ޚަބަރު / ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް

އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ކެމްޕޭނަށް ނައިބު ރައީސް ވެސް ކޮމަންޑޫގައި

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނަށް ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ކޮމަންޑޫގައި.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

އަންނަ މަހު ފަހެއްގައި ބާއްވާ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓަށް ތައީދު ހޯއްދެވުމަށް ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވެސް މިއަދު އެ ރަށަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

ނައިބު ރައީސް އެ ރަށަށް ވަޑައިގަތް އިރު ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ބޮޑު ޓީމަކުން މިހާރު ވެސް އަންނަނީ އެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ގެންދަވަނީ ކޮމަންޑުއަށް ވަޑައިގެން ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ބައި އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރާ މުހައްމަދު ރާޝިދުގެ ކެމްޕޭނަށް ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަމުންނެވެ.

ކޮމަންޑޫ ރައްޔިތުންނާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ފައިސަލް ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގައި ބޮޑު މެޖޯރިޓީއެއް އޮވެ، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ އެތައް ކަމެއް މި ސަރުކާރުން ކޮށްދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ކުރިން ވެސް ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ ޕާޓީއެއްގެ ގޮނޑިއެއްގެ ގޮތުގައި އެ ދާއިރާ އޮތުމުން ފައިދާވި ކަން ފާހަގަކުރައްވައި ދެން ވެސް މި ދާއިރާ އަށް ސަރުކާރު ތަމްސީލުކޮށްދޭ މެމްބަރެއް ނެރުން މުހިންމު ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އަންނަ މަހު ފަހެއްގައި ބާއްވާ އިންތިހާބަށް އެ ދާއިރާގެ ރަށްތަކުގައި އެމްޑީޕީން ވަރަށް ފޯރީގައި އަންނަނީ ކެމްޕެއިން ކުރަމުންނެވެ.

ބައި އިލެކްޝަން ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށް، ސަރުކާރުން ވަނީ އެ ރަށްތަކުގައި ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓުތައް ވެސް އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. އަދި ބައެއް މަސައްކަތައް މިހާރު ފަށާފައިވާއިރު، އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ، ކޮމަންޑޫ އާއި އެ ރަށާ އެއް ފަޅެއްގެ ތެރޭ އޮންނަ ފަޅު ރަށެއް ކަމަށްވާ މަތި ކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ވެސް އިއްޔެ ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ.

ރަޝީދުގެ ކެމްޕެއިނަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެސް ވަނީ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަޑައިގެންފަ އެވެ. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ވެސް ހިމަނާފައި ނެތް ކޮމަންޑޫ އާއި މަތި ކޮމަންޑޫ ގުޅުވާލުމުގެ މަޝްރޫއު ރައީސް އިއުލާންކުރެއްވީ އެ ދަތުރުފުޅުގަ އެވެ.

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި އެމްޑީޕީގެ އިތުރުން އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމުންނާއި އެމްއެންޕީން ވެސް ވާދަކުރެ އެވެ. އެއީ ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން މޫސާ ފަތުހީ އާއި އެމްއެންޕީގެ ފަރާތުން އަބްދުލް ހަންނާން އިދުރީސެވެ.

26 ކޮމެންޓް, 29 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 21%
icon sad icon sad 3%
icon angry icon angry 76%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ރަދީފްއޮފިޝިއަލް

16 January 2022

މިސްޓަރ ރިބަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ގުދުގުދާބެއްޔާ

16 January 2022

މަމީ އެމްޑީޕީ މީހެއް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއިން އެމްޑީޕީ ބޮޑުތަނުން ފެއިލްވާނެ! އަދި 2023 ގައި އޮންނަ އިންތިހާބުން މާލެސިޓީއިން ބޮޑުތަނުން އެމްޑީޕީ އަދި ޕީޕީއެމް ވެސް ފެއިލްކޮއްލާނަން! އަހަރުމެން މާލޭ މީހުންނަށް މިދެޕާޓީން ވަނީ ދޯކާ ދީފައި! ދެން ދެވަނަފަހަރަކަށް ކައްޓެއް ނުޖެހޭނެ!

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފްއޮފިޝިއަލް

16 January 2022

ދެން ޑޮމިނޭޓްކުރާނީ ކޮންބައެއް؟؟ އެބައެއްގެ ނަން ވެސް ބުނެލިނަމަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޕިސްޕިސް

16 January 2022

ދެން ހޮވާނީ، ތި ބެއްޔާ

The name is already taken The name is available. Register?

ސޯދިގު

16 January 2022

ސުޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ކެނޑިޑެންސީއެއްގައި އިންތިޚާބުވީ ގައުމުގެ ނާއިބުރައީސް ދައުލަތުގެވެރިޔާގެ ޕާޓީއަށް ކެމްޕޭން ކޮށްދޭން ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ދިޔައީމާ އަޚްލާގާ ސިޔާސަތުގައި މިގައުމު ވެއްޓިފާވާ ވަޅުގަނޑުގެ ފުންކަން ވިސްނާލަ. އަދި ޑިމޮކްރެސީގެ ބައްޕަ ހެދިގެން އެނަމުގައި ހަދާގެންއުޅޭ ޑަބަލް ސްޓޭންޑަޑް ތިލަފަތުގެ ވެރި އެމްޑީޕީ ރައްޔިތުންނަށް ދަސްކޮށްދިން ފޭކް ޑިމޮކްރެސީ މިފެންނަނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ލައްޓި

15 January 2022

ދެން ތިން ޕާޓީވެގެން ތިޔަ ރަށު ރައްޔިތުން ބައިބައިކޮށް އެކަނިވެރިކޮށްލާފަދޯ ނިންމާނީ ތިޔަކަމެއް ނިމޭ އިރު. ހާދަ ހިތާމަވެރި ކަމެކޭ މިއީ...

