ގައުމަށް ހެޔޮ އެދެންޏާ ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ރައީސް ޔާމީން ހޮވުން ލާޒިމް: އަބްދުއްރަހީމް

ދިވެހި ގައުމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ އެދޭ ނަމަ، ކުރިއަށް އޮތް ރިއާސީ އިންތިހާބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނުމަކީ ދިވެހި ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ މައްޗަށް ލާޒިމު ކަމެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ލީޑަރު އަދި މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރައީސް ޔާމީނަށް 2018ގެ ރިއާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކޮށްދެއްވަން، ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހިމްގެ އިސްވެ ނެންގެވުމާ އެކު "ފެށުން"ގެ ނަމުގައި ކެމްޕޭން ފެށުމަށް މިރޭ ހުޅުމާލޭ އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ރައީސް ޔާމީން އިންތިހާބު ކުރަން ޖެހެނީ އެއީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ނުވަތަ ޕީޕީއެމްގެ މުޝްތަޝާރަށް ވީމައި ނޫން ކަމަށެވެ. އެއީ ވޭތުވެ ދިޔަ ތިން އަހަރު ދުވަހު ރާއްޖެ އަށް ގެނެސްދެއްވި އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކާއި އެ މަނިކުފާނުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ލާބަ އާއި މަންފާގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ކުރިއަރައި މިދަނީ އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކުން ވާދަވެރިވާ މިންވަރަށެވެ. އަދި ސިއްހީ ދާއިރާ ކުރިއަރަމުންދާ ގޮތުން ކައިރި ގައުމުތަކުން ހަސަދަވެރިވާ ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ އިޖްތިމާއީ ފޭރާން ވީދި ކުދިކުދިވެފައި ވަނިކޮށް އަލުން ވިޔެ، ނެރެދިނީ ފަހުރުވެރިކަމާއެކު މާޒީއާ އަޅައި ކިޔާލެވޭ ވަރަށް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ތުރާކުނުން ފެށިގެން އައްޑުއާ ހަމަ އަށް ބެލިކަމުގައި ވިޔަސް ތަރައްގީގެ ބިޔަ މަޝްރޫއެއް، ދެ މަޝްރޫއެއް ނުހިނގާ ރަށެއް ނެތް. ދިވެހި ރައްޔިތުން ގަބޫލު ކުރޭ ރައީސް ޔާމީނަށް ދެ ވަނަ ދައުރެއް ދޭން ޖެހޭކަން." ދައުލަތުގެ އިސް ވެރިން ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެން އެ ޖަލްސާގައި އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ފަހަކަށް އައިސް ސަރުކާރަށް ވަނީ ތަފާތު ގޮންޖެހުންތަކާއި ފާޑުކިޔުންތައް ކުރިމަތިވެފަ އެވެ. އެކަމަކު އެއީ ވޭތުވެ ދިޔަ "ވެރިކަމުގެ ދިގު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުކުރެވިފައި ހުރި ކަންކަން ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރައީސް ޔާމީން ކުރެއްވުމުން" ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަން ވިދާޅު ނުވި ނަމަވެސް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި، އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ވާންދެން ވެރިކަން ކުރެއްވި ކަމަށާއި އެކަމަކު ޔާމީން ވެރިކަމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގެން އިރު ގައުމު އޮތީ ތަރައްގީއާ އެހެން ކަންކަމަށް ބަލާއިރު ވެސް އޮންނަން ޖެހޭ ހިސާބެއްގައި ނޫން ކަމަށެވެ.

އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީނަކީ ލާމަސީލު ވެރިއެއްކަން އެ މަނިކުފާނު ސާބިތު ކޮށްދެއްވާފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ގައުމަށްޓަކައި، ވާން ޖެހުނު ކޮންމެ ގުރުބާނީއެއް އަދި ކޮންމެ ނިންމުމެއް ވެސް ނިންމަން ކެރިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ.