ޚަބަރު / ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް

އައިޖީއެމްއެޗްގެ 25 ބުރީގެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ރައީސް ފައްޓަވައި ދެއްވައިފި

އައިޖީއެމްއެޗުގެ 25 ބުރީގެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ރައީސް ފައްޓަވައިދެއްވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ނެޝަނަލް ޑައިގްނޯސްޓިކް ސެންޓަރާއެކު އައިޖީއެމްއެޗްގެ 25 ބުރީގެ އާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ފައްޓަވައިދެއްވައިފި އެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިއީ ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާނެ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަވާނެ އިމާރާތެކެވެ. އަދި ރާއްޖެއަށް އެންމެ އަޅާލުން ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކީ ސިއްހީ ދާއިރާ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗުގެ 25 ބުރީގެ އިމާރާތުގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސާއި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަދި އައިޖީއެމްއެޗުގެ ބައެއް އިސް ވެރިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި އިމާރާތް ފުރިހަމަވުމުން މި ސަރަހައްދުން ލިބޭ ވަރުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ސިއްހީ ހިދުމަތެއް މާލޭން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޝެންހުއާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި މަޝްރޫއު ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ 2018 ގަ އެވެ. މި މަޝްރޫއުއަށް 140 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދު ކުރެ އެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗްގެ 25 ބުރީގެ އާ އިމާރާތުގެ ކުރެހުމެއް

ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާއި އައިޖީއެމްއެޗްގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ވަނީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ ނެޝަނަލް ކާޑިއެކް ސެންޓަރާއި ކޮންފަރެންސް ހޯލް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފަ އެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ސިއްހީ ދާއިރާއަކީ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ ދާއިރާއަކަށް ހެދުމަށް ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ އައިޖީއެމްއެޗްގައި ކުރި ހުރި ޝަކުވާތައް ހައްލުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗްގެ އާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިމި ހިދުމަތް ފެށުމުން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ސިއްހީ ހިދުމަތް ހޯދަން ދާ މީހުން މަދުވެގެން ދާނެ ކަމަށް ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ. އެއާ އެކު އާސަންދަ އާއި އެންސްޕާގެ ހިދުމަތް ހޯދަން ބޭނުންވާ މީހުންގެ އަދަދު ވެސް މަދުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗްގެ 25 ބުރީގެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ފައްޓަވާދެއްވަނީ. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އާ އިމާރާތަކީ އެއް ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ހިދުމަތް ދެވޭނެ ތަނެކެވެ. އަދި އާ އިމާރާތަކީ ކާމިޔާބު މަޝްރޫއަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗްގެ އާ އިމާރާތް ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ހަ ބުރި ހާއްސަކުރާނީ ނޭޝަނަލް ޑައިގްނޯސްޓިކް ސެންޓަރަށެވެ. ޑައިގްނޯސްޓިކް ސެންޓަރުގެ އިތުރުން ލައިފް ސަޕޯޓް ސިސްޓަމް އިންސްޓޯލްކުރާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ. އަދި ރޭޑިއޭޝަން ނުފެތުރޭ ގޮތަށް ޝީލްޑް ކުރުމާއި ސިއްހީ ފަރުވާދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ގޭސް ފަދަ ތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާ އެކު ބެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ހުންނާނެ އެވެ.

އާ ޢިމާރާތުގައި ޗައިލްޑް ކެއާ ސެންޓަރަކާއި ޖިމާއި ރިހެބިލިޓޭޝަން ސުއިޓަކާއި ހައިޑްރޯ ތެރަޕީ ސުއިޓެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ސްވިމިން ޕޫލެއް ވެސް ގާއިމު ކުރާނެ އެވެ.

13 ކޮމެންޓް, 49 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 49%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 51%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އަލީ

07 June 2016

މާލެ އިތުރަށް ތޮށްޖެހުން ނޫންކަމެއް ނުވާނެ! މި މާލޭ ދުއްވޭކަށްނެތް، ޕާރކްކުރެވޭކަށްނެތް، ހިގައިބިގައި އުޅެވޭކަށްނެތް، ދެން ކޮން ފުލެޓެއްތޯ

The name is already taken The name is available. Register?

