މޭޑޭ މުޒާހަރާގައި ޖަލަށް ލި ނާސިރާ ޝަރުތުތަކާ އެކު މިނިވަންކޮށްފި

އިިދިކޮޅު ފަރާތްްތަކުން މޭޑޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު މުޒާހަރާގައި ފުލުހަކަށް ހަމަލާދިން މައްސަލާގައި ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކޮށްފައިވާ ނާސިރާ އަލީ ޝަރުތުތަކާ އެކު މިއަދު މިނިވަންކޮށްފި އެވެ.


މެއި، 2015 ގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި މަގުމައްޗަށް ވެއްޓުނު ފުލުހެއްގެ ގައިގައި ޕްލާސްޓިކް ހުސް ފުޅިއަކުން ޖެހިކަން ސާބިތުވެ، ނާސިރާ ޖަލަށް ލާން މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފައި ވަނިކޮށް އޭނާ ދޫކޮށްލީ މައާފް ދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށް ދިނުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އުފެދިފައި އޮންނަ ކްލެމެންސީ ބޯޑުންނެވެ.

ނާސިރާ ދޫކޮށްލީ ހުކުމުގެ ބާކީ އޮތް މުއްދަތުގައި އިތުރު ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފި ނަމަ އަނބުރާ ޖަލަށް ގެންދާނެ ކަން އަންގައި، އެ މުއްދަތުގައި އިތުރު ކުށެއް ނުކުރަން ޝަރުތުކޮށްފަ އެވެ.

ނާސިރާ ޖަލަށް ލާން މިދިޔަ އަހަރު ހުކުމް ކުރުމުގެ ކުރިން ވެސް އޭނާ ހުރީ ބަންދުގަ އެވެ. ހުކުމް ކުރުމުގެ ކުރިން ބަންދުގައި ހުންނަ މުއްދަތަކީ ވެސް ހުކުމުން އުނިކުރެވޭނެ މުއްދަތެކެވެ.

ނާސިރާގެ އިތުރުން އެހެން ބަޔަކު ވެސް އެ މައްސަލާގައި ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރި އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުން މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް މަރުހަލާގައި ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ.