ކުރީގެ ޕީޖީ މުހުތާޒް 17 އަހަރަށް ޖަލަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރަން ސައްހަ ނޫން ކޯޓު އަމުރެއް ހެދި މައްސަލާގައި ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް މުހުތާޒް މުހުސިންގެ މައްޗަށް އުފުލި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ، އޭނާ 17 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިރޭ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.


މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު މާމިގިލީ ކޯޓު ހުޅުވައި، ކ. މާފުށީ ކޯޓުގެ ނަމުގައި ފޭކް އަމުރެއް ހެދި މައްސަލާގައި މުހުތާޒްގެ މައްޗަށް އެ ހުކުމް އައީ އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލި ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކުރަން އުޅުމާއި ބައިވެރިވުމުގެ ދައުވާ ސާބިތުވުމުންނެވެ. އެ މައްސަލާގައި ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގެ ދަށުން އިތުރު ދެ ދައުވާއެއް އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރިޔަސް އެ މައްސަލަތަކުގެ ހުކުމެއް މިރެއަކު ނުއިއްވަ އެވެ.

މުހުތާޒްގެ މައްޗަށް ހުކުމް އިއްވަވަމުން އެ މައްސަލަ ބެއްލެވި ގާޒީ އަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފް ވިދާޅުވީ މާމިގިއްޔަށް މުހުތާޒް ވަޑައިގެންކަމާއި އަމުރެއް ހޯދަން އުޅުއްވިކަން ހެކިންގެ ބަހުންނާއި މުހުތާޒްގެ ފަރާތުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކުން ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކީ ފުލުހުންގެ އެދުމުގެ މަތިން ކުރި ކަމެއް ކަމަށް މުހުތާޒްގެ ފަރާތުން ވިދާޅުވިޔަސް އެކަން ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ގާޒީ ބާރީ ވިދާޅުވި އެވެ.

މުހުތާޒްގެ އެ އަމަލަކީ ރައީސް ޔާމީން "ރަހީނުކޮށް، ގަދަކަމުން ފޮރުވައި، ސަރުކާރަަށް ނުރަނގަޅު ނުފޫޒެއް ފޯރުވަން" ކުރި ކަމެއް ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ހުކުމް އިއްވަވަމުން ގާޒީ ބާރީ ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންވެ އެ ކުށުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން މުހުތާޒް 17 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކުރީ ކަމަށް ގާޒީ ބާރީ ވިދާޅުވި އެވެ.

މުހުތާޒް މާމިގިއްޔަށް ވަޑައިގެން، އަމުރެއް ހޯދަން އުޅުއްވިކަން ސާބިތުވިޔަސް ރައީސް ހައްޔަރުކުރަން ނެރުނު އަމުރެއް ކަމަށް ބުނެ މާލޭގެ މަގެއްގެ މަތީގައި ބާއްވާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ލިޔުމަކީ މުހުތާޒް ބައިވެރިވެގެން އުފެއްދި އެއްޗެއް ކަން ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ގާޒީ ބާރީ ވިދާޅުވި

މުހުތާޒް މާމިގިއްޔަށް ވަޑައިގެން، އަމުރެއް ހޯދަން އުޅުއްވިކަން ސާބިތުވިޔަސް ރައީސް ހައްޔަރުކުރަން ނެރުނު އަމުރެއް ކަމަށް ބުނެ މާލޭގެ މަގެއްގެ މަތީގައި ބާއްވާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ލިޔުމަކީ މުހުތާޒް ބައިވެރިވެގެން އުފެއްދި އެއްޗެއް ކަން ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ގާޒީ ބާރީ ވިދާޅުވި އެވެ.

މަޑު ނޫކުލައިގެ ގަމީހެއް ތުރު ކުރުއްވައިގެން ޓައީއެއް އަޅުއްވައިގެން ހުންނެވީ މުހުތާޒް ހުކުމް އިއްވިއިރުު ވެސް އިންނެވީ ހިނިތުންވެ ވަޑައިގެންނެވެ. ހުކުމްކޮށް ނިމުމުން ކޯޓުން ރޫމުން މުހުތާޒް ނެރެން އުޅުމުން އޭނާ ވަނީ އެތަނުގައި ތިބި އޭނާގެ އާއިލާ މެމްބަރުންނާއި ސަލާމްކުރައްވަން މަސައްކަތް ކުރައްވައިފަ އެވެ. އެކަމަކު ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ އޮފިސަރުން އެކަމަށް ހުރަސް އެޅުމުން، އަތުން ހަނާ އަޅަމުން ކޯޓު ރޫމުން މުހުތާޒް ނިކުމެވަޑައިގަތީ އެވެ.

މިރޭގެ އަޑުއެހުމަށް ފަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މުހުތާޒްގެ ވަކީލް ހުސްނުއްސުއޫދު ވިދާޅުވީ މާލޭގެ މަގުމަތިން ފެނުނު އަމުރަކީ މުހުތާޒް ބައިވެރިވެގެން އުފެއްދި އެއްޗެއްކަން ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފައިވާއިރު އެއީ ދައުލަތުގެ ދައުވާގެ އެއްބައި ސާބިތުނުވުން ކަމަށެވެ. އެހެންވެ މުހުތާޒް ކުށްވެރިވާ ކަމަށް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުން އިސްތިއުނާފް ކުރައްވާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ސުއޫދު ދެއްވި އެވެ.

އެ މައްސަލާގައި މުހުތާޒްގެ އިތުރުން މާމިގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް އަހުމަދު ނިހާންގެ މައްޗަށް ވެސް ވަނީ ދައުވާކޮށްފަ އެވެ. ނިހާންގެ މައްޗަށް ވެސް މިރޭ ހުކުމްރަން ހަމަޖެއްސިޔަސް ފަހުން ވަނީ އެކަން އެހެން ދުވަހަކަށް ފަސްކޮށްފަ އެވެ.

މުހުތާޒަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި 2014 ގައި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރި ބޭފުޅެއް ނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން ވަނީ މުހުތާޒްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވައްދައި، މުހުތާޒް އެ މަގާމުން ދުރުކޮށްފަ އެވެ.