މެންޓަލިސްޓް

06 June 2016

100 ބުރީގެ އިމާރާތެއް އެޅިޔަސް މޮޅެތި ޑަކްޓަރުން ނުތިއްޔާ ކުރާނެކަމެށް ނޯންނާނެ ، ތިޔައިމާރާތާ އެއްކޮށް މޮޅެތި ޑަކްޓަރުންވެސް ރާއްޖޭން ބޭރުން ހޯދައިގެން ރަގަޅުފެންވަރުގެ ސިއްހީ ޙިދުމަތެއްދެވޭނީ ، އެހެންނޫނީ ފޮތްއަރުވާފައޮތް ހިމާރެކޭ ހޮސްޕިޓަލްއެކޭ ތަފާތެއްނުހުންނާނެ ،

The name is already taken The name is available. Register?

ހުންނާނެ

06 June 2016

އައިޖީއެމްއެޗްގެ 25 ބުރީގެ އިމާރާތް ސަރުކާރުން ޚަރަދު ކޮށްގެން އެޅުއްވުން އެއީ މިކަން ކުރަން ޖެހޭ ގޮތެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް ހަމަޖެހެން ޖެހޭނެ ނޫންތޯ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން މާލެ ވިލިގިލި އާއި އަދި ހުޅުމާލެ ހިމެނޭނެ އުސޫލުން 25 ހާސް ހައުސިންްގް ޔުނިޓްސް ހިމެނޭ ފްލެޓްސް ޓަވަރު ތައް ހުޅުމާލޭގައި އާއި އަދި މާލެ ވިލިގިލީގައި އިމާރާތް ކުރަން. އެއިރަށް ނޫންތޯ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އެތައް ހާސް ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ހަގީގީ މައްސަލަ ތަކަށް ހައްލު ގެނެވޭނީ. އެނޫންނަމަ ހަގީގީ ހައްލު ނުގެނެވޭނެއެވެ. މީ ސަރުކާރުގެ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުން ވިސްނަން ވެއްޖެ ކަމެކެވެ. މިކަންކަން ސަރުކާރުގެ ކުންފުންނަކުން ކުރާނަމަ ސަރުކާރަށް އެފަދަ މަސައްކަތުގެ ސްޕީޑް އަވަސް ކުރުމަށް ވެސް ކުރެވޭނެ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ހުންނާނެެެއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ކަށަވަރު

06 June 2016

އައިޖީއެމްއެޗްގެ 25 ބުރީގެ އިމާރާތް އެޅުން މިފަދަ އިގްތިސާދީ ކަންކަން ދެން ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދަވަން ނިންމަވަންވީ ދެން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި. އައިޖީއެމްއެޗް ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލް އެެއް ހުޅުމާލޭގައި ވެސް އެބަޖެހޭ ސަރުކާރުން އިމާރާތް ކުރަން. މިފަދަ ކަން ދެން ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ނެރެންވީ. ސަރުކާރުން ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ރައްދު ނުދީ ތަންކޮޅެއް ކޫލް ކޮށް ސިޔާސީ ކަންކަން މީޑިއާ ކުރިމަތިން ނަގާ އެކަމަކު ފަރުދާގެ ފުރަގަހަތުގައި ސިޔާސީ ކަންކަން ސީރިއަސް ކޮށް ނަގާ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތް ތަކުގެ ހުރިހާ ހަރަކާތް ތައް ޝަޓް ޑައުން ކުރެވޭނެ އުސޫލުން ކަން ކަން ރާވަން ޖެހޭނީ. ސަރުކާރުން ސިޔާސީ ކަންކަމާއި މެދު ނުވިސްނާ ސަރުކާރުން އިގްތިސާދީ ކަންކަމާއި މެދު ވިސްނައިގެން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދިމާވެފައިވާ ހުރިހާ މައްސަލަ ތަކަށް ހައްލު ގެންނަނި ކޮށް ރާއްޖެ އެއްކޮށް އަމާން ވެގެން ދާނެއެވެ. އަދި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ މީހުން ބަލިވާނެއެވެ. ކަށަވަރު ކަމެއްމީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ދިސްވޭ

