ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިންތަކެއްގެ މައްސަލަ މީޑިއާ ކައުންސިލަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމްގެ އަބުރަށް އަރައިގެންފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ހަ ނޫސްވެރިއެއްގެ މައްސަލަ ރައީސް އޮފީހުން މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.


ރައީސް އޮފީހުން ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނިއުސް ޑައިރެކްޓަރު އަލީ ޔޫސުފާއި ސީނިއަ ޖާނަލިސްޓް މުހައްމަދު ފަޒީނާއި ސީނިއަ ވީޑިއޯ ޖާނަލިސްޓް މުހައްމަދު ވިސާމާއި ސީނިއަ ޖާނަލިސްޓް އަޒްމޫން އަހުމަދު އަދި އެސިސްޓެންޓް ނިއުސް ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމްގެ މައްސަލަ އެވެ.

މި ނޫސްވެރިންގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅީ ރާއްޖެޓީވީގެ ނިއުސް ވެބްސައިޓް، ރާއްޖެއެމްވީގައި ޝާއިއުކުރި ރިޕޯޓްތަކަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

ވަކިވަކިން ހުށަހެޅި މި މައްސަލަތަކުގައި ބުނެފައި ވަނީ ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ހައްގަށާއި އަބުރަށް ގެއްލުން ލިބޭ ފަދަ އެއްޗެއް އެ ލިޔުންތަކުގައި ހިމެނޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ހުށަހެޅި މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ހަތް ދުވަހުގެ ފުރުސަތެއް ދީ އެ ނޫސްވެރިންނަށް މީޑިއާ ކައުންސިލުން މިއަދު ވަނީ އެކަން އަންގައިފަ އެވެ.

މީގެ ކުރިން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ރާއްޖެޓީވީ ވަނީ ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ބޮޑު ޖޫރިމަނާއެއް ކޮށްފަ އެވެ. އެކަމަކު އެ ދެ ޖޫރިމަނާ ވެސް އެ ސްޓޭޝަނުން ދެއްކި އެވެ.