ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ދުވާރުން ތިރި ކުރި ބައި އަލުން އުސްކުރަން ފަށައިފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މަޖީދީމަގުގައި ދުވާރުން ތިރި ކުރި ބައި އަލުން އުސްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.


މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހުން ފެށިގެން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މަޖީދީމަގު ހަދަމުން އަންނައިރު، އެ މަގަށް ގެނައި އެންމެ މުހިއްމު އެއް ބަދަލަކީ ފުރޮޅުލީ ގޮނޑި އާއި އަސާގަނޑު ފަދަ ތަކެތި ބޭނުން ކުރާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަސޭހަ އިން ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށް، ދުވާރުގެ ބައެއް ކަންތައް ތިރިކޮށްލުމެވެ.

ސަރުކާރުން ގެނައި އެ ބަދަލަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ މަަރުހަބާ ކިޔައިފަ އެވެ. އެކަމަކު، އޭގެ ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން، އަލުން އެ ތަނުގައި ގާ އަތުރައި ސިމެންތި ޖެހުމަށް ފަހު، ދުވާރު އުސްކުރުމުން އެ ކަމަށް ދަނީ ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މަޖީދީމަގުގައި ތިރިކޮށްފައިވާ ޕޭވްމަންޓެއްގެ ކަން ފަހުން އުސްކޮށްފައި.-- ފޮޓޯ: އަފްއާލް

ދުވާރު ތިރިކޮށް ހުރި އިރު އަދި ފަހުން އެ ތަނުގައި ސިމެންތި ޖަހައި އުސްކޮށްފައިވާ މަންޒަރުގެ ފޮޓޯއެއް ފޭސްބުކްގައި ޕޯސްޓުކުރުމަށް ފަހު، އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އަފްއާލް ވިދާޅުވީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ސަރުކާރުން ކުރިން ގެނައި ބަދަލަކީ އޭގެ ފައިދާ ގިނަ ބަޔަކަށް ކުރި އަދި ރަނގަޅު ބަދަލެއް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު، މިހާރު ހުރި ގޮތުން އަނެއްކާ ވެސް އެ މީހުން ހިނގާބިނގާވެ އުޅެން އުނދަގޫވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑު ދެކެން މަގުމަތީގައި އެ ފަދަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އުޅޭ ތަން. ޕޭވްމަންޓް ކޯނާތައް ތިރި ކުރުމަކީ އެ މީހުންނަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭހައެއް. އެކަމަކު އަނެއްކާ ވެސް ސަރުކާރުން އެ ތަން އުސްކުރި ސަބަބެއް ނޭނގޭ،" އަފްއާލް "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ ކަމަށް ފާޑުކިޔަމުން ދާ ބައެއް މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި ދުވާރުގެ ބައެއް ތިރިކޮށް، ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަކަށް ހަދާފައި އަލުން އެ ތަން ކުރިން ހުރި ގޮތަށް ބަދަލު ކުރުމަކީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ކުރި ވަރަށް ދެރަ ކަމެކެވެ. އަދި އެއީ ރަނގަޅު ބަދަލެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް އެ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އަފްއާލް ވިދާޅުވީ މަގުމަތީގެ ޓްރެފިކް ބޮޑުވާ ވަގުތުތަކުގައި، ބައެއް މީހުން ފަސޭހަ އަކަށް ދުވާރުން ތިރިކޮށްފައިވާ ބައިން ސައިކަލު ދުވާރު މައްޗަށް އަރުވައި، "ބައިޕާސް"ކޮށްލާ ކަމަށެވެ. ދުވާރު އުސްކުރީ އެ ސަބަބާ ހުރެ ކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ބަހެއް އަދި ނުލިބެ އެވެ.

މާލޭގެ މަގުތައް ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 13 މަގެއް ހެދުމަށް ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. އެ ގޮތުން، ބައެއް މަގުތަކުގައި މިހާރު ހުރި ގާތައް ނެގުމަށް ފަހު، ފެން ހިންދުމުގެ ނިޒާމު ރަނގަޅުކޮށް، އާ ގާ އަތުރާނެ އެވެ. އަދި ގިނަ މަގުތަކުގެ ޕޭވްމަންޓު ވެސް ހެދުމަށް ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.