އެމެރިކާއަށް ދާ މުސްލިމުންނާ މެދު އަމަލުކުރާ ގޮތާ މެދު ޝަހީދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި

އެމެރިކާ އަށް ދާ މުސްލިމުންނާ މެދު އެ ގައުމު ބޯޑާ ކޮންޓްރޯލް އިދާރާތަކުން އަމަލުކުރާ ގޮތާ މެދު ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޝަހީދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައި ސިޓީއެއް ފޮނުއްވައިފި އެވެ.


އދ. ގެ ދީނީ މިނިވަންކަމާ ބެހޭ ރެޕަޓުއާގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޝަހީދު ސްވިޓްޒަލެންޑްގެ ޖެނީވާގައި ހުންނަވާ އެމެރިކާގެ ސަފީރު ތެޑޯރޭ އަލެގްރާ އަށެވެ. ޑރ. ޝަހީދާއި އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާ ބެހޭ ރެޕަޓުއާ، ޑޭވިޑް ކައޭ އެކުގައި ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ބައެއް މުސްލިމުން އެމެރިކާ އަށް އެތެރެވާން އުޅުމުން އެ މީހުންގެ ސިޔާސީ ފިކުރާއި ދީނީ ވިސްނުން ހުންނަ ގޮތާ މެދު ސުވާލުކުރާ ކަމަށެވެ.

ދެ ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި އާންމު ގޮތެއްގައި އެގޮތަށް އަމަލުކުރަނީ މެދު އިރުމަތީގެ ގައުމުތަކާއި ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކުގެ މުސްލިމުންނާ މެދުގަ އެވެ.

މުސްލިމުންނާ ކުރާ ސުވާލުތަކުގެ ތެރޭގައި ދުވާލަކު ކިތައް ނަމާދު ކުރަންތޯ އާއި ނަމާދު ކުރަން ދަނީ ކޮން މިސްކިތަކަށްތޯ އާއި ގަބޫލުކުރަނީ ދީނީ ކޮން އިލްމުވެރިއެއް ދައްކާ ވާހަކައެއްތޯ ހިމެނެ އެވެ. އަދި ލަޖެގުގައި މުސައްލަ އާއި ގުރުއާން ޚަތިމު ހުރެއްޖެ ނަމަ އެކަމާ މެދު ވެސް ސުވާލު ކުރާ ކަމަށް ސިޓީގައި ޝަހީދު ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

ޝަހީދުމެންގެ ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލުން ކުރާ އެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ނުދީފި ނަމަ ހައްޔަރުކޮށް، ޖިސްމާނީ ގޮތުން އަނިޔާކޮށް، އެމެރިކާ އަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ނުދޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ދަނީ ލިބެމުންނެވެ. އެކަމާ މެދު ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ވެސް އެ ސިޓީގައި ވެ އެވެ.

"އެމެރިކާ އިން ސޮއިކޮށް ބައިވެރިވެފައިވާ އދ. މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ މުއާހަދާގެ ދަށުން މިނިވަންކަމާ އެކު ވިސްނާ ފިކުރު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ދީނީ މިނިވަންކަމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަށް އިހްތިރާމްކޮށް، އެ ހައްގު ރައްކާތެރިކޮށް ދިނުމަކީ އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ ޒިންމާއެއް ކަން ހަނދާކޮށް ދެމެވެ،" ޝަހީދާއި ޑޭވިޑްގެ ސިޓީގައި ވެ އެވެ.

ދެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ އެ ކަންބޮޑުވުންތަކާ މެދު އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ ޖަވާބެއް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލަށް ވެސް ހުށަހެޅޭނެ ޖަވާބުތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

ބައެއް ގައުމުތަކުގެ މުސްލިމުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކޮށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އަމުރަށް އަމަލު ކުރުން އެ ގައުމުގެ ކޯޓުތަކުން ވަނީ ހުއްޓުވައިފަ އެވެ.