ގާސިމް 15 ދުވަހު ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އަމުރުކޮށްފި

ރޭ ހައްޔަރުކުރި ޖޭޕީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް، 15 ދުވަހު ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދާދި ދެންމެއަކު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.


ގާސިމް ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ހުއްދަ ދެއްވީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަބްދުލް ބާރީ ޔޫސުފެވެ. އަދި ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު ވެސް ނެރުއްވީ އޭނާ ކަމަށް ވާތީ، ބަންދުގެ މަޖިލިހުގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނެވުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ގާސިމްގެ ވަކީލުން ދެންނެވި ކަމަށް، ވަކީލް މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެކަމަކު މާރިޔާ ވިދާޅުވީ އިސް ގާޒީ ބާރީ، އެކަމުން ތަނާޒިލްވެވަޑައިގަންނަވަން އިންކާރުކުރައްވައި، ބަންދުގެ މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދެވީ އޭނާ ކަމަށެވެ.

ގާސިމްގެ މުއްދަތު 15 ދުވަހަށް އިތުރުކުރަން ފުލުހުން ބޭނުންވަނީ ކީއްވެގެންތޯ އާއި އެނޫން މުއްދަތަކަށް، "ހަތަރު ދުވަސް ނޫނީ ފަސް ދުވަހަށް" ނަމަވެސް ނޭދެނީ ކީއްވެގެންތޯ ދިފާއީ ވަކީލުންގެ ޓީމުން ވަކާލާތުކުރި ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ވިދާޅުވީ އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އިސް ގާޒީ އެއްވެސް ސުވާލެއް ފުލުހުންނާ ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ދެންނެވިން ކީއްވެތޯއޭ ހަތަރު ދުވަސް. ނޫނީ ފަސް ދުވަސް (ނުޖެހީ). ކީއްވެގެންތޯއޭ ހަމަ މެޖިކް 15 (ޖެހީ)،" ބަންދުގެ މުއްދަތު ކުރުކުރެވޭތޯ ކުރެއްވި ވަކާލާތާ ގުޅޭ ގޮތުން މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ގާސިމްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ގެނައުމުން، ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ބައެއް ބޭފުޅުން މަޑުކޮށްލައްވައިގެން --ފޮޓޯ/ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

"އަޅުގަނޑުމެން އެތައް ނުކުތާއެއް ނެންގެވިޔަސް ގާޒީ އެ މުއްދަތު ދެއްވީ، ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބޭނުންވާ ތަނެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް،" މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ގާސިމް ދޫނިދޫގައި މިހާރު ވެސް ބަހައްޓާފައި ވަނީ ކުރީ ފަހަރު ވެސް ހުންނެވި، ވައި ދައުރުވުމުގެ މައްސަލަ ހުރި ކުޑަ ގޮޅީގައި ކަމަށް ޖޭޕީން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ވައި ދައުރުވާ ތަނެއްގައި ގާސިމް ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކުރީ ފަހަަރު އަމުރުކުރިޔަސް އެކަން ރަނގަޅު ނުކުރާކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުންޏެވެ.

މާރިޔާ ވިދާޅުވީ ގާސިމް ފަދަ އުމުރުން ދޮށީ ބޭފުޅަކު އެފަދަ ތަނެއްގައި ބެހެއްޓުން ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް ވަކާލާތުކުރެއްވި ކަމަށާއި ގާސިމް ވެސް ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ތެދުވެވަޑައިގެން އެކަމަށް އިލްތިމާސް ކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

އެ މަޖިލީހުގައި ފުލުހުން ބުނެފައި ވަނީ ގާސިމް ބަންދުކޮށްފައި ބަހައްޓަން ނިންމީ ސިއްހީ ހިދުމަތް ލިބޭ ފަދަ ތަނެއްގައި ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ

މިފަހަރު ގާސިމް ހައްޔަރުކުރީ އެކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލް އައިޝަތު ބިޝާމް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެދިވަޑައިގަތުމުންނެވެ. އެކަމަކު އެންމެ ފުރަތަމަ ގާސިމް ހައްޔަރުކުރީ، ޕީޖީގެ ރޯލެއް ނެތި، ފުލުހުން އެދުނު އެދުމަކަށް، އިސް ގާޒީ ބާރީ ދެއްވި އަމުރަކަށެވެ. އެފަހަރު ބަންދަށް ހަ ދުވަސް ދިން ފަހުން، އެއީ ގާނޫނާ ޚިލާފު އަމުރެއް ކަމަށް، ހައި ކޯޓުން ނިންމައި، ގާސިމް ދޫކުރި އެވެ.

ރޭ ދަންވަރު ގާސިމް އަލުން ހައްޔަރުކުރީ ވެސް ދާދި އެއްކަހަލަ ތުހުމަތުތަކެއްގަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަން 42 މެމްބަރުންގެ ސޮއި ހޯދަން، "ގަވާއިދާ ހިލާފަށް" މަސައްކަތްކުރެއްވުމާއި ސަރުކާރު ވައްޓާލަން މަސައްކަތްކުރައްވާކަމުގެ ތުހުމަތު ވެސް ކޮށްފައިވެ އެވެ. ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު އިސް ގާޒީ ބާރީ ދެއްވީ ފުލުހުން ހުށަހެޅި އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓަކަށް ބައްލަވާފަ އެވެ.

ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާ އެކު ގާސިމް ވަނީ ދޫނިދު އަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ.