ޚަބަރު / ނައީމާގެ މަރު

ނައީމާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރީ ދެ ދިވެހިން، އެކަކު އެއްބަސްވެއްޖެ

ނ. މަނަދޫގައި އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު ނައީމާ މޫސާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރީ ދެ ދިވެހިން ކަމަށާއި އޭގެތެރެއިން އެކަކު ކޯޓުގައި ކުށަށް އިއުތިރާފް ވެފައިވާކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ދެ ޒުވާންނަކީ ވެސް ޑްރަގުގެ މައްސަލަތަކުގެ ރެކޯޑް އޮންނަ މީހުންނެވެ. މީގެތެރެއިން ނައީމާ މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް އެއްބަސްވި މީހާ މިހާރު ވެސް ހުރީ ޑްރަގްގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އޭނާ އަކީ ތޫނު ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމުގެ މައްސަލާގައި މީގެ ކުރިން ދައުވާ ވެސް ލިބުނު މީހެކެވެ.

ނައީމާގެ މަރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުންނަކީ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ، ކުށުގެ ވެށީގައި އަބަދުވެސް އުޅޭ ބައެކެވެ. ނައީމާ މަރާލި ރޭ ވެސް މި މީހުން ރަށުތެރޭ ދަންވަރު އުޅުނު ކަމަށްވެ އެވެ. މި މީހުން ތަހުގީގަށް ދިން މައުލޫމާތަށް ބަލައި މިހާރު ފުލުހުން އަންނަނީ ރަށުގެ އަތިރިމަތީގެ ސަރަހައްދެއް ބަލައި ފާސްކުރަމުންނެވެ.

ރަށުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހުން ބުނި ގޮތުގައި ހައްޔަރުކުރީ އުމުރުން 20 އަހަރުގެ މީހަކާއި 23 އަހަރުގެ މީހެކެވެ. ކުށަށް އިއުތިރާފުވީ 23 އަހަރުގެ މީހާ އެވެ. އެ މީހުން ނައީމާގެ މަރުގެ ހާދިސާއަށް އެ މީހުން ރަށުން ބޭރުގައި އުޅުނު ކަމަށާއި ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ބައެއް އެކައުންޓްތައް ވެސް އެ މީހުން ޑިއެކްޓިވޭޓްކޮށްފައިވާކަން ވަނީ އެނގިފަ އެވެ.

ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ވަނީ މަރުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާކާރު، އިންސްޕެކްޓަ މުހައްމަދު ސާމިހް އިސްކޮށް ހުރެ މާލެއިން ދިޔަ ޓީމާއި ނ. އަތޮޅުގެ ފުލުހުން ގުޅިގެން މިމަރުގެ ހަގީގަތް ހޯދާ އިންސާފު ގާއިމްކުރުމަށް ކުރަމުންދާ ބުރަ މަސައްކަތް ވެސް ފާހަގަކުރައްވައިފަ އެވެ.

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް ޓީމުން ވަނީ ކުށުގެ ވެށިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގައިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކުށްކުރި ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާގެ ޑީއެންއޭ އާއި އިތުރު ފޮރެންސިކް ސާމްޕަލްތައް ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

20 ކޮމެންޓް, 17 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 65%
icon sad icon sad 12%
icon angry icon angry 0%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 24%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ސެންޓިސެންޓި

27 May 2023

މަސްތުވާ ހުރިހާ ބާވަތެއް ވިއްކާ މީހުނަށް މަރުގެ އަދަބުދީ، ރޭޕް ކުރާ މީހުންނާ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ މީހުނާ އެކަން ޕްރޮމޯޓް ކުރާ މީހުނަށް އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގަ އޮންނަ އަދަބު ދީ ހަދަން ކެރޭނެތަ. އެވަރުގެ މީހަކު އެބަހުރިތަ. މިއަދު ދިވެހި މުޖުތަމައަށް ދިމާވެފަ ހުރި ހުރިހާާ މައްސަލަތަކުގެ ހައްލަކީ ﷲ ގެ ފޮތައް ރުޖޫއަވުން. ﷲ ހުކުމްފުޅުތަކައް ހުކުމް ކުރުން.

The name is already taken The name is available. Register?

މުޢުނީ

27 May 2023

ސިންގަޕޫރުގަ އެނިއްމާގޮތަށް މަރަށްމަރުގެ އަދަބު ތަންޕީޒު ކޮއްބަލަ އޭނުންއެއްފަހަރުން ހުއްޓުނީ އެކަމަކު ކީއްކުރާނީ ގައުމުގަހުރި ހޯމްމިނިސްޓަރ ވިދާޅުވަނީމިސަރުކާތުން މަރުގެ އަދަބުތަންފީޒުނުކުރާނެކަމައް.

The name is already taken The name is available. Register?

2023

27 May 2023

އޯޑިއޯގައި ހަބަރުގެ ބައެއްވެއްޓިފަ.... ދެން އަބަދު އެކަކު ކިޔާތީ ކަޑަ..... ބޮއިހަލަކި

The name is already taken The name is available. Register?

ބަލަންތިބޭ

27 May 2023

ތިޔަ މީހާއަށް ނިޝާނުލް ވަޅީގެ ލަގަބު ކަށަވަރުވީ ...

The name is already taken The name is available. Register?

އަހުމިއްޓޭ

27 May 2023

ކުށުގެ ވެށީގައި އަބަދުއުޅެނީ!؟ ކޮބާތަ ހުރިހާ ސިޔާސީވެރިން. މިކަމަށް ނެތްތަ ޖަވާބެއް؟

The name is already taken The name is available. Register?

މިސްޓަރ ޓިނޭ

27 May 2023

ސާބަހޭ ފުލުހުން ނަށް

The name is already taken The name is available. Register?

މުރާސިލުން

27 May 2023

ފުލުހުން ދެދަޅައަށް ނިކުމެ ދައްްކާ ވާހަކައިގައި އޮއްޓަރު ހުރިކަމަކަށް ނުބެލެވޭ. ތިހެން ވަރަށް ވާހަކަ އަޑުއިވޭނެ. ނިމޭއިރު ފެންނަނީ ހެކިނެތިގެން ނޫނީ ހެކިބަސް ނުލިބިގެން ބޮޑުނަގުލަށް ގޮސް ކަންކަން ނިމޭތަން. އިތުބާރެއް ނެތް.

The name is already taken The name is available. Register?

ބޮޑުމީހާ

26 May 2023

ޑްރަގާއި ގުޅިފައިވާ އެތައް ކުށެއް. ވައްކަމާއި ފޭރުމާއި، މާރާމާރީ އަދި މިހާރު 100ރ މީހަކު މަރާލަންވެސް ފަސްނުޖެހޭ. މިކަންތައްތައް ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހި ރައްޔިތަކު އަދި ސިޔާސީ މީހަކުވެސް ނޫޅޭ. އެންމެން ޕާޓީ ކުލައިން ޖަރީވެގެން ޕާޓީ ހަރަކާތްތަކަށް ދާއިރު، މިގައުމުގައި ހުރި އިޖްތިމާއި މައްސަލަތަކަށް ފޯކަސްކުރާނެ ބަޔަކު ނޫޅޭ. ގައުމު މިހިގަނީ ގައުމުގެ މީހުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް

The name is already taken The name is available. Register?

ބަސްކޮޅު

26 May 2023

ބޮޑެތި އަދަބުތަކުން ލިބެންޖެހޭ އަދަބު ނުލިބި ދޫވެފަ ތިބޭ މީހުންގެ ފަރާތުން އާންމު ރައްޔިތުން އުފުލަންޖެހޭ ތަކުލީފް މިފެންނަނީ…ދެންވެސް އަދިވެސް އަދަބުނުދެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ މިފަދަ ކަންކަން ތަކުރާރުވާނެ، ޝައްކެތްވެސް ނެތް!

The name is already taken The name is available. Register?

100ސަތޭކަ

26 May 2023

ޤަބޫލްކުރަންޖެހޭ ހަޤީޤަތަކީ ޤައުމުގެ ކަންކަން ހިންގާ ނިޒާމްތައް ފެއިލްވެ...އެމީހަކު ކުރާނެކަމެއް ކުރަން ދޫކޮށްލެވިފައިވާކަން ...ޚާއްސަކޮށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާ މީހުންނާ ވިއްކާމީހުންނަށް ޤާނޫނުގެ ދިގުއަތް ނުފޯރާކަން...މިއީ ޤައުމެއްގެ ނިސްބަތުން އެ ޤަުމެއްގެ ރައްޔިތުން ވިސްނާއިރު ހިތާމައިގެ ކޮޅުނެތްކަންކަން....ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި (ސިންގަޕޯރ)ގައި ދަނީ މިފަދަ މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދެމުން....

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454