އެއްވެސް މެމްބަރަކު ދެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ނުގުޅޭނެ: ޕީޕީއެމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމްގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ދެން ގުޅިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހާއި ނައިބު ރައީސް މޫސާ މަނިކުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއްގައި ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ފެންނާނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ އެކު ތިއްބެވި މެމްބަރުން ޕީޕީއެމާ ގުޅޭ މަންޒަރު ކަމަށެވެ.

ދަގެނތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހްމަދު ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމް މެމްބަރުން ތިއްބެވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ އެކު ސާބިތުވެ އެމަނިކުފާނަށް 2018 ކާމިޔާބުކޮށްދޭން ކަމަށެވެ. ޕީޕީއެމްގައި ތިއްބެވުމަށް ފަހު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ، ކުރިން ވެސް "އެ ފިކުރިއްޔާތުގެ" މެމްބަރުން ކަމަށާއި އެ މެމްބަރުން އަސްލަށް ރުޖޫއަވެވަޑައިގަތީ ކަމަށް އިލްހާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕީޕީއެމްގަައި އުފެދުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި، ރައީސް ޔާމީނާ އެކު ތިއްބެވުމަށް ފަހު ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފަޅިއަށް މިފަހުން އަރާވަޑައިގަތީ، މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތާއި ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިނެވެ.

ޕީޕީއެމް/އެމްޑީއޭ ކޯލިޝަނުން މީގެ ކުރިން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި 54 ވޯޓު ހޯދި އެވެ. އެކަމަކު މި ފަހުން ނެގި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ ވޯޓު ދިފާއުކުރީ 48 ވޯޓުންނެވެ. އެހެންކަމުން، މަސީހުގެ ވޯޓު ކާމިޔާބުކުރި ނަމަވެސް، ވޯޓުގައި ސަރުކާރަށް މަޖިލީހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ވަނީ ގެއްލެން ފަށައިފަ އެވެ.