ޚަބަރު / ފުލުހުން

ނައީމާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ނައީމާ މޫސާ: އޭނާ މަރާލި އިރު ދިރިއުޅެމުން އައީ އެކަނި.

26 މެއި 2023 - 18:23

4 comments

ނ. މަނަދޫގައި، ގައިގެ އެކިތަންތަނަށް ވަޅި ހަރައި ނައީމާ މޫސާ މަރާލި މައްސަލާގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ނައީމާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ފުލުހުން ހިންގާ ތަހުގީގަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމުގެ އިތުރުން މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް މުހިއްމު ހެކިތަކެއް ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ތަނެއް ފުލުހުން ބަލައި ފާސްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މަރުގެ މައްސަލަ ތަހްގީގް ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާކާރު، އިންސްޕެކްޓަ މުހައްމަދު ސާމިހް އިސްކޮށް ހުރެ މާލެއިން ދިޔަ ޓީމާއި ނ. އަތޮޅުގެ ފުލުހުން، މިމަރުގެ ހަގީގަތް ހޯދާ އިންސާފު ގާއިމްކުރުމަށް ކުރަމުންދާ ބުރަ މަސައްކަތް ފަހްރުވެރިކަމާ އެކު ފާހަގަކުރަން،" ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ނައީމާގެ ގާތިލް ހޯދަން ފުލުހުން ހިންގާ ތަހުގީގުގައި، ނ. މަނަދޫގެ ގިނަ ބައެއްގެ ފިންގަޕްރިންޓާއި ޑީއެންއޭ ސާމްޕަލް ވަނީ ނަގައިފަ އެވެ.

ނައީމާގެ މަރަށް ފަހު ފުލުހުން މަނަދޫގައި ތަހުގީގުކުރިއަށް ގެންދަނީ.

އެކަނި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ނައީމާ މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނީ އޭނާގެ ހަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް މިދިޔަ މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހެވެ. ތަހުގީގުގައި ފުލުހުން މިހާތަނަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައި ވިޔަސް ކޭސްގައި ލިބުނު ކުރިއެރުމުގެ ތަފްސީލް އާއްމެއް ނުކުރެ އެވެ.

ނައީމާ އަކީ ސިހުރު ހަދާ މީހެއް ކަމަށާއި އެކަމާ ހެދި އޭނާއަށް ނަފުރަތުކުރާ ބައެއް މީހުން އުޅޭ ކަމުގެ ވާހަކަ ދެކެވޭތީ މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބެލެވިފައި އޮތީ މަރާ ގުޅުން ހުރި ކަމަކީ މިއީ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ރަށުގައި އުޅޭ ބިދޭސީން ކުރި ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ބައެއް މީހުން ތުހުމަތުކުރެ އެވެ. ނަމަވެސް މިއިން އެއްވެސް ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ފުލުހުން ވާހަކައެއް ނުދައްކަ އެވެ.

މި ތަހުގީގު ފުލުުހުންނަށް އުނދަގޫވި އެއް ސަބަބަކީ ރަށުތެރޭ މީހުންގެ ހަރަކާތްތައް ފެންނަ ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖެއް ވެސް އަދި އެފަދަ އެހެން ހެއްކެއް ވެސް ލިބެން ނެތުމެވެ. އެހެންވެ ފުލުހުންގެ މުޅި ތަހުގީގު ބިނާކޮށްފައިވަނީ ފޮރެންސިކް ހެކީގެ މައްޗަށެވެ.

4 ކޮމެންޓް, 9 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 56%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 11%
icon wow icon wow 22%
icon inlove icon inlove 11%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ސަހިންދާ

27 May 2023

ފުލުހުންގެ ކިތައްވަނަ ގިޔަރުގަ ތިކަމެއް ތި ގެންދަނީ!!!!ނިދާފަ އޮްތް މަރު ކަމިޝަނުން ތިކަންބަލަން ފަށާނެް ކާޅުތަކާ ކުނބޯތައް ނަގާ މުސާރަތަކަށް ހަޅޭފަޅޭ ޖަހަން ހެދީމަ!!!ހީހީ!

The name is already taken The name is available. Register?

ޢިހްސާސް..

27 May 2023

ކައުންސިލުން ބިދޭސީންގެ ބޮލަށް ކަނޑަން އުޅެނިކޮށް މިވީކިހިނެތް؟

The name is already taken The name is available. Register?

އާގޯތި އަޙްމަދު

26 May 2023

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ކިބައިގައި މިފަދަ މަރުތަށް ތަހުގީގު ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ހުންނާނެ. ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ފުލުހުންގެ ޙިދުމަތްތަށް ޕްރޮފެޝަނަލް ހަމަތަކުން ބޭރުން ބޭނުން ހިފުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުން ފުލުހުންނާމެދު އޮތް އިތުބާރު ގެއްލި، މިއަދު އަލުން އަނބުރާ އެ އިތުބާރު މަޑުމަޑުން ލިބެން ފަށައިފި. ފުލުހުންގެ ޙިދުމަތް މިނިވަންކަމާއެކު ހިންގޭގޮތަށް ގާނޫނީ އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލުން މުޙިއްމު. މިއަދު ފުލުހުންނަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް ބައެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ހަސަންޑީ

26 May 2023

ރާއްޖޭގެ ފުލުހުންނަކީ މިހާރު ޕޮރްފެޝިނަލް ބައެއް، މިފަދަ އުދަގޫ ކޭސްތައްވެސް ހިންގޭނެ ގާބިލް ބަޔަކަށް ވެއްޖެ، ވަރަށް ފަޚުރުވެރިވަން ތިބޭފުޅުންގެ ގައުމީ ޚިދުމަތައް ޝުކުރިއްޔާ!

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454