The name is already taken The name is available. Register?

ހާމިދު ޝާހިދު

15 January 2022

ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ފަންތިއެއްގެ އިސް ބޭފުޅުން ރައީސް، ނާއިބު ރައީސް، އދ މަޖްލިސްގެ ރައީސް، މަޖްލިސް ރައީސް އާ ހުރިހާ ވަޒީރުން، އެމްޕީއިން އެކްޓިވިސްޓުން ދައުލަތުގެ ހަރަދުގައި ގޮސް ގިއްކިޔާފައި ކޭމްޕޭން މިކުރަނީ ކީއްކުރަން. އެންމެކަމެކެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުން ލިބުނު ބޮޑު ނާކާމިޔާބަށްފަހު ހިންހަމަ ޖައްސާލުމަށް. އެކަމަކު ރައްޔިތުންނަށް ވީ ދުއްތުރާތަކަށްފަހު އެމީހުން ތިބީ ފޫހިވެފައި. އެކަން މީންމީހަކު ދިއުމުން އެއްވާމީހުންގެ އަދަދުންއިނގޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ބޮޑުމީހާ

15 January 2022

ރައީސާއި، ނާއިބު ރައީސް، މިނިސްޓަރުން ނުވިތާކަށް ޔޫއެންގެ ބޮޑުމީހާވެސް ގެނެސްގެން ދައުލަތުގެ ބޖެޓް ހުސްކޮށްގެން މިހާވަރު މިއަރުވަނީ މަޖްލިސް މެޖޯރިޓީ ނެތީމަތަ. ހިޔާއަށް ބަދަލުވި 30000 މީހުން އާދޭސްއެކުރަނީ އެތާހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން. 3000 އާބާދީއަކަށް ހަފްތާއެއްތެރޭ 500 މިލިއަން ޚަރަދުކުރަން އެ ނިންމީ

The name is already taken The name is available. Register?

ސިމްސާ

16 January 2022

ކުޑަ ކުޑަ ތަނަކަށް 30000 މީހުން ވައްދަން ނިންމި ވެރިޔާގެ ލަދު ކޮބާ؟ އެހާ ވެސް ދަށުދަރަޖައިގަތަ ދިވެހިން ތިބީ، އެހާ ނިކަމެތި ދިވެހިން އެ ކޮށްލީ ކޮން ވިސނުމެއްގަތަ

The name is already taken The name is available. Register?

ލޫކް

15 January 2022

ހުރިހާ އިސްވެރިން ދުރުވަން ތިކުރައްވާ ހަރަދު، ރަގަޅު ސިއްހީ ފަރުވާ ދެވޭނެ އިންތިޒާމް އަތޮޅުގަ ހަމަ ޖެއްސުމަށް ހޭދަކުރައްވާފިއްޔާ ރައްޔިތުން މާބަލައިގަންނާނެ... ފޭކް ވައުދެއް ނޫން ބޭނުމީ..

The name is already taken The name is available. Register?

ބިންބި

15 January 2022

ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކާފަ ފޮނުވާފަ އެއޮތީ

The name is already taken The name is available. Register?

ޖުލައި2021

15 January 2022

އިންތިޚާބަކަށް ދެން ނުފޫޒުފޮރުވޭޏީ މިވަރަކަށް، ޑީމޮކްރަޝީ ދަސްކޮށްދޭން އައި މީހުން ދިމާ އިދިކޮޅަށް ކަންކުރާތަން މިފެންނަނީ. މުޅިސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކެމްޕެއިން ކުރާތަން.

The name is already taken The name is available. Register?

މިރުޒާޤު.

15 January 2022

ކ.އަތޮޅު މާލެ ނޫން ރަށެއްގައި ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހާދޭތަ ؟ މިހެން މިއަހާލީ މިފަދަ ހުރިހާ ކަމަކީވެސް ފުރަތަމަ ކ.އަތޮޅު މާލޭ މީހުންނަށް ހާއްސަ ކަންކަން ކަމަށްވެފައި މުޤައްދަސް ރަނށްކޮޅުގެ މީހުނަށް ޖަހާ ބާކީވުމުން ނޫނީ އެހެން ރަށެއްގެ މީހުނަށް ތިފަދަ އެއްވެް ކަމެއް ނުވާތީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ފިރުޒާގޫ

15 January 2022

މާލޭގަ ބޫސްޓަރ އެޖަހަނީ ހަމައެކަނި މާލެ މީހުންނަށްތަ؟ އަފީފު ދީދީ ފަރާތުން މާލެއަށް މުގައްދަސް ރަށޭ ކިޔަން ދަސްވެފަ ތިއޮތީ. ތިޔަ ކިޔާ މުގައްދަސް ރަށުގަ ތި ރަށުގެ އެތައް ބަޔަކަށްވެސް އެބަ ޚިދުމަތް ލިބޭ. މުގައްދަސް ރަށުގެ މީހުންނާ ދިމާކުރީމަ އަމިއްލަ ރަށު މީހުންނާވެސް އެބަ ދިމާކުރެވޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454