ޖަނާ ހަދަނީ ދޮގު، ނޫސް ހުއްޓާލަން ޖެހުނީ ނުފޫޒުގަދަ މީހުންގެ ސަބަބުން: އިސްމާއިލް ރަޝީދު

މަޝްހޫރު އޮންލައިން ނޫސް، ޗެނަލް ނިއުސް މޯލްޑިވްސް (ސީއެންއެމް) ހުއްޓާލީ ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒު ފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އެ ނޫހުގެ އެއް ހިއްސާދާރު އަދި އެޑިޓަރު އިސްމާއިލް ރަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަދި މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން (މަސީ) ގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަލީ ޖަނާހުގެ 51 ޕަސެންޓް އަދި އިސްމާއިލް ރަޝީދުގެ 49 ޕަސެންޓް ހިއްސާއާ އެކު، މޭ 3، 2011 އިން ފެށިގެން ހިންގަމުން އައި ސީއެންއެމް ރޭގައި ވަނީ ހުއްޓާލައިފަ އެވެ. އަދި ސީއެންއެމްގެ ވެބްސައިޓަށް ރެއިން ފެށިގެން ނުވަދެވެ އެވެ.

އިސްމާއިލް ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސަރުކާރަށް ސަނާ ކިޔާ ނޫހަކަށް ސީއެންއެމް ބަދަލު ކުރުމަށް، ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުނުވުމުން ދެން ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުގަދަ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރީ ސީއެންއެމް ވުޖޫދުން ނެތިކޮށްލުމަށެވެ.

"ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑަށާއި ސީއެންއެމްގެ ޓީމަށް ކުރިމަތި ކުރަމުންދިޔަ ފިއްތުންތަކަށް ބޯނުލެބުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދިޔައީ ސީއެންއެމްގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާދާރަށް އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭ ވަރަށް މަޖުބޫރު ކުރުމެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކުންފުނި އުވާލުމަށް ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ." އިސްމާއިލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ސީއެންއެމްގެ ވެބްސައިޓަށް ވަނުމުން މިހާރު ފެންނަ ސްކްރީން.

ނޫހަށް ކުރިމަތިވި ޕްރެޝަރުގެ ސަބަބުން ސީއެންއެމްގެ ޗެއާމަންކަމުން ޖަނާހު އިސްތިއުފާ ދެއްވައި، އޭނާގެ ހިއްސާ ވިއްކާލުމަށް ނިންމި ކަމަށް ވެސް އިސްމާއިލް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެ ހިއްސާ ވިއްކާނުލުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވީ، ކުންފުނި އުވާލަން ޖެހޭ ހާލަތަށް ޕްރެޝަރު އިތުރުވުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ސީއެންއެމް އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވަނީ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާދާރު ޖަނާގެ އިސް ނެގުމަށް ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ސީއެންއެމް ހުއްޓާލަން އެއްބަސްވީ އިސްމާއިލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އެ ނޫހަށް ހަރަދު ކުރި ޖަނާހުގެ ވިޔަފާރި އަށް ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިވެ، ދެރަ ގޮތެއް ވިޔަ ނުދިނުމަށެވެ. އަދި ސީއެންއެމްގައި މިހާތަނަށް ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތަކާއި ފޮޓޯތައް ނެތިކޮށްލުމުގެ ބަދަލުގައި އެތަކެތި ސަލާމަތް ކުރުމަކީ ވެސް ނޫސް ހުއްޓާލުމަށް އެއްބަސްވި ސަބަބެއް ކަމަށް އިސްމާއިލް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ބުނެވިދިޔަ ސަބަބުތައް ހުރުމުންނާއި ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުގަދަ ފަރާތްތަކަށް ކެނޑިނޭޅި ކުރަމުންދިޔަ ޕްރެޝަރާ ހެދި ސީއެންއެމް ހިންގުމަކީ ޖަނާހު އަށް ކުރެވެން އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ." ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

ސީއެންއެމް ހުއްޓާލީ ސަރުކާރުގެ ޕްރެޝަރުގެ ސަބަބުން ނޫން ކަމަށް ޖަނާ މީޑިއާގައި ދައްކަވަމުން ގެންދަވާ ވާހަކަތަކަށް އިސްމާއިލް ވަނީ ރައްދު ދީފަ އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ޖަނާ ދައްކަވަނީ ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޖަނާ އެގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ގެންދަވަނީ ޕްރެޝަރު ކުރާ މީހުން، އެ ވާހަކަތައް އެގޮތަށް ދެއްކުމަށް މަޖުބޫރު ކުރުވާތީ ކަމަށް އިސްމާއިލް ތުހުމަތުކުރެއްވި އެވެ.

ސީއެންއެމް ހިންގަމުން އައި އޮފީސް ރޭ ބަންދުކޮށް އެ ތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ 15 ވަރަކަށް ނޫސްވެރިންނާއި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުން ގޭގައި މަޑުކުރަން ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ނޫސް، "ހަވީރު" ވެސް ވަނީ ކޯޓު އަމުރަކާ ގުޅިގެން ހުއްޓާލަން ޖެހިފަ އެވެ.