އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ބޭނުންކުރަންޖެހޭނީ ފޭސްބުކްގެ އާ ޑިޒައިން

ފޭސްބުކްގެ ޑިޒައިނަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސް އެކަމަކު ކުރީގެ ޑިޒައިން ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް އޮތް އޮތުން ދޫކޮށްލައި އަންނަ މަހުން ފެށިގެން އާ ޑިޒައިން ބޭނުންކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ފޭސްބުކުރުން ބުނެފި އެވެ.


އަހަރުތަކެއް ފަހުން ފޭސްބުކަށް އަންނާނެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ބަދަލަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ޕޭޖްގެ މަތީގައި އިންނަ ނޫކުލައިގެ ބާ ގެއްލުމެވެ. މިހާރު ފޭސްބުކްގައި ނޫކުލަ ގިނަ ނަމަވެސް އަލަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކާ އެކު ނޫކުލަ މަދުވެ، ހުދު ކުލަ ގިނަވާނެ އެވެ.

މި ބަދަލުގެ ކޮޅުމަތި މިހާރު ވެސް ފޭސްބުކްގެ އަހުލުވެރިންނަށް ވަނީ ދައްކާލައިފަ އެވެ. އަލަށް ގެންނަ ބަދަލާ އެކު ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް އެ މީހުންގެ ޕޭޖް ދެ ގޮތަކަށް ބައްޓަން ކުރެވިދާނެ އެވެ. އެއީ ލައިޓް މޯޑާއި ޑާކް މޯޑާ އެކީގަ އެވެ.

މާކް ޒަކަބާގްގެ ފޭސްބުކުން ބުނި ގޮތުގައި އާ ބަދަލުވެގެން ދާނީ ކުރިއަށް ވުރެ ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަ އަދި ފީޗާތަކާ ވެސް ކުޅެން ފަސޭހަ އެއްޗަކަށެވެ.

އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ސޯޝަލް ޕްލެޓްފޯމެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ފޭސްބުކަށް ގެންނަ ބަދަލަށް ބައެއް މީހުން އަންނަނީ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. އެކަމަކު އޮތް ގޮތަކީ އަންނަ މަހުން ފެށިގެން އާ ޑިޒައިނަށް އަހުލުވެރިވުމެވެ.