ފާއިޒާއި މުއުތަސިމް ވަކިކުރަން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލްކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހުގެ ދަށުން ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ފާއިޒު ހުސައިނާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން ފަނޑިޔާރު ކަމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމި ނިންމުމާއި ގާނޫނަށް ގެނައި އެ އިސްލާހު ބާތިލް ކުރަން ވަކީލުންތަކެއް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.


ޑިސެމްބަރު، 2014 ގައި ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހެއްގެ ދަށުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު ފަހަކަށް މަދުކުރަން ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅިގެން ދެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އޭރު ތިއްބެވި ހަތް ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ދެ ބޭފުޅަކު އިނާޔަތް ލިބޭ ގޮތަށް ފަނޑިޔާރު ކަމުން ވަކިކުރަންޖެހެ އެވެ. ވަކިކުރާނެ ފަނޑިޔާރުން ކަނޑައެޅުމުގައި ޖޭއެސްސީން މަޖިލީހަށް ލަފާ ދިނީ ފާއިޒާއި މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށެވެ. މަޖިލީހުން ވެސް ފާސްކުރީ ޖޭއެސްސީގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށެވެ.

ޖޭއެސްސީގެ އެ ނިންމުމާއި ގާނޫނަށް ގެނައި އެ އިސްލާހު ބާތިލްކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ބޮޑުބޭބެ ވިދާޅުވާ ދެބެން ކަމަށްވާ ޝާހީން ހަމީދާއި މައުމޫން ހަމީދުގެ އިތުރުން ވަކީލް ހަސަން މައާޒް ޝަރީފެވެ.

އެ މައްސަލާގައިވާ ގޮތުން ގާނޫނަށް ގެނައި އެ އިސްލާހަކީ ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށާއި ކޯޓުތަކުގެ މިނިވަން ގެއްލުވާލަނިވި ގޮތެއްގައި އަދި ގާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. އަދި ޖޭއެސްސީގެ އެ ނިންމުމަކީ ވެސް ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފް ބާތިލް ނިންމުމެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް އެ މައްސަލާގައި އެދިފައިވެ އެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަވާއިދު ބުނާގޮތުން އެ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމުގެ ހުއްދަ ދޭނީ އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިިޔާރުންގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

ފާއިޒާއި މުއުތަސިމް ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން ޖޭއެސްސީން ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން މައުމޫން ހަމީދު ޖޭއެސްސީގައި އެދުމުން އެ ކޮމިޝަނުން ޖެނުއަރީ، 2015 ގައި ޖަވާބު ދީފައިވަނީ އެ މައުލޫމާތަކީ ހަމައެކަނި މަޖިލީހާ ހިއްސާ ކުރާ މައުލޫމާތެއް ކަމަށެވެ.

އެކަމަކު އެހާތަނަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެއްވެސް ފަނޑިޔާރަކާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ސާބިތުވެފައި ނުވާ ކަމަށާއި އަދި އެހާތަނަށް އެއްވެސް ފަނޑިޔާރެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާފައިނުވާ ކަމަށް ވެސް އެ ސިޓީގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

އެއްވެސް ފަނޑިޔާރެއްގެ ގާބިލްކަން އިވެލުއޭޓް ނުކުރާ ކަމަށް ޖޭއެސްސީގެ ސިޓީގައި ބުނި ނަމަވެސް ފާއިޒާއި މުއުތަސިމް ވަކިކުރަން މަޖިލިހުން ނިންމާފައި ވަނީ އެ ދެބޭފުޅުން ގާބިލް ނޫން ކަމަށް ބުނެ އެވެ.