މަރުވި މަސްތަކުން ވައިކަރަދޫ ފަޅުތެރެ ކުނިވެއްޖެ!

ހދ. ވައިކަރަދޫ ފަޅުތެރޭގައި ރޭ އިރާކޮޅުން ފެށިގެން މަރުވި މަސްތަކުން ފަޅުތެރެ ކުނިވެއްޖެ އެވެ.


އެ ރަށުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނިގޮތުގައި ރޭ މަރުވި މަސްތައް ކުނިވެގެން މިހާރު ވަނީ މައްޗަށް އަރަން ފަށައިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މުށި މަހާއި އެހެން ވެސް ތަފާތު ދިރޭތަކެތި ހިމެނޭ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

"އަޑީގައި ބައިވަރު މަސްތައް އެބަހުރި މަރުވެފައި. ކުނިވެގެން މިހާރު އެ މަސްތައް މައްޗަށް އެބައަރާ،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

ވައިކަރަދޫ ފަޅުތެރޭގައި މަރުވެފައިވާ މަސްތައް އެ ރަށުގެ ދޯންޏަކަށް ބަޔަކު ރޭ ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: އަހްމަދު ފާރިސް

މެރިން ރިސާޗް ސެންޓަރުގެ އޮފިޝަލަކު މިއަދު ވިދާޅުވީ ވައިކަރަދޫ ފަޅުތެރޭގައި މަސް މަރުވި ސަބަބެއް އަދި ޔަގީން ނުވާ ކަމަށެވެ. އެ ސެންޓަރުން އެކަން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ވައިކަރަދޫގެ ބައެއް މީހުން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި މަސް މަރުވާން ދިމާވި ސަބަބަކީ ފަޅުތެރެ ބެދި، އޮކްސިޖަން ލެވެލް ދަށްވުމެވެ. ނުވަތަ އެކަން މެދުވެރިވީ ފަޅުތެރޭގެ ފިނިހޫނު މިނަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ވެސް ބައެއް މީހުން ލަފާކުރެ އެވެ.

ވައިކަރަދޫ ފަޅުތެރޭގައި މަރުވި މަސްތަކެއް ބަޔަކު ނަގާފައި.---ފޮޓޯ: އަހްމަދު ފާރިސް

މަރުވި މަސްތައް ނަގައި ފަޅުތެރެ ސާފުކުރަން އެ ރަށުގެ ޒުވާނުންތަކެއް ވަނީ ތައްޔާރުވެފަ އެވެ. އެއީ، ފަޅު ކުނިވެ، ރަށު ތެރޭގައި ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިދާނެ ކަމުގެ ބިރުވެރިކަން އޮތުމުން ކަމަށް ވެސް "މިހާރު"އާ ވާހަކަ ދެއްކި މީހުން ބުންޏެވެ.