ވޯޓުތަކަށް މެމްބަރުން މިލިއަނުން ފައިސާ ނެގި މަންޒަރު ފެނުނު: ސިޔާމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި 2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ނެގި ބައެއް ވޯޓުތަކަށް މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން މިލިއަނުން ފައިސާ ނެންގެވި މަންޒަރު ފެނިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށާއި މަޖިލީހުގައި މިހާރު ވެސް އޮތް އެ ހާލަތު ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ސިޔާމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ޕީޕީއެމް/އެމްޑީއޭ އިން ދަރުބާރުގޭގައި އޮތް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ސިޔާމް ވިދާޅުވީ ބަޖެޓު ފާސްކުރުމުގެ ވޯޓުތަކަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ބައެއް މެމްބަރުން ފައިސާ ނެންގެވުމުން ފުރަތަމަ "ސަހަރޯއޭ" ހިތްޕުޅަށް އަރާވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ. ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ނެގުމަކީ ކިހާ ނުބައި ކަމެއް ކަން އެނގިވަޑައިގެން ތިއްބަވައި އެ އަމަލު ހިންގެވުމުން ހިތާމަކުރެއްވި ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕާޓީ ބަދަލުކޮށްފި ނަމަ ނުވަތަ ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ، ނުވަތަ ޕާޓީން ވަކިކޮށްފި ނަމަ، ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު އަނިލް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވެއްދި ދުސްތޫރީ މައްސަލަ އަށް ޕީޕީއެމާއި އެމްޑީއޭ އިން ތާއީދުކުރަނީ، ސިޔާމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އިސްލާމްދީނުގައި ނަހީކުރައްވާފައިވާ ރިޝްވަތުގެ ހުތުރު އަމަލުން މަޖިލިސް ސަލާމަތް ކުރުމަށެވެ. އެއީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލަ އަށް އިންތިހާ އަށް ތާއީދުކުރަން. ފަސާދަ އާއި ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވަން އެއީ ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް. ބައެއް މެމްބަރުން ކޮންމެ ވޯޓަކަށް ނަގާ ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ދެ ލައްކަ ރުފިޔާ އާއި ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި އެއް ޕާޓީން އަނެއް ޕާޓީން ވަކިވާން އެދޭ އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަބަބުން މިއަދާ ހިސާބަށް މި ވަނީ މި މައްސަލަ [ހުއްޓުވަން] ގާނޫނު ފާސްނުކުރެވިފައި،" ސިޔާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ނިހާން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: ދެއިރު ދެ ދަޅަ އަށް ޕާޓީ ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު މެމްބަރުންނަށް އޮވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ވަކި ޕާޓީއެއްގެ ފިކުރު ރައްޔިތުންނަށް ވިއްކުމަށް ފަހު، ފައިސާ އަށް އެ ފިކުރު ބަދަލުކުރުމަކީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާނެ ގޮތެއް ނޫނެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން ވިދާޅުވީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދުސްތޫރީ މައްސަލައެއް ވެއްދީ ގާނޫނުއަސާސީގައިވާ މާއްދާތަކަށް ރިއާޔަތް ކުރުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ. ގައުމުގެ ހެވަށްޓަކައި އެއީ ނިންމަން ޖެހޭ މުހިއްމު ނިންމުމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެކަން މުހިއްމު ވަނީ، ނިހާން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ނުރައްކާތެރި ގޮތަށް ގައުމު އޮޔާ ދިޔަ ނުދިނުމަށެވެ. މަޖިލީހަށް މެމްބަރުން ރައްޔިތުން ހޮވީ "ދެ އިރު ދެ ދަޅަ އަށް" ޕާޓީ ބަދަލުކުރަން ނޫން ކަމަށާއި އެއީީ ރައްޔިތުން ނުރުހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ނިހާން ވިދާޅުވީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމަކަށް ޕީޕީއެމާއި އެމްޑީއޭ އިން ތަބާވާނެ ކަމަށެވެ.