"ހިނި އަންނަނީ" ސަޕްރައިޒް އިވެންޓް މިވީ މިއުޒިކް ޝޯއަކަށް!

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ އަޑު ކަނޑުވާލެވޭ ވަރުގެ ބޮޑު ސަޕްރައިޒް އިވެންޓު "ހިނި އަންނަނީ" މިރޭ އޮންނާނެ ކަން އިއުލާން ކުރުމަށް ފަހު، އާދައިގެ މިއުޒިކް ޝޯއެއް ބޭއްވުމުން ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމް/އެމްޑީއޭ ކޯލިޝަނަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.


އެމްޑީއޭގެ ޖަގަހައިގައި ބޭއްވި އިވެންޓް ޕްރޮމޯޓްކުރީ ސިޔާސީ ގޮތުން އާދަޔާ ޚިލާފު ކަންތައްތަކެއް ފެންނާނެ ކަމަށް ބުނެ އެވެ. މިރޭގެ އިވެންޓުގައި ސައިޕްރައިޒް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ފެނި، ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ވެސް އަޑު އިވޭނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އެހެންވެ، އިދިކޮޅު ގިނަ ބަޔަކު ވެސް ތިބީ މިރޭގެ އިވެންޓަށް އިންތިޒާރުކޮށްގެންނެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު ވަކިކުރަން ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންތަކެއް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ކުރި ހޯދާފައި ވަނިކޮށް، މިރޭ އިވެންޓުގައި ފެންނާނީ ކޮން ކަމެއްތޯ ބަލަން ގިނަ ބަޔަކު ތިބީ ޓީވީ ދޮށުގަ އެވެ. އެއީ، މިރޭގެ އިވެންޓް ބޮޑު ޖަލްސާއެއްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮމޯޓްކޮށްފައި އޮތީމަ އެވެ.

އެކަމަކު، އިވެންޓް ފެށުނީ ގިނަ ބަޔަކު އުއްމީދުކޮށްގެން ތިބި ގޮތާ ޚިލާފަށް ވަރަށް "ވައިކޮށެ"ވެ. ޒުވާނުންތަކެއް އަރައި ލަވަ ކިޔަން ފެށީ އެވެ. ޖަގަހަ އަށް މީހުން އެއްކޮށްގެން ބޭއްވީ އާދައިގެ މިއުޒިކް ޝޯ އެކެވެ. އެ ޝޯ ހޯސްޓް ކޮށްދެއްވީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނެވެ. މިހާ ހިސާބުން އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ސަރުކާރަށް މަލާމާތްކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި "ހޭން ފެށީ" އެވެ.

އެމްޑީއޭގެ ޖަގަހައިގައި ސަޕޯޓަރުންތަކެއް މިރޭ މިއުޒިކް ޝޯ ބަލަނީ: ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޕްރޮމޯޓްކުރި އެއްވެސް ކަމެއް މި އިވެންޓަކުން ނުފެނުނު.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

"ވަރަށް ހިނި އައިސްގެން ބޮޑު ޖަލްސާއެއް ބާއްވަނީއޭ ކިޔާފައި މިކުރީ ކޮން ކަމެއް؟ ޖަލްސާ އަށް ދާނެ މީހަކު ނެތް، ވާހަކަ ދައްކާނެ މީހަކު ނެތިގެން ދެތިން މީހަކު ލައްވައި ލަވައެއް ކިޔާލީ. ތިކުރާ ކަންކަމުން ހަމަ އަންނަނީ ހިނި،" ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތަށް ފާޑު ކިޔައި މީހަކު ކޮމެންޓް ކޮށްފައިވެ އެވެ.

ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުބީން މިރޭގެ ޝޯ ހުށަހަޅުއްވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

އެހެން މީހަކު ބުނީ ސަރުކާރަށް ގޮތް ހުސްވެގެން ކުރާ ކަންތައްތަކުން "ވަރަށް ހިނި އަންނަ" ކަމަށެވެ. އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ތިބީ ސާބިތު ކަމާ އެކުގައި ކަމަށާއި ސަރުކާރަށް ދީލައިނުލާނެ ކަމަށެވެ.

"ބަޔަކު ހަމަ ރަނގަޅަށް ވެސް މޮޔަވެއްޖެ، އެހެންވެ އަންނަނީ ހަމަ ހިނި،" މިއުޒިކް ޝޯގެ ފޮޓޯ އާއްމުކޮށް އެހެން މީހަކު ޓުވީޓްކޮށްފައިވެ އެވެ.

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔާމީން މިރޭގެ ޝޯ ހުށަހަޅުއްވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މިއުޒިކް ޝޯ ހުށަހަޅައިދެއްވަމުން ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޔާމީން ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތީ އުފާވެރި ދުވަސްތަކެއް ކަމަށެވެ. މިރޭގެ އިވެންޓުން ވެސް އެ އުފާވެރިކަން ފެންނާނެ ކަމަށާއި އެއްވެސް މީހަކު މާޔޫސްވެ، ހިތްވަރު ދެރަ ނުކުރަން ވެސް އެދިވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

މިއުޒިކް ޝޯ ނިންމާލިއިރު ވެސް ޚާއްސަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުފެނެ އެވެ. އެހެންވެ، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިހާރު އޮތީ "ހިނި އަންނަނީ" ޓެގާ އެކު ސަރުކާރު ކޯލިޝަނަށް މަލާމާތް ކުރުމެވެ.