އެސެޓްސް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނަށް އާންމުންނަށް މައްސަލަ ހުށައެއްނޭޅޭނެ: ސަރުކާރު

ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އުފެއްދެވި ކޮމިޝަން އޮން ސްޓޭޓް އެސެޓްސް ރިކަވަރީއަކީ އާންމުންނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ ކޮމިޝަނެއް ނޫން ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


މިއަދު އުފެއްދެވި އެ ކޮމިޝަނާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް މުއާޒު އަލީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައިވަނީ އެ ކޮމިޝަނުން ބަލާނީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ދައުލަތަށް ނުލިބި ހުރި ފައިސާގެ މައްސަލަތައް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކޮމިޝަނަކީ އާންމުންނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ ކޮމިޝަނެއް ނޫން ކަމަށް އެ ޓްވީޓްގައި މުއާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

ފައިސާ ހޯދުމުގައި އެ ކޮމިޝަނުން އެހީތެެރިކަން ހޯދާނީ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް އެ ޓްވީޓްގައި މުއާޒު ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

އެ ކޮމިޝަންގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދާއި ރައީސް އޮފީހުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުޖްތާޒާއި ހަދީޖާ ހުސައިނާއި އިބްރާހިމް މަހްފޫޒާއި މުހައްމަދު ސަލީމް (ރޭނިސް ސަލީމް) އެވެ. އެ ކޮމިޝަންގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާނީ މިނިސްޓަރު އަޒްލީނެވެ.

އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އުފެއްދި އެ ކޮމިޝަނަށް ހޯދޭ ހޯދުންތައް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަށާއި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލަށާއި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށާއި އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އިތުރުން އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ ހިއްސާ ކުރާނެ އެވެ.

ގާނޫނު އަސާސީގެ 115 ވަނަ މާއްދާގެ ގ. ބުނާގޮތުން އެކިއެކި ތަހުގީގުތައް ކުރުމަށް ރައީސަށް ލަފާ ދިނުމަށް ވަގުތީ ކޮމިޝަންތައް އެކުލަވާލުމުގެ ބާރު ރައީސަށް ލިބިގެންވެ އެވެ. ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވެސް ވަނީ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ޚިިޔާނާތުގެ ކަންކަން ބެލުމަށް ރިޔާސީ ކޮމިޝަންގެ ނަމުގައި ކޮމިޝަނެއް އުފައްދަވައިފަ އެވެ.