި އޮތް މާސިޑީޒް ކާރުގެ ވިންޑް ސްރީނާ ދިމާލުން ބޮނެޓްމަތީގައި ދޫނިތަކެއް ހާލި ހަދައި، ބިސް އަޅައިގެން އޮތް މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް 37 އަހަރުގެ ވަލީއަހުދު އިންސްޓަގްރާމްގައި ވެސް ހިއްސާކުރައްވާފައިވެ އެވެ. އޭގެ ކެޕްޝަނަކަށް ލިޔުއްވާފައި ވަނީ "ބައެއް ފަހަރު ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ ކުދިކުދި ކަންކަން ވެސް ފުދޭ" ކަމަށެވެ.

ކާރުމަތީގައި ދޫނި ހާލި ހެދުމުން އެއަށް ހިމާޔަތްދީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ދެއްވުމުގެ ގޮތުން ހަމްދާން ވަނީ ކާރު ޕާކްކޮށްފައި އޮތް ދިމާލު ވަށައިގެން ޓޭޕް ވެސް ދަމައިފަ އެވެ. ބޭނުމަކަށްވީ އެއްވެސް މީހެއްގެ ގޯނާ ކުރިމަތިވިޔަ ނުދެއްވުމެވެ.

ދޫނިތަކަކަށް ބެހެއްޓެވި އޯގާތެރިކަމާ އެކު ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ހަމްދާންގެ ޕޯސްޓަށް ކޮމެންޓްކޮށް، އޭނާ އަށް ތައުރީފުކޮށްފައިވެ އެވެ.