މޯލްޑިވިއަނުން ގެއްލުނު ތިން ލައްކަ ރުފިޔާ ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ދައްކަން އަންގައިފި

މޯލްޑިވިއަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ އިހުމާލުން އެތަނުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ގެއްލިފައިވާތީ ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް މުވައްޒަފަށް އަންގައިފި އެވެ.


އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މޯލްޑިވިއަންގެ ކޮމާޝަލް ޑިޕާޓްމެންޓްގައި މަސައްކަތް ކުރާ އަންހެން މުވައްޒަފަކު ވަނީ 500،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަށް ހިޔާނާތްތެރިވެފަ އެވެ. މޯލްޑިވިއަނުން ވެސް ވަނީ މިފަދަ މައްސަލައެއް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް އެ މުވައްޒަފު ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގާފައިވާއިރު، އޭނާގެ އިހުމާލުން ގެއްލުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން 300،000 ރުފިޔާ، ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ދެއްކުމަށް ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ. ބާކީ ފައިސާ އަށް ހަދާ ގޮތެއް ސާފެއް ނުވި އެވެ.

މޯލްޑިވިއަންގެ އޮފިޝަލަކު ކުރިން ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލަ އަދިވެސް ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެހެންވެ، އެއީ ކިހިނެއް ހިނގާފައިވާ ކަމެއްކަން ބުނެވެން ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން އެ ކަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ހަމައެކަނި އެންމެ މުވައްޒަފެއްކަން ވެސް އެނގިފައިވާ ކަަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އަންހެން މުވައްޒަފު އެ ފައިސާތައް ނަގާފައި ވަނީ އޮފީހުގެ އެކިއެކި ސްޓާފުންގެ ލޮގިން ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ. އަދި ސިސްޓަމުން ޓިކެޓް ނަގައި، އެ ފައިސާ އޭނާ އަމިއްލަ އަށް ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ކަމާއި އެކަންކަމާ ގުޅޭ ސޭލްސް ރިޕޯޓުތައް ވެސް އެޑިޓް ކޮށްފައިވާކަން އެނގިފައިވެ އެވެ.