06 June 2016

އައިޖީއެމްއެޗްގެ 25 ބުރީގެ އިމާރާތް ނިމެންވާއިރަށް އެމްޓީސީީސީ އަށް އެކަމުން ވިޔަފާރީގެ ވަރަށް ބޮޑު ފައިދާ އެެއް ނެގިދާނެއެެވެ. ސަބަބަކީ ވިލިގިލި ފެރީ ޓާރމިނަލް ގައި 25 ބުރީގެ ޓަވަރު އެމްޓީސީސީން ބިނާ ކުރަންވީ ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންނަކާއި އެކު ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ހަދައިގެން. ލޯން ނަގަންވީ ބީއެމްއެލް މެދުވެރިކޮށް. އެއިރުން އައިޖީއެމްއެޗްގެ އާއިމާރާތް ނިމެންވާއިރަށް އެތަނަށް އަންނަ ބަލި މީހުންނަށް ކުޑަ އަގުގައި ކުއްޔަށް ދެވޭނެ ގެސްޓް ހައުސް ރޫމްސް ތައް އެމްޓީސީސީ އަތުގައި ހުންނާނެއެވެ. މިހެން ވެއްޖެނަމަ އެމްޓީސީސީ އަށް ވަރަށް ބޮޑު ފައިދާ އެއް މީގެއިން ވާނެއެވެ. މިފަދަ ކަންކަމާއި މެދު ސަރުކާރުގެ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުގެ ވިސްނުން އިތުރު ކުރަންވީއެވެ. އައިޖީއެމްއެޗް ގެ އާއިމާރާތް ނިމެންވާއިރަށް އައިޖީއެމްއެޗް ކައިރީގައި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި ތަކުން ބޮޑެތި ޓަވަރު އިމާރާތް ކުރުމަށް ފަހު ބަލި މީހުންނަށް ކުއްޔަށް ދޭ ގޮތަށް އެފަދަ ރިއަލް އެސްޓޭޓް ވިޔަފާރި އާއި ދިމާލަށް ދާން މިހާރުން ފެށިގެން ވިސްނުން ގެންގުޅެ އެކަމަށް އަމަލީ ސިފަ މިއަހަރު ގެންނަންވީއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ވިސްނާތި

06 June 2016

އައިޖީއެމްއެޗްގެ 25 ބުރީގެ އިމާރާތާއި އެކީގައި މުޅި އައިޖީއެމްއެޗްގެ ނެއިބަރ ހޫޑް އެބަޖެހޭ އަމީނީ މަގަށް ވެސް ފުޅާ ކުރަން. އެގޮތުން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް އެސްޓީއޯގެ ވެރިކަލް ގަރާޖް ކުރިމަތީގައި އޮތް ސަަރުކާރުގެ ހުސްބިން ވެސް ހުސްކުރުމަށް ފަހު އެތަނުގައި 25 ބުރީގެ ފްލެޓްސް ތަކެއް ބިނާ ކުރުމަށް ފަހު އެއީ އައިޖީއެމްއެޗް އަށް އަންނަ ބަލި މީހުން ތިބެން ހަދާ ގެސްޓް ހައުސް ފެންވަރުގެ ހޮޓަލަކަށް ހައްދަވަންވީ އެވެ. އެތަނުން ލިބޭނެ އެއިރު އާސަންދައިގެ ކަވަރޭޖް. އެތަން ހިންގާނީ އައިޖީއެމްއެޗް އިން ނެވެ. އެގޮތަށް މިކަން ނިމިގެ އައިޖީއެމްއެޗްގެ ބޭނުން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރެވޭނީ. އެނޫން ނަމަ އަގުގެ ތަފާތު މާބޮޑަށް ބޮޑުވެއްޖެނަމަ އަނެއްކާ ވެސް ދިވެހިން ބޭސް ފަރުވާ އަށް ދާނީ ލަންކާ އަދި އިންޑިއާ އަށެވެެ. ލަންކާ އަދި އިންޑިއާ އަށް ބޭސް ފަރުވާ އަށް ދާ ދިވެހިން ސަރުކާރަށް ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ހުއްޓުވޭނީ އައިޖީއެމްއެޗް އަށް ބޭނުންވާ ހޮޓާ ވެސް އަޅާ އެތަނުން ކޮޓަރި ތައް ކުޑަ އަގުގައި ބަލި މީހުންނަށާއި އަދި އެމީހުންގެ އެހީތެރިންނަށް ލިބިގެންނެވެ. ކޮންމެހެން އަމިއްލަ އެންމެ ދެ މީހުންގެ ވިޔަފާރި ފުޅާ ކުރުމަށް ޓަކައި އެސްޓީއޯ ލޭބަރ ކްއާރޓަރޒް ކުރިމަތީގައި އޮތް ބޮޑު ހުސްބިން އެގޮތަށް ބާއްވައިގެން ތިބޭ ކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ބަލަންވީ

06 June 2016

އައިޖީއެމްއެޗްގެ 25 ބުރީގެ އިމާރާތާއި އެކު އެބަޖެހޭ އައިޖީއެމްއެޗްގެ އާއިމާރާތުން ޚިދްމަތް ދެވެން ވާއިރަށް އެތަނަށް ބޭނުންވާ ޑޮކްޓަރުންނާއި އަދި ނަރުހުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން ސިންގަޕޫރުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލް އާއި ގުޅިގެން އައިޖީއެމްއެެޗްގެ އާއިމާރާތަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޑޮކްޓަރުންނާއި އަދި ނަރުހުން ލޯން ސްކީމްގެ ދަށުން ސިންގަޕޫރުން ތަމްރީން ކުރަން. މިކަން ކުރަން އަވަސް ވެގަންނަންވީ މިހާރުން މިހާރަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން. އެނޫންނަމަ އައިޖީއެމްއެޗްގެ އާއިމާރާތް ނިމޭއިރު އެތަނަށް ބޭނުންވާ ޑޮކްޓަރުންނާއި އަދި ނަރުހުން ނުލިބިގެން އުޅެންޖެހޭނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

އުފާ

06 June 2016

އައިޖީއެމްއެޗްގެ 25 ބުރީގެ އިމާރާތުގެ ބިންގާ ރައީސް އަޅުއްވައި ދެއްވި ކަން އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި ކަމެކެވެ. އައިޖީއެމްއެޗްގެ އާއި އިމާރާތުގެ ސަބަބުން އަހަރަކު ރާއްޖޭނޭ ބޭރަށް ސިއްޚީ ފަރުވާ އަށް ދިއުމަށް ޓަކައި ރައްޔިތުން އަތުން ޚަރަދު ކުރާ 70 މިލިއަން ޑޮލަރު ލަންކާ އަށް ނުގޮސް ރާއްޖޭގައި ކޮންމެ އަހަރަކު އެފައިސާ ރާއްޖޭގައި ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ. މި ކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް އޭގެ ފައިދާ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރާނެއެވެ. މީ މިއަދު ދިވެހިރައްޔިތަކަށް ވެ ހުރެ އުފާކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ކޮލަމާފުށި

06 June 2016

އެއްވެސް ބިޑްކުރުމެއްނެތި މިބާވަތުގެ އިމާރާތްތައް ރާއްޖޭން ބޭރު ކުންފުނި ތަކަށް ބޮޑެތި އަގުތަކުގައި ދެވޭގޮތް ބެލޭނެ އެއްވެސް މިނިވަން މުއައްސަސާއެއްނެތް...އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ތިޔަ ހިންގާ ޖަރީމާތައް ނިކަން އަވަހަށް ބެލޭނެ...

The name is already taken The name is available. Register?

ފަލަކު

06 June 2016

މިއީ ރައްޔިތުންގެ ވިންދާ ގުޅިފައިވާ މަސައްކަތެއް. މި ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ގައި ކުރިން ހެދި ޢިމާރާތް ގޮތަށް 15 އަހަރު ނުނެގިއްޔާ ކިތަންމެހާވެސް ރަނގަޅު. ފައިސާ ނުދީގެން މަސައްކަތް ހުއްޓާލާ ހިސާބަށް ނުދާނެ ގޮތްވުން ރަނގަޅު.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

Share your opinion about "Mihaaru" new website

"މިހާރު"ގެ އާ ވެބްސައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފޮނުވުމަށް

ނަން އަދި ޚިޔާލު ޖައްސަވާ!
Please fill in name and opinion.
ތިޔަ ޚިޔާލު ލިބިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ!
We have recieved your message. Thank You!