މިއީ ނިމުމެއް ނޫން، އެނބުރި އައުން ވަރުގަދަވާނެ: ފައިސަލް

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ އޭޝިއާގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ގަދަބާރެއް ކަމަށްވާ ޗައިނާ އަތުން 5-0 އިން ރާއްޖެ ބަލިވުމަކީ ނިމުމެއް ނޫން ކަމަށާއި ދެން ހުރި މެޗުތަކަށް އެނބުރި އައުން ވަރުގަދަވާނެ ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު މުހައްމަދު ފައިސަލް ބުނެފި އެވެ.


މިދިޔަ އަހަރު ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރާއްޖޭން ހޯދިއިރު މުބާރާތުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނު ފައިސަލް ވަނީ ރޭގެ މެޗުގައި ޗައިނާ އިން ފޮނުވާލި ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ހުއްޓުވައިފަ އެވެ. މެޗު ފަށައިގެން ފުރަތަަމަ 30 މިނިޓްގައި ރާއްޖޭން ރަނގަޅަށް ކުޅެ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޗައިނާ ހާސްކޮށްލި އެވެ. ޗައިނާ އިން ފުރަތަމަ ގޯލު ޖެހީ ގައުމީ ކެޕްޓަން އަކުރަމް އަބްދުލް ގަނީ (އަކޫ) އަނިޔާވެގެން ވެއްޓިފައި އޮތްވަގުތެއްގަ އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުމުގެ ކުރިން ޗައިނާ އިން ލީޑުފުޅާކުރިއިރު، ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިން ވަނީ އެއީ އޮފްސައިޑް ލަނޑެއް ކަމަށް އެޕީލްކޮށްފަ އެވެ.

ފައިސަލް ބުނީ މެޗުގެ ނަތީޖާގެ ފަރަގު ބޮޑު ނަމަވެސް ކުޅުންތެރިން މަސައްކަތްކުރި ކަމަށެވެ.

"ފުރަތަމަ ހާފްގައި އޮފްސައިޑް ގޯލެކޭ ކިޔާފައި އެޕީލްކޮށްގެން ކުޅުންތެރިންތައް އެޔަށް މި އެނބުރުނީ. ދެން ފަހު ހާފް ފެށިގެން ގޮސް ދެ ޕެނަލްޓީ މިދިނީ. އެ ހިސާބުން ކުޅުންތެރިން ކޮންމެވެސް ވަރަަކަށް ޑައުން ވެފައި މިތިބީ. އެކަމަކު ވަރަށް މަސައްކަތްކުރި އޭގެން އަރައިގަނެގެން ލަނޑެއް ޖަހަން،" ފައިސަލް ބުންޏެވެ.

"ކުޅުންތެރިން މަސައްކަތްކުރި. 5-0 އިން ބަލިވިޔަސް މި ނިމުނީއެއް ނޫން. އަދި ކުރިއަށް އޮތީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ. މި އަށް ވުރެ ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރޭނަން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ."

މެޗުގެ ކުރިން ވެސް ގައުމީ ޓީމުން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރި އެއް ކަަމަކީ ދޮޅު އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ކުރީގެ ކެޕްޓަން އަދި ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ޓީމާ ގުޅުމަކީ ޓީމަށް ލިބިގެންދިޔަ އިތުރު ހިތްވަރެއް ކަމަށެވެ. ގައުމީ ޓީމާ އެކު ދެ ޕްރެކްޓިހެއް ކުރުމަށް ފަހު ޗައިނާ ކަހަލަ ވަރުގަދަ ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ދަގަނޑޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުން ދައްކަން އުނދަގޫވިއިރު، ފުރަތަމަ ހާފަށް ފަހު ދަގަނޑޭ ވަނީ ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ.

ފައިސަލް ބުނީ ދަގަނޑޭއާ އެކު ކުރިއަށް ހުރި މެޗުތަކުގައި ޓީމު އިތުރަށް ރަނގަޅުވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

"ދަގަނޑޭ ހުރުމަކީ ޓީމަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރެއް. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކުރިއަށް ހުރި މެޗުތަކުގައި ދަގަނޑޭ ހުރެގެން މި ޓީމު ގޮވައިގެން ކާމިޔާބީއަކާ ހަމައަށްދާނީ،" އުމުރުން 31 އަހަރުގެ ފައިސަލް ބުންޏެވެ.

ރޭގެ މޮޅާ އެކު ޗައިނާ ވަނީ ކޮލިފައިން ގްރޫޕް އޭގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފަ އެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތީ ސީރިއާ އެވެ. ތިން ވަނައިގައި އޮތީ އިއްޔެ ގުއާމް އަތުން 4-1 އިން މޮޅުވި ފިލިޕީންސް އެވެ. ރާއްޖެ އޮތީ ހަތަރު ވަނައިގަ އެވެ. ފަސް ވަނައިގައި އޮތީ ގުއާމް އެވެ.

ރާއްޖޭން 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޝިއަން ކަޕަށް ކޮލިފައިވުމުގެ އަމާޒުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނައިރު، ކޮލިފައިން ގްރޫޕްގެ ގަދަ ތިނެއްގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ނޫނީ އެ ޓާގެޓަށް ވާސިލްވެވެން ނެތެވެ. އެހެން ކަމުން ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަމަކީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅޭ މެޗުތަކުން ރަނގަޅު ނަތީޖާ ނެރުމެވެ.

ފައިސަލް ބުނީ ހޯމް އެޑްވާންޓޭޖް ނެގުމުގައި އެންމެ މުހިއްމު އެއް ރޯލެއް އަދާކުރަންޖެހޭނެ ބަޔަކީ ސަޕޯޓަރުން ކަމަށާއި އެކަން ވީ އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ކުރިއަށް ހުރި މެޗުތަކުގައި ކޮށްދިނުމަށް ސަޕޯޓަރުންގެ ކިބައިން އެދޭ ކަމަށެވެ.

"ސަޕޯޓަރުންނަށް ބުނަލެން އޮތީ ސަޕޯޓަރުން އަދިވެސް މި ގޮތަށް ސަޕޯޓްކޮށްދޭށޭ. ހޯމްގައި ކުޅޭ ހުރިހާ މެޗުތަކަކަށް ހުރިހާ ސަޕޯޓަރުން އައިސް ޓީމާ އެކުގައި ތިބެ ސަޕޯޓް ކޮށްދޭށޭ،" ފައިސަލް ބުންޏެވެ.

ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ ދެން ކުޅޭ މެޗުގައި އަންނަ މަހު 10 ވަނަ ދުވަހު ބައްދަލުކުރާނީ ސީރިއާއާ އެވެ. ސީރިއާގެ ހޯމް މެޗު ކުޅެން ރާވާފައި އޮތީ ޔޫއޭއީގަ އެވެ. ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ އަށް އެންމެ މުހިއްމު މެޗުތަކަކީ ނޮވެމްބަރު މަހު ތެރޭގައި ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މާލޭގައި ކުޅޭ ދެ މެޗެވެ. އެއީ ނޮވެމްބަރު 14 ގައި ފިލިޕީންސާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗާއި 19 ވަނަ ދުވަހު ގުއާމްއާ ބައްދަލުކުރާ މެޗެވެ. މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރާއްޖޭން ވަނީ ގުއާމްގައި އެ ޓީމު 1-0 އިން ބަލިކޮށްފަ އެވެ.