ސައޫދީ ރަސްގެފާނުގެ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން ބޮޑެތި މަގުތަކެއް ބަންދުކުރަނީ

ސައޫދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް، އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖެ އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ބައެއް މަގުތައް ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަހު ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި އެެވެ.


ފުލުހުންގެ ވެބްސައިޓުގައި ވާ ގޮތުން، ރަސްގެފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާ ރަސްމިއްޔާތުގެ ރިހާސަލް އަށް މާދަމާ މެންދުރު 2:00 އިން ފެށިގެން އެ ހަރަކާތް ނިމެންދެން ބޮޑު ތަކުރުފާނު މަގުން އެމްއެމްއޭ އިން ފެށިގެން ބެންތެޔޮ ގޯޅިއާ ހިސާބަށް އަދި ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގާއި ގުޅިފައިވާ ހިސާބުތަކުގެ ގޯޅިތައް ދެ ދުވަހަށް ބަންދުކުރާނެ އެވެ.

ރަސްގެފާނު މާލެ ވަޑައިގަންނަވަން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެެވެ. އެ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 އިން ފެށިގެން މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ނިމެންދެން މަގުތައް ބަންދުވާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުވަދެވޭ މަގުތަކާއި ގޯޅިތައް

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު - ހުސޭނީ ގޯޅިން ފެށިގެން މަސްވެރިންގެ ޕާކާ ހަމަ އަށް.

ޗާނދަނީ މަގު - ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން ފެށިގެން ފަރީދީ މަގާއި ހަމައަށް.

އޯކިޑްމަގު - ޗާންދަނީ މަގުން ފެށިގެން ހުސޭނީ ގޯޅިއާ ހަމައަށް.

ބޮޑު ތަކުރުފާނު މަގުން ފެށިގެން އަމީރީއަހުމަދު މަގާ ހަމައަށް ހިތްފަސޭހަ ގޯޅި، ފިނިހިޔާ ގޯޅި، ނާދީ ގޯޅި ލޮޓަސް ގޯޅި.

ޗާންދަނީ މަގުން ފެށިގެން އޯކިޑްމަގާއި ހަމައަށް ބަންދުވާ ގޯޅިތަކަކީ އިބްރާހިމް ހަސަން ދީދީ މަގު، އޯކިޑްމަގު ޗާންދަނީ މަގުން ފެށިގެން ފާމްދޭރީ މަގާއި ހަމައަށް ދަނބު ގޯޅި ބަންދު.

ޝަހީދު އަބްދުﷲ ޒުހެއިރު ހިނގުން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން ފެށިގެން މެދުޒިޔާރަތް މަގާއި ހަމައަށް ބަންދުވާނެ.

މެދުޒިޔާރަތްމަގު ޝަހީދު ޢަބްދުﷲ ޒުހައިރު ހިނގުމުން ފެށިގެން ޝަހީދު ކުޑައާދަމްގެކުޑަ ތުއްތު ހިނގުމާއި ހަމައަށް ބަންދު.

ޝަހީދު ހުސައިން މުހައްމަދު ހިނގުން މެދު ޒިޔާރަތް މަގުން ފެށިގެން ދަރުމަވަންތަ މަގާއި ހަމައަށް.

ޝަހީދު ކުޑައާދަމްގެކުޑަ ތުއްތު ހިނގުން- މެދުޒިޔާރަތްމަގުން ފެށިގެން ދަރުމަވަންތަ މަގާއި ހަމައަށް.

ދުއްވާކޮޅު ބަދަލުކުރާ މަގުތައް

1. ފަރީދީ މަގާއި ލިލީ މަގާއި ދެމެދު ޗާނދަނީ މަގުން އުތުރުން ދެކުނަށް ދުއްވާ ގޮތަށް ބަދަލުކުރުން.

ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދަށް ބަންކުރާ މަގުތައް

1. އަލިކިލޭގެފާނު މަގު ކަޅުހުރާ މަގާ ގުޅުނު ހިސާބުން ފެށިގެން އަލިކިލޭގެފާނު މަގުން އުތުރަށް ދަތުރު ނުކުރެވޭ ގޮތަށް

2. ލިލީމަގު ޑޭޒީ މަގާ ގުޅުނު ހިސާބުން ފެށިގެން ލިލީ މަގުން އިރަށް ދަތުރު ނުކުރެވޭ ގޮތަށް.

އެ ސަރަހައްދުތަކުގެ ޓްރެފިކް ބަލަހައްޓާ ފުލުހުންގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ހުރިހާ އެންމެން ވެސް އަމަލުކުރަން އެ މުއައްސަސާ އިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ.