ޚަބަރު / އެމްޑަބްލިއުއެސްސީީ

މާލޭ މަގުތަކުން ފެން ހިންދުން 12.9 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އެމްޑަބްލިޔޫއެސްސީ އަށް

މާލޭ ސްޓޯމް ވޯޓާ ޕްރޮޖެކްޓް ފޭސް 4 ގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު. ފޮޓޯ/ހައުސިން މިނިސްޓްރީ، ޓްވިޓާ

13 ޖޫން 2017 - 17:57

19 comments
angry icon 82%

އަމީނީ މަގާއި ކަންބާއައިސާ ރަނި ހިނގުމުގައި ފެން ބޮޑުވާ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުން 12.9 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއާ މިއަދު ހަވާލު ކޮށްފި އެވެ.

"މާލޭ ސްޓޯމް ވޯޓާ ޕްރޮޖެކްޓް ފޭސް 4" ނަމުގައި ހިންގާ މި މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ މިނިސްޓަރު ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒެވެ. އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ފަރާތުން ސޮޮއި ކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް ފަޒުލް ރަޝީދެވެ.

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހަރަދު ކޮށްގެން ހިންގާ މި މަޝްރޫއަކީ ވާާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން މަލޭގެ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ އަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ހިންގާ މަޝްރޫއުގެ ހަތަރު ވަނަ ފިޔަވައްސެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، މަސައްކަތް ކުރާނީ، ބުރުޒު މަގުން ދޮންއަދަރާދަ ހިނގުމުން ފެށިގެން ހިލާލީ މަގާއި ދެމެދު ވާ ސަރަހައްދާއި އަމީނީ މަގުން ކަށިމާ ހިނގުމުން ފެށިގެން ނިކަގަސް މަގާއި ދެމެދު ސަރަހައްދު އަދި އަމީނީ މަގު ހަނދުވަރީ ހިނގުމުން ފެށިގެން ކަނބާ އައިސާ ރަނި ހިގުމާއި ދެމެދުގައި ފެން ހިންދުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމަށެވެ.

މި ސަރަހައްދުތަކުގައި މަސައްކަތް ނިމުމުން ކަނބާއައިސާ ރަނި ހިނގުމާއި އަމީނީ މަގުގައި ފެން ބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ އަށް ހައްލު ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި މި މަޝްރޫއު ނިމޭ އިރު ޖުމްލަ ހަތަރު ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން ގާއިމު ކުރެވޭނެ ކަން ވެސް މިނިސްޓަރު ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ.

އަދި މިފިޔަވަހި ނިމުމުން، ވާރޭ ވެހިގެން ހެދޭ ފެންގަނޑު ހިނދޭލެއް އަވަސްވެގެން ދާނެ ކަމަށާއި މިހާރު ވެސް ނަތީޖާ ރަނގަޅު ކަމަށް މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ. މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް ހަމަސް ތެރޭގައި ހަދާ ނިންމާ ގޮތަށް ހަވާލުކުރި މަޝްރޫއެކެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް ފަޒުލް ރަޝީދު ވަނީ މިހާތަނަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފިޔަވަހިތަކުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ކަން ފާހަގަ ކުރައްވާފަ އެވެ.

މީގެ ދެ މަޝްރޫއެއް މިހާރު ނިމިފައިވާ އިރު މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ ތިންވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަޝްރޫއު ކަމަށް މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެ މަޝްރޫއު ވެސް ކައިރި މުސްތަގުބަލެއްގައި ނިމޭނެ އެވެ.

19 ކޮމެންޓް, 39 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 13%
icon sad icon sad 5%
icon angry icon angry 82%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އިދުރީސް

14 June 2017

އަހަރުމެންގޭ މަގު ކޮނެފައި އަވަހަށް ގާ ނޭތުރެންޏާ ކޮނެގެން ނުވާނެ. ފެންބޮޑުވިޔަސް ހެޔޮ. ތިޔަކަމެއް ކުރިއަސް ފެންބޮޑުވޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހަބޭސް13

14 June 2017

ބަލަ މާލޭގެ މަގުތަކުގަ ފެންބޮޑުވިހަނދާން ނުވާމީހަކު ހާދަގިނަފައިސާއެއް ބަޖެޓުންތިހަރަދުކުރަނީ އަނެއްކަ ހަނދާވީތަ ނޫނީ ފެންބޮޑުވަނީތަ ؟؟؟؟

The name is already taken The name is available. Register?

ހައްހައްހާ

14 June 2017

ވާރޭވެހޭއިރު މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވާނެއެވެ. އެކަން ހުއްޓޭނީ މާލެވަރުގެ ބޮޑު ބިޔަ ހޮޅިއެއް އަޅައިގެންނެވެ. އެހެނީ ވެހޭ ހޮޅީގެ ފަލަމިނަކީ މާލޭގެ ބޮޑުމިނެވެ. ދެން އެހޮޅިން އަންނަފެން ވަގުތުން ނެރެވޭނީވެސް އެވަރުގެ ބޮޑު ހޮޅިއެއް އެޅީމަނޫން ހެއްޔެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ބަކުރުބެ

14 June 2017

ބަލަ ތިރަށުގެ ފެން އަދިވެސ ބޮޑުވޭތަ. އަހރުމެނ ހަދާނެއްވެސް ނެތް

The name is already taken The name is available. Register?

