ސިފައިންގެ ވަޒީފާއިން އިހުސާން ވަކިވެވަޑައިގެންފި

އެމްއެންޑީއެފްގެ ކެޕްޓަން އަލީ އިހުސާން ސިފައިންގެ ވަޒީފާއިން މިދިޔަ ހޯމަދުވަހު ވަކިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.


އިހުސާން "މިހާރު" އަށް މިއަދު ވިދާޅުވީ ސިފައިންގެ ވަޒީފާއިން އޭނާ ވަކިވެވަޑައިގަތީ، އާއިލާ އަށް ވަގުތު ދެއްވަންޖެހޭ ކަމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާތީ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު އެންމެ ލޯބިވާ ވަޒީފާ އަކީ ސިފައިންގެ ވަޒީފާ. އެކަމަކު މިވަގުތު އާއިލާ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވަގުތު ދޭން ބޭނުންވާތީ މިގޮތަށް މި ނިންމީ. ސިފައިންގެ މީހެއްގެ ގޮތުގައި އުޅުމަކީ 24 ގަޑިއިރުގެ ކަމެއް. އެއީ ވަރަށް ވަގުތު ދޭންޖެހޭނެ ވަޒީފާއެއް،" އެމެރިކާގެ ވެސްޓް ޕޮއިންޓް މިލިޓަރީ އެކަޑެމީގައި ތަފާތު ކޯސްތައް ފުރިހަމަ ކުރެއްވި އަދި ޔޫއެސް މެރިންކޯގައި ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތަމްރީން ހައްދަވާފައިވާ އިހުސާން ވިދާޅުވި އެވެ.

އިހުސާން ވެފައި ވަނީ ވެސްޓް ޕޮއިންޓް މިލިޓަރީ އެކަޑެމީގައި ފުރަތަމަ ކޮމާންޑް ކުރެއްވި ބޭރުގެ ދަރިވަރަށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ދީދީގެ ދަރިކަލުން އިހުސާން ވިދާޅުވީ ސިފައިންގެ ހިދުމަތުން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް، އޭނާގެ ހިދުމަތް ގައުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި އެކަމަށް ތައްޔާރަށް ހުންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

"ސިފައިންގޭގައި ނުވަތަ އަސްކަރިއްޔާގައި ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ހިދުމަތް ކުރުމަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރިކަމެއް. އެއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހިގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ދާއިރާއެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. އެހެންވީމާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް އުމުރުގެ ވަކި ހިސާބެއްގައި ސިފައިންގެ މީހެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް،" ސިފައިންގެ ހިދުމަތުގައި 11 އަހަރު ހޭދަކުރެއްވި އިހުސާން ވިދާޅުވި އެވެ.

ސިފައިންގެ ހިދުމަތުން އިހުސާން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއިރު، އޭނާ އަކީ ސިފައިންގެ އާމަރީގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމާންޑަރެވެ. އަދި ސިފައިންގެ ޑެޕިއުޓީ ސްޕޯކްސް ޕާސަން އަކީ ވެސް އޭނާ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލަން ރިޔާސީ ލޯންޗްކޮޅުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވައިލި މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ރައީސް ޔާމީން އެކުލަވައިލެއްވި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަން ވެސް އިހުސާން ކުރެއްވި އެވެ.