ރީކޯ މޫސަ ވަކިކުރަން މެމްބަރުންނަށް ފައިސާ ބެހިތޯ އަލީމްއާ ސުވާލުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާ މަނިކުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން މެމްބަރުންނަށް ފައިސާ ބެހިންތޯ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ފެކްޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަބްދުލްއަލީމްއާ މިއަދު ފުލުހުން ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.


އަލީމް "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އޭނާއާ ގިނަ ސުވާލުތަކެއް ކުރި ކަމަށެވެ. މޫސަގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލާގައި ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ހުށަހެޅިތޯ ފުލުހުން އެހި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިއާއެކު، އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދިން ފައިސާ އޭނާއާ ހަވާލުކުރިތޯ އާއި އެ ފައިސާ ގޭގައި ރައްކާކުރިތޯ ވެސް ތަހުގީގުގައި ފުލުހުން ސުވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އަލީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދިނުމަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަޅުގަނޑާ ހަވާލުނުކުރާ ކަމަށް ދެންނެވިން. އެހެންވީމާ އެފަދަ ފައިސާއެއް ގޭގައި ރައްކާ ނުކުރާ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ފުލުހުންނަށް ދެންނެވިން،" އަލީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން އޭނާ މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބުނާ ނަމަ އެއީ ދޮގެއް ކަަމަށް ވެސް ތަހުގީގުގައި ބުނެފައިވާނެ ކަމަށް އަލީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހާއި ނައިބު ރައީސް މޫސަ މަގާމުން ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކުގައި ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދިން ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ މައްސަލަ ވެސް ފުލުހުން އަންނަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ. އޭގެތެރޭގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމާއި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒުގެ އިތުރުން ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

ގާސިމަށް ތުހުމަތުކުރާ ރިޝްވަތުގެ މައްސަލަތަކެއްގައި ދައުވާކޮށް، މިހާރު ވަނީ ޝަރީއަތް ވެސް ފަށައިފަ އެވެ.

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް އިސްލާހު ގެނެސް، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަތައް ވަނީ ބޭރުކޮށްލައިފަ އެވެ. ގަވާއިދަށް ގެނައި ބަދަލާ އެކު އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ މިހާރު ވެއްދޭނީ މަޖިލީހުގެ 42 މެމްބަރުންގެ ސޮޔާއެކުގަ އެވެ. އެ އަދަދަށް މެމްބަރުން ހަމަކޮށް، އަލުން މައްސަލަތައް ވައްދާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.