ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުންދީ ޖަރީމާ ހިންގައިފި، މި އަހަރު ބަދަލަކަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ: އެމްޑީޕީ

ކޮރަޕްޝަނާއި ވައްކަމާއި ފަސާދަ އާއި ހައްގުތައް ނިގުޅައިގަތުން ފަަދަ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް މިދިޔަ އަހަރު ދީފައިވާ ކަމަށާއި އިދިކޮޅު ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން އެއްބާރު ލައިގެން ބަދަލަކަށް މަސައްކަތްކޮށްފި ނަމަ ރާއްޖެ ނުރައްކަލުން މި އަހަރު ސަލާމަތްކުރެވޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީ އެމްޑީޕީން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުން ވައްކަންކޮށް، ފަސާދަ ހިންގައި އެ ޖަރީމާތައް ފޮރުވަން މުޅި ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމް ހަލާކުކޮށްލުމުގެ ގިނަ އަމަލުތަކެއް ސަރުކާރުން މިދިޔަ އަހަރު ހިންގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނަންގަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުންޏެވެ.

ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ކަންކަން ތަފްސީލްކޮށްދެމުން އެމްޑީޕީން ބުނިގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ވެސް ބިޑު ކުރުމެއް ނެތި، ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް ވަނީ ވިއްކައިފަ އެވެ. އެއްވެސް ހަރުދަނާ އުސޫލެއް ނެތި، އެކި ތަންތަނުން ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ލޯނު ނެގުމާއި ބޮންޑު ވިއްކުމާއި އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ސޮވަރިން ގެރެންޓީ ދިނުން ފަދަ ކަންކަމުން ރައްޔިތުން ދަރަނިވެރިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

"އިގްތިސާދީ ގޮތުން ގައުމު ދަށަށް ގޮސް އަދި އެކިއެކި ޓެކްސްތަކާއި އެކި ގޮތްގޮތުން ރައްޔިތުންގެ އަތުން ފައިސާ ނެގުން އިތުރުކޮށް، އެހެން ނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ އާމްދަނީ އާއި ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު އެތައް ތަނަކުން ދަށަށް ދިޔަ އަހަރެކެވެ. އަދި އިންފްލޭޝަން 2 ޕަސެންޓަށް އުފުލުމުން އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އިންތިހާ އަށް ކުރަމުންދާ ކަން ފާހަގަކުރަމެވެ،" އެމްޑީޕީން ބުންޏެވެ.

އެމްޑީޕީން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ކަރަންޓާއި އެ ނޫން ވެސް ހިދުމަތްތަކުން ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނަގާ ފައިސާ ވަނީ އިތުރުކޮށްފަ އެވެ. އަދި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު 100 ޕަސެންޓް ބޮޑުކޮށް، ރައްޔިތުން ވަނީ ހާލުގައި ޖައްސާފައި ކަމަށް ވެސް އެ ޕާޓީން ބުންޏެވެ.

އެމްޑީޕީން ބުނީ ޝަރުއީ ނިޒާމާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މިނިވަންކަން ވެސް މިދިޔަ އަހަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ޝަރުއީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އިންސާފު ލިބެނީ ވަކި މީހަކު ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކު ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަމަށް މިއަދު ދިވެހިން ގަބޫލުކުރެ އެވެ. އަދި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ނަމުގައި އުފައްދާފައިވާ މުއައްސަސާތަކުން ވެސް ކަންކަން ކުރަނީ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަމާ މެދު ދިވެހިން ޝައްކެއް ނުކުރެ އެވެ،" އެމްޑީޕީން ބުންޏެވެ.

އޭގެ މިސާލަކީ، އެމްޑީޕީން ބުނިގޮތުގައި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތެވެ.

ގާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ހިޔާލުފާޅުކުރުމާއި އެއްވެ އުޅުމާއި މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން ކުރުމާއި ސުލްހަވެރި ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން ފަދަ ޑިމޮކްރަސީގެ އަސާސްތައް ވެސް މިދިޔަ އަހަރު ނެތިކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ބަޔާނުގައިވެ އެވެ. އަދި ސިޔާސީ ފަރާތްތައް ނުހައްގުން ޖަލަށް ހުކުމްކޮށްފައިވުމުން ބޭރުދުނިޔޭގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެމްޑީޕީން ބުންޏެވެ.

ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ ވަކިވުމާއި ހާރިޖީ ގުޅުންތަކާ މެދު އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުގެ ކުރިމަތީގައި ރާއްޖޭގެ އިއްޒަތާއި ޝަރަފު ވެސް މިދިޔަ އަހަރު ގެއްލުވާލާފައިވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ދެކެ އެވެ.

"..2016 ވަނަ އަހަރަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި މުޅި ދައުލަތަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދީ، ނުތަނަވަސްކަމާއި ބިރުވެރިކަން އުފެއްދި އަހަރެކެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ކުރިއެރުމާއި ފާގަތިކަމާއި ދުރުމުސްތަގުބަލުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ އެތައް ޖަރީމާތަކެއް ސަރުކާރުން ހިންގި އަހަރެކެވެ،" އެމްޑީޕީން ބުންޏެވެ.

އިދިކޮޅު ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުމާއި ހިތްވަރާ އެކު، މި އަހަރު ކުރާ މަސައްކަތުން މި ހުރިހާ ކަމެއް ބަދަލުވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުންޏެވެ.