ރައީސް ޔާމީނާއި އަދީބުގެ ވާހަކަ ވެސް ގަބޫލުކުރާކަށް ނުވާނެ: ކުރީގެ އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން ގެއްލުނު ފައިސާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ދައްކަވާ ވާހަކަތައް ވެސް ގަބޫލު ކުރުން ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް، ކުރީގެ އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ނިޔާޒު އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިންގި އެންމެ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ އެންމެ ފުރަތަމަ އޮޑިޓް ކުރެއްވި ނިޔާޒު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީނާއި އަދީބަކީ ވެސް އެ ކުށުގެ ބައިވެރިން ކަމަށާއި އެ ދެބޭފުޅުން ދައްކާ ވާހަކަ ވެސް ގަބޫލުކުރުން ބުއްދިވެރި ނޫން ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެމްއެމްޕީއާރުސީން ގެއްލިފައިވާ 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ވިދާޅުވީ އަދީބުގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ވަޑައިގެންނެވޭނީ، ދައުލަތުން ނެގި ހުރިހާ ފައިސާއެއް އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ފަހުގައި ކަމަށެވެ.

އެ ވާހަކަފުޅަށް ރައްދު ދެއްވައި އަދީބު ރޭ ނެރުއްވި ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ވަނީ އެ ފައިސާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ވާހަކަ ދައްކަވާފަ އެވެ.

އެގޮތުން އެމްއެމްޕީއާރުސީން ގެއްލުނު ފައިސާގެ އަދަދާއި ފައިސާ ހަރަދު ކުރި ގޮތާއި އެކަމުގެ ހަގީގަތް ރައީސް ޔާމީނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށާއި ގެއްލުނު ފައިސާގެ 80 ޕަސެންޓް ރައީސް އަތްޕުޅުގައި މިހާރު ވެސް ހުރި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް އަބްދުﷲ ޒިޔަތު އައްޔަން ކުރައްވައި، ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ފަޅުރަށްރަށް ދޫކުރުން އެ ތަނުގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށް، އެ ރަށްތަކުގެ ފައިސާ ސީދާ އެ ކުންފުންޏަށް ދައްކަން ޖެހޭ ގޮތަށް ބަދަލު ކުރެއްވީ ވެސް ރައީސް ކަމަށް އަދީބު ވިދާޅުވި އެވެ.

ސަރުކާރުގެ އެ ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭ ގޮތުން އަލް ޖަޒީރާ އިން އާއްމުކުރި ޑޮކިއުމެންޓްރީ، "ސްޓީލިން ޕެރެޑައިސް" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވުމުން ލިބިވަޑައިގަތް އިންޒާރުތަކާ ހެދި މިހާރު ސްރީލަންކާ އަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލު ކުރައްވާފައިވާ ނިޔާޒު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އޭނާ މަގާމުގައި ހުންނެވި އިރު ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަންތަކުގެ ވާހަކަ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ދެންނެވި އެވެ. އެކަމަކު ރައީސް ވިދާޅުވީ އެކަމާ އަޅާނުލުމަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެފައި ވެ އެވެ.