ފީފާގެ އެހީގައި އަޅާ އެފްއޭއެމްގެ އާ އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ފީފާ ފޯވާޑް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމް ސަރަހައްދުގައި އަޅާ އެފްއޭއެމްގެ އާ އިމާރާތާއި ޓާފް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް މިއަދު އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ.


ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯގެ މޭސްތެރިކަމުގައި ފަށާފައިވާ ފީފާ ފޯވާޑް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން އަޅާ ތިން ފަންގިފިލާގެ އިމާރާތުގައި އެފްއޭއެމްގެ އޮފީހާއި ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަކާއި ޖިމާއި ކެފޭ އަކާއި ސްޕޯޓްސް ފިހާރައެއްގެ އިތުރުން ދެ ޗޭންޖިން ރޫމުގެ އިތުރުން ރެފްރީންގެ ރޫމެއް ހިމެނެ އެވެ. މީގެ ކުރިން ފީފާ ގޯލް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އެތަނުގައި ޓާފް ދަނޑެއް އަޅަން ހަމަޖެހުނެވެ. އެކަމަކު އެ މަސައްކަތް ހުއްޓުނީ އެވެ. އެކަމަކު ފީފާގެ އެހީގައި މި ފަހަރު އަޅާ އާ އިމާރާތާ އެކު ޓާފް ދަނޑެއް ވެސް އަޅަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ އާ އިމާރާތުގެ ބިންގާ އެޅުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރު މަހުލޫފްގެ އިތުރުން އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް އަދި މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މައުރޫފް އަހުމަދު (މާއްޓޭ) ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

މިއަދުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ބައްސާމް ވިދާޅުވީ އެފްއޭއެމުން މިހާރު ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ 2005 ވަނަ އަހަރު ހެދި އެފްއޭއެމް ހައުސް އަކީ މި ވަގުތު އެފްއޭއެމުން ފުޓްބޯޅައިގައި ކުރާ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭނެ ތަނެއް ނޫން ކަމަށާއި އާ އިމާރާތެއްގެ މުހިއްމުކަން ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ރަނގަޅު ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރެއް ނެތުމުން ކުޅުންތެރިންނަށް އޭގެ ގެއްލުން ކުރިމަތިވާ ކަމަށާއި އާ އިމާރާތާ އެކު ފީފާ ފެންވަރުގެ ރިހެބް ސެންޓަރެއް އެޅިގެން ދިއުމަކީ ލިބޭނެ ލުޔެއް ކަމަށެވެ.

"އާ އޮފީސް އިމާރާތުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅު ނިއުޓްރިޝަން ފުޑް ލިބޭނެ ކެފެޓޭރިއާއެއް ހުންނާނެ. މިއީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިން އައިސް އެކި އިރުގައި ކެއުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމެއް. ގައުމީ ޓީމުތަކަށް އަންނަ ބިދޭސީ ކޯޗުން ބަހައްޓަން އެޕާޓްމަންޓްތަކާއި އެފްއޭއެމްގެ ބައެއް އެހެން އޮފީސްތައް ވެސް ބަދަލުވެގެންދާނެ. އެއާ އެކު ފުޓްބޯޅައިގެ ހިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާވެގެންދާނެ،" ބައްސާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ބައްސާމް ވިދާޅުވީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ޓީމުތަކުން ތަމްރީންތައް ހަދަމުންދަނީ ޓާފް ދަނޑެއްގެ އެއް ފަޅީގައި ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗުންނަށް ވެސް ގިނަ ގޮންޖެހުން ކުރިމަތިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމަށް ހައްލެއް ގެންނަން ދަނޑުތައް އިތުރުކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އާ އިމާރާތާ އެކު އަޅާ ޓާފް ދަނޑާ އެކު ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހައްލެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިއީ (މިހާރު އޮތީ) އެންމެ ރަނގަޅަށް ފަރިތަކުރެވޭނެ ފެސިލިޓީސް އެއް ނޫން. މިއާ އިމާރާތާ އެކީ ބޮޑު ޓާފް ދަނޑެއް އެޅޭނެ. މީގެ ބޭނުމަކީ ޒުވާން ޓީމުތައް ޑިވެލޮޕްކުރުމާ (ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ) ކްލަބްތައް ފަރިތަކުރުމަށް. މި ދަނޑު އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންކުރާނީ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނާއި ތިން ވަނަ ޑިވިޝަންގެ މެޗުތަކަށް ވެސް،" ބައްސާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޓާފް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ ޓިބަރޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ އެވެ. އެފްއޭއެމްގެ އާ އިމާރާތް ނިމޭއިރު ސަޕޯޓަރުންނަށް މެޗު ބަލަން ތިބެވޭނެ ގޮތަށް ސްޓޭންޑެއް ބެހެއްޓުމަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. ބައްސާމް ވަނީ މި މަސައްކަތް ފައްޓަވަން ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު މަހުލޫފާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވެދެއްވި އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފަ އެވެ.

މިނިސްޓަރު މަހުލޫފް ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮޖެކްޓް ފެށިގެންދިއުމަކީ ފުޓްބޯޅަ ތެރޭގައި އުޅޭ އެންމެންނަށް ވެސް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެކި ފަރާތްތަކުން އެފްއޭއެމާއި ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީ އަށް ފާޑުކިޔަމުން އަންނަކަމަށާއި އޭގެން ކަންތައްތައް ފާހަގަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ހާފް ދަނޑުގައި ކްލަބްތަކުން ޕްރެކްޓިސްކުރާތާ ވީ ދުވަހެއް ނޭނގެ. އެހެންވީމަ އެތައް ކަމެއް މީގެން ހަމަޖެހިގެން އެބަދޭ. ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވަމުން އަންނައިރު އޭގެ ހަަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަންތަައްތަކާ ރަނގަޅުކުރަން ހުރި ކަންތައް އެބަފެނޭ،" މަހުލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ.

ސަރުކާރުގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގައި މި ފަސް އަހަރުތެރޭ 100 ދަނޑު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން 30 ދަނޑުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މި އަހަރު ފަށާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ދާދި ފަހުން މިނިސްޓަރު މަހުލޫފް ވަނީ ހެންވޭރު ދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމުގެ ވިސްނުން ހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އެކަމަކު އެކި ފަރާތްތަކުގެ ލަފާގެ މަތިން އެ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. އެއީ ހެންވޭރު ދަނޑަކީ ގަލޮޅު ދަނޑު ނަގާފައި މާލޭގައި ދެން ނެޗުރަލް ގްރާސް އޮތް ހަމައެކަނި ދަނޑުކަމަށްވާއިރު ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ޖުލައި މަސް ތެރޭ އެފްއޭއެމުން ވަނީ ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ހުޅުމާލޭގައި ތިން މަސް ތެރޭ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ އެކެޑަމީއެއް އަޅާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދި ޖުލައި މަހު އޭރުގެ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އިރުތިޝާމް އާދަމް ވަނީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ އެކެޑަމީގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވައިފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން އެ މަސައްކަތް އެކި ފަހަރު މަތިން މަޑުޖެހި މިހާތަނަށް އޮތީ މަސައްކަތް ނުނިމި އެވެ. އެ އެކެޑަމީގެ ފުރަތަމަ ފޭހުގައި ހިމެނެނީ އޮފީހަކާއި އެކޮމަޑޭޝަން ބްލޮކެއްގެ އިތުރުން ބޮޑު ޓާފް ދަނޑަކާއި ޖިމެއްގެ އިތުރުން ނަމާދުކުރާ ތަނެކެވެ. ދެ ވަނަ ފޭހުގެ މަސައްކަތް ފަހުން ކުރިއަށްގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، އިތުރުވާނީ ދަނޑުތަކެއްކަމަށް އޭރު އެފްއޭއެމުން ބުންޏެވެ.