ޖަލުގައި ހިންގާ ޖަރީމާތައް ހުއްޓާލުމަށް މަހްލޫފް ގޮވާލައްވައިފި

ޖަލުތަކުގައި ގާނޫނާއި ގަވައިދުތަކާ ހިލާފަށް ހިންގާ ޖަރީމާތަކާއި ގައިދީންގެ ސިއްހީ ކަންކަމަށް އިހުމާލު ވުމާއި އިންސާނީ ކަރާމާތަށް އުނިކަން ލިބޭ ގޮތަށް ހިންގަމުން ގެންދާ ކަންކަން ވަގުތުން ހުއްޓައިލުމަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.


ދެ ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރުމަށް މާފުށީ ޖަލުގެ ޔުނިޓް 10 ގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މަހްލޫފް ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ މިހާރަކަށް އައިސް ޖަލުތަކުގައި ވާނުވާއެއް ނޭގި ގައިދީންތަކެއް މަރުވަމުން ދާތީ އިންތިހާ އަށް ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

މަހްލޫފު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި އޭނާ ޖަލަށް ލި ފަހުން، މިދިޔަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފަސް ގައިދީއަކު "ހަގީގަތް ނޭނގޭ ގޮތަށް" ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރަސްއެޅި ކަމުގެ ކުށުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް މަހްލޫފު ޖަލަށް ލިތާ މިހާރު ހަ މަސް ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެ އެވެ.

"މީހުން ޖަލަށް ލަނީ އެމީހަކު ކުރި ކުށަކަށް ދެވޭ އަދަބެއްގެ ގޮތުން ކަމަށް ވާއިރު، ޖަލު ތެރޭގައި އަނިޔާ ލިބެމުންދާ އެތައް ގައިދީންނެއް މިއަދުވެސް އެބަތިއްބެވެ. ނަފްސާނީ ގޮތުން ބޮޑެތި އަނިޔާތައް ލިބެމުންދާ އެތައް ގައިދީންނެއް މިވަގުތުވެސް ޖަލުގައި ތިބިކަން ހިތާމައާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ،" މަހްލޫފުގެ ބަޔާނުގައި ވެ އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ގައިދީންނާ މެދު އަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކުގެ ސަބަބުން، ސިކުނޑި ގޯސްވެފައި ތިބި ގައިދީން މިވަގުތު މާފުށި ޖަލުގައި އެބަތިއްބެވެ. އަދި ބަލިވެގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައި، ބޭސް ދިން ފަހުން ހަތަރު މަސް ވީއިރު ވެސް އެ ބޭސް ނުލިބޭ ގައިދީން އެބަތިބި ކަމަށް މަހްލޫފު ވިދާޅުވެ އެވެ.

މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ދެ އޮފިސަރެއްގެ ކުރިމަތީގައި ގައިދީން އެއްކޮށް، ބަރަހަނާކޮށްގެން ބަލައި ފާސްކުރުން ވަގުތުން ހުއްޓައިލުމަށް ގޮވާލައްވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި މެޓަލް ސާޗް، ޕެޓްޑައުން ސާޗް، އަދި ތުވާލި އަންދަވައިގެން ކުރާ ސްޓްރިޕް ސާޗް ފަދަ އުސޫލުތައް ބޭނުން ކުރުމަށް އޭނާ ގޮވައިލެއްވި އެވެ. ގައިދީން އިތުރަށް ބަރަހަނާކޮށްގެން ބަލައި ފާސްކުރަންޖެހޭ ނަމަ، އެކަމަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތައް ހޯދައި، އިންސާނީ ކަރާމާތަށް ހުތުރު ނުވާނެ ގޮތް ބަލައިގެން އެކަން ކުރުން ރަނގަޅު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ފަސް ގައިދީން މަރުވެ، އިންސާނީ ކަރާމާތްތައް ގެއްލޭ ގޮތަށް ޖަލުތަކުގައި ހިނގާ ކަންކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުންނާއި ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ސަމާލުކަން ނުދެނީ ޖަލުތަކުގައި ތިބީ ނިކަމެތި އާއިލާތަކުގެ ދަރީންނަށް ވީމައިތޯ އަޅުގަނޑު ހިތަށް އަރަ އެވެ." މަހްލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ޖަލުތަކުގައި ހިންގަމުން ގެންދާ ހުރިހާ ޖަރީމާތަކުގެ ޒިންމާ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދާއި ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ އިސްވެރިން އަދި ކަމާ ގުޅުން ހުރި އެންމެހައި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިން ފުރިހަމައަށް ނަންގަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.