ޖަގަހަ ހަދައި، ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަނުން ޖަލްސާތައް ފަށައިފި

މިދިޔަ ހޮނިހިރުދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި، ޕީޕީއެމް ބަލިވި ނަމަވެސް އާ ހިތްވަރާއެކު މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރު ކޯލިޝަނުން މިރޭ ޖަލްސާތައް ފަށައިފި އެވެ.


ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު އާޓިފިޝަލް ބީޗު ކުރިމަތީގައި ހުންނަ އެމްޑީއޭގެ ޖަގަހައިގައި، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަނުން ޖަލްސާތައް ފެށިއިރު، ކުރިއަށް އޮތް ފަސް ރޭ ވެސް ސިލްސިލާކޮށް އެތަނުގައި ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ.

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރު ކޯލިޝަނުން ޖަލްސާތައް ފެށި ނަމަވެސް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ފަހަކަށް އައިސް ކޮންމެ ރެއަކު ކަހަލަ ގޮތަކަށް ބައްދަލުވުން ބާއްވަމުން އައި މ. ކުނޫޒްގައި މިރެއިން ފެށިގެން ޖަލްސާތައް ބޭއްވި ދާނެކަމާ މެދު މިހާރު ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފަ އެވެ. އެ ސުވާލު އުފެދުނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ކުރި ބޮޑެތި ޝަރުތުތަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި، ފިތުނަ އުފެދޭ ވާހަކަތައް ދެއްކެވުމަށް ގާސިމްގެ ގޯތިގެދޮރު ބޭނުން ނުކުރެއްވުމާއި އެފަދަ ކަންކަމަށް މީހުންނަށް ތަންތަން ދޫ ނުކުރެއްވުމާއި ދައުލަތުގެ ތިން ބާރާއި އެ ބާރުތަކުގެ ވެރިންނާ ބެހޭގޮތުން ނުތަނަވަސްކަން އުފެދޭ ވާހަކަތައް ނުދެއްކެވުން ހިމެނެ އެވެ.

ކުނޫޒް އަކީ ގާސިމްގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އޮފީސް ހިންގާ ތަން ކަމަށް ވާއިރު، އެ ބިން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައި ވަނީ ސީދާ އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަމުގަ އެވެ. އެހެންވެ، ގާސިމްގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތަކާއެކު ކުނޫޒުގައި ޖަލްސާތައް ބޭއްވިދާނެ ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދެ އެވެ. އަދި އެކަން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ގޮތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ގާސިމްގެ ގާނޫނީ ވަކީލުން މިހާރު އަންނަނީ ދިރާސާ ކުރަމުންނެވެ.

އެމްޑީއޭ ޖަގަހައިގައި ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަނުން މިރޭ ޖަލްސާތައް ފެށިއިރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމްގެ އިތުރުން އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ޝިޔާމާއި އެ ޕާޓީގެ އިސްވެރިންގެ ތަސްވީރު އެތަނުގައި ބޮޑުކޮށް ކުރަހާފައި ހުއްޓެވެ. އަދި ހުރިހާ ވަގުތަކު ވެސް އެތަނުން ކޮފީ އާއި ބިސްކޯދު ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް ޖަގަހައިގައި އިއުލާނު ކުރި އެވެ.

މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ގިނަ މިނިސްޓަރުންނާއި ޕީޕީއެމް-އެމްޑީއޭގެ ގިނަ އިސްވެރިންތަކެއް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއިރު، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރައީސް ޔާމީން ވެސް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން ބުންޏެވެ.