މުއިޒްޑްއަޕް

14 June 2017

ބަޓް ބަޓް މުއިއްޒު ބުނުއްވި މިހާރަކު ފެންބޮޑުވާ ހަނދާނެއް ނެތޯ. އަނެއްކާ ހަނދާންވީއުތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ޕަންޕް

14 June 2017

"އަދި މިފިޔަވަހި ނިމުމުން، ވާރޭ ވެހިގެން ހެދޭ ފެންގަނޑު ހިނދޭލެއް އަވަސްވެގެން ދާނެ ކަމަށާއި މިހާރު ވެސް ނަތީޖާ ރަނގަޅު ކަމަށް މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ." ބަލަ ފެން ހިންދަން ތިޔަ ބޭނުންކުރަނީ ޕަންޕު. މުއިއްޒަށް ނޭގުނު ދޯ ޕަންޕު ބޭނުންކުރީމަ އެ ފެން ހިނދެނީ ބިމަށް ނޫންކަން. ބަލަ ޕަންޕު ކުރަނީ ފެން މޫދަށް ފޮނުވަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ްޤުއްޓޭ

14 June 2017

ކީއްތޯ ވާނީ ތިކަހަލަ ބޮޑެތި ޕްރެޖެކްޓް ތައް ބިޑުގެ އުސޫލުން ޢާއްމު ފަރުދުންނަށް ހުލުވާލިއްޔާ! ހަމަ ގައިމުވެސް އޭރުން ރައްޔިތުން ނަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ މަންފާ އެއް ކުރާނެ ކަން ޔަޤީން. އަބަދުވެސް އެކިއެކި ނަންނަމުގައި ޕްރޮޖެކްޓް ތައް ހަވާލު ކުރަނީ ސަރުކާރުގެ ކޮންމެވެސް ކުންފުންޏަކާ. މިހެން ވުމުގެ ސަބަބުން ޢާއްމު އެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް ފައިދާ އެއް ނުކުރޭ. ތި ހުންނަނީ ވެންމަސް ވެނަށް ކާން ދިނުން ކަހަލަކަމެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ދިވެހިމީހާ

15 June 2017

ޢެއި ކެމްޕޭން ޓިމްތަކޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ކުވާލާ

14 June 2017

މިއީ ކިހިނެއްވާކަމެއް މާލޭގެ މަގެއްގަ ފެންބޮޑުވީ ހަނދާންހުރި ބަޔަކުވެސް ނޫޅޭ މިހާރަކު ދެން ކޮންފެނެއް ހިންދަންތޯ ތިއުޅެނީ

The name is already taken The name is available. Register?

ހާދާލު

14 June 2017

12 މިލިއަން.....!!!!!!...... މަދުވާނެ؟؟؟؟

The name is already taken The name is available. Register?

ޑޭންޖުރެސް

13 June 2017

މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ހެދޭ ފެންގަނޑު ހިންދުމަށް ޓަކައި މީންސް ހުރި ގޮތެއް ގައި ހަމައެކަނި މަސައްކަތް ކުރަނީ މަމެން ޕިންކީންގެ ބިއުޓިފުލް ސަރުކާރުން އެކަނި އެވެ. އެމެންގެ ވެރިކަމުގައި މިކަން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެމެން ބެލީ ކޮރަޕްޝަންގެ އުސޫލުން އެކަން އިންޑިއާ ކުންފުން ނަކާއި ގުޅިގެން މޭޒު ދަށުން ދަމާ ކުޅެވޭނީ ކިހިނެއްތޯ އެވެ. އެމެންނަށް ނުވާނެއެއް ނޫން މިފަދަ ޖެންޓުލް މެން ސްޓައިލްގެ މަސައްކަތް ބިކޮޒް އެމެންގެ ބޮޑޭ އަކީ އެއީ އަތުން ފައިން ދުވަހަކު ވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށް ގެން ކައިގެން ބޮއިގެން އުޅުނު އެއްޗެއް ނޫން ވިއްޔާ. އެމެންގެ ބޮޑޭ އަމިއްލަ އަށް މީހުންނަށް މެސެޖް ފޮނުވާއިރު މެސެޖް ގައި އެބަލިޔެއޭ އޭނާ އަމިއްލަ އަށް މީ ރައީސް އެ ކިޔައިގެން. އެ ކިހިނެއް ރައީސް އަކަށް ވާނީ ރައްޔިތުން އޭނާ އަށް ނޫނެކޭ ބުނެފައި އޮތްވާ ދޯ. އެމެންގެ ކަންކަން ހުންނަ ގޮތް އެއީ ވަރަށް ޑޭންޖުރެސް ގޮތެއް ކަމަށް ފީލްވަނީ ދޯ. އެމެންގެ ކުދިން ކެޓްވޯކް ޖައްސަމުން ކާރލީ ހެއަރ ވައިގެ ތެރޭގައި ހޫރަމުން އަންނަ ގޮތް އެއީ ނޯ ޑޭމް ގުޑް ފޯރ މަމެންގެ ގައުމަށް ދޯ. އެއިން ފީލްވަނީ ޑޭންޖުރެސް ފީލިންގް އެއް ދޯ